http://www.spvzt.cz/ ( http://stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz/ ) 

PHILOSOPHY OF BALANCE/ FILOSOFIE ROVNOVÁHY

(FACEBOOK: Tohoto FACEBOOKU časti OBSAH A TAKÉ SHRNUTÍ/ This FACEBOOK partial CONTENT AND ALSO SUMMARY: HTML: http://www.spvzt.cz/contentFB.htm , PDF: http://www.spvzt.cz/contentFB.pdf . I věda-also SCIENCE KOSHER+HALAL result: 17.1.-21.7.2013 start post, 9.8.2021-15.2.2022 finish post.)

 

FACEBOOK CONTENT AND ALSO SUMMARY/ FACEBOOKU OBSAH A TAKÉ SHRNUTÍ

https://www.facebook.com/Strana-za-pr%C3%A1va-v%C5%A1ech-%C5%BEiv%C3%BDch-tvor%C5%AF-133671120130073

 

Má Filosofie rovnováhy je světská meřitelná věda. Má Filosofie rovnováhy (pod licencí Creative commons, tj. společná tvorba) obsahuje velký počet shrnutí všech druhů vyhotovených textů. Tato shrnutí jsou určena pro obec charitních živých tvorů. Po studiu základních pravidel těchto shrnutí (viz obrázek v úvodu této strany) v rámci většího či menšího počtu těchto mých jednotlivých shrnutí pro pochopení praktického užití těchto pravidel skutečně kdokoliv může pokračovat v mé světské filosofické práci (svodky*)./ My Philosophy of Balance is secular exact science. My Philosophy of Balance (under license Creative commons, ie common creation) contains a large number of summaries of all kinds of texts. These summaries are intended for community of charitable living creatures. After studying basic rules of these summaries (see picture at the page top) within more or less number of these my individual summaries for understanding of practical application of these rules, really everyone can continue my secular philosophical work (of svodky*).

 

 

15.2.2022 15:53 My Philosophy of Balance is secular exact science

15.2.2022 15:33 Má Filosofie rovnováhy je světská meřitelná věda

12.1.2022 22:43 ČESKY: Problém je, jestli podstata přírody (charita či naopak predace) umožňuje obecně vrátit charitní jednání za charitní jednání./ ENGLISH: Problem is if the substance of nature (charity or, on the contrary, predation) enables generally to return charitable action for charitable action.

25.12.2021 22:17 Philosophy of Charity of Jesus of Nazareth is metaphysical

25.12.2021 22:17 Filosofie Charity Ježíše z Nazaretu je metafyzická

29.12.2021 19:36 Orthodox Jews: All those who refuse to reproduce (ie also vegans) are homosexuals, because the world substance is predation.

29.12.2021 19:10 Ortodoxní židé: Všichni, kdo odmítají rozmnoženi  (tj. i vegani), jsou homosexuálové, protože podstata světa je predace. 

23.12.2021 20:17 Until I was 20 years old, my brother and I ate 1000 chickens. Isn't this a too high lost social value caused by human reproduction?

23.12.2021 19:57 Do mých 20 let stáři já a můj bratr jsme snědli 1000 kuřat. Není to příliš vysoká ztracená společenská hodnota zapříčiněná lidským rozmnožením?

6.10.2021 22:27 Fasting foodstuffs now even for children are fish and poultry only under condition of not young-animals and of their merciful, virtually at least contemporary organic farming and also of their merciful slaughter, but it is better to eat their carrions.

6.10.2021 17:17 Postní jídla nyní i pro děti jsou ryby a drůbež jen za podmínky nikoliv mláďat a jejich milosrdného, resp. přinejmenším současného ekologického chovu a i jejich milosrdné porážky, ale lepší je jíst jejich zdechliny.

5.10.2021 17:48 (my most important part of the Koran about carrions)

5.10.2021 17:10 (má nejdůležnější část Koránu o zdechlinách)                

3.10.2021 17:25 I sacrificed my own children, so my children will not eat murdered animals, while I do not have to murder my children

3.10.2021 16:56 Obětoval jsem vlastní dětí, takže moje děti nebudou jíst zavražděná zvířata, zatímco nemusím vraždit mé děti

3.10.2021 12:37 After war Islarmic Azerbaijan increases power over acquired territory. It played key role in evacuation of Czech helpers from Afghanistan.

3.10.2021 12:17 Po válce zvyšuje islámský Ázerbájdžán moc nad získaným územím. Sehrál klíčovou roli při evakuaci českých spolupracovníků z Afganistánu.

3.10.2021 8:14  Hanba rodiny je pro muslimy synonymem smrti. Rovnost budoucích manželů (kafáa) i ve vztahu ke cti je podmínkou manželství.

3.10.2021 8:05  For Muslims the shame of family is synonymous with death. Equality of future spouses (kafa'ah) also in relation to honor is a condition for marriage.

2.10.2021 15:16 Educational, not annihilating enemy fight (Jesus, Matthew 5,44). Needed possible-strictest charitable discipline of any righteous army.

2.10.2021 10:41 Výchovný, ne zničující nepřátelský boj (Ježíš, Matouš 5,44). Nutná možná-nejpřísnější charitní disciplína jakékoliv spravedlivé armády.

1.10.2021 20:11 I believe or know a computer algorithm (law) about surety not to exist pain

1.10.2021 20:05 Věřím či znám počítačový algoritmus (zákon) o jistotě, aby neexistovala bolest

1.10.2021 16:12 ZMĚNA: Parlamentní volby 2021 volím STAN proti velkochovům

1.10.2021 2:08  Jews from Arabia (Mizrahim-Sephardim) firstly wanted peace with the Arabs, but they tortured animals (kosher), now they are confused. Due to Holocaust syndrome the Ashkenazim God is mainly a murderer principle

1.10.2021 0:33  Židé z Arábie (Mizrachim-Sefardi) prvně chtěli mír s Araby, ale mučili zvířata (košer), nyní jsou zmatení. Kvůli syndromu holocaustu Bůh Aškenázim je hlavně princip vraha

30.9.2021 15:13 Volím etické velkochovy STAN. Ačkoliv sporná SPOLU to odmítá

29.9.2021 21:23 V 2017-18 šikana níže lidí z ČAK mi znemožnila advokacii.

29.9.2021 15:17 Dle podrobného Dotazníku (volimprozvirata.cz) ohledně ochrany zvířat ANO vše slibuje, ale vše blokovala, SPOLU je sporná.

29.9.2021 6:47  UE: SAUVEZ LES  ABEILLES ET LES AGRICULTEURS/ Zachraňte včely a zemědělce

29.9.2021 6:12  BIBLE, GEN 1,11: tadshe haaretz deshe/ zatravni se země (mladou) trávou/ let the earth to grass by (young) grass

28.9.2021 5:03 Seeds of plants, measure replace meat, are, the plant fruits, usually healthier, are (Bible, Gen 1,11 and Gen 1: 28-30)

28.9.2021 5:02 Semena rostlin, míře nahradit maso, jsou, rostlinné plody, obvykle zdravější, jsou (Bible, Gen 1,11 a Gen 1: 28-30)

24.9.2021 1:01  Jabotinsky (Israeli prime ministers teacher) believed in protection of beautiful but cruel Jewish children as big kosher meat eaters through Jewish army, revenge, terror

23.9.2021 21:03 Žabotinsl(ý (učitel izraelských premiérů) věřil v ochranu hezkých, ale krutých židovských dětí jako velkých jedlíků košer masa skrz židovskou armádu, odvetu, teror

21.9.2021 10:35 Introductory film.

21.9.2021 10:34 Úvodní film.

21.9.2021 6:20  Podepište jako já prosím PETICI od PETA proti přepravuje 720 opic z Kambodže pro použití v USA laboratořích v krutých experimentech

21.9.2021 6:14  Sign as me please PETITION of PETA against transporting 720 monkeys from Cambodia for use in U.S. laboratories in cruel experiments

20.9.2021 8:29  Husband of new Israeli ambassador to Czechia is liberal rabbi. Israeli hierarchy isn't so cruel here.

20.9.2021 7:47  Manžel nové velvyslankyně Izraele v Česku je liberální rabín. Izraelská hierarchizace není zde tak krutá.

19.9.2021 16:30 In Israeli food chain predators of higher position despise their prey to hunt it.

19.9.2021 16:29 V Izraeli potravním řetězci výše postavení dravci pohrdají svou kořistí, aby ji lovili.

19.9.2021 15:03 Denmark saved ca 700 older children. As children murdered animals, so Hitler murdered their families at home.

19.9.2021 14:42 Dánsko zachránilo v holocaustu cca 700 starších dětí. Jak děti vraždily zvířata, tak Hitler vraždil jejich rodiny doma.

19.9.2021 2:18  ln 2015-19 chief of Israeli army Gadi Eizenkot opposes as much as possible the big unnecessary death and pain

19.9.2021 1:57  V 2015-19 náčelník izraelské armády Gadi Eizenkot odporuje co možná nejvíce velké zbytečné smrti a bolesti

18.9.2021 17:46 From my scientific theory I propose necessary amendment to social contract about our food chain to merciful one, but not fateful for me

18.9.2021 17:36 Ze své vědecké teorie navrhuji nutný dodatek společenské smlouvy o našeho potravního řetězce na milosrdný, ale není osudové pro mě

9.9.2021 23:29 ZMĚNA: Parlamentní volby 2021 volím STAN proti velkochovům

9.9.2021 9:36   Now-good dictator is USA ex-President Donald Trump,

9.9.2021 9:15   Teď-dobrý diktátor je exprezident USA Donald Trump,

8.9.2021 22:19 Jews part becomes rich very mercilessly by robbing non-Jews, which Jozef Tiso did not like

8.9.2021 21:27  Část židů bohatne velmi nemilosrdné okradením nežidů, což Jozef Tiso neměl rád

8.9.2021 14:36  V 2014 byla masová revoluce na západní Ukrajině

8.9.2021 9:04   A. Geulen, as a Belgian non-Jew, saved circa 300 Jewish children, but Belgian also Jewish genocide in their Kongo colony

8.9.2021 8:30   A. Geulen jako belgická nežidovka zachránila cca židovských dětí, ale belgická i židovská genocida v jejich kolonii Kongo

4.9.2021 7:34   Hezký-krutý (matky a potomci)/Beutiful-cruel (mothers and offspring).

3.9.2021 18:26 I agree with antiabortion law in Texas, USA, but tne laws should be brief, simple and

3.9.2021 18:25  Souhlasím se zákonem proti potratům v Texasu, USA, ale zákony by měly být stručné, jednoduché a

3.9.2021 15:54  I say to archbishop lefebvre that I consider the elect (ie the Church

3.9.2021 15:53  K arcibiskupu lefebvrovi říkám, že za vyvolené (tj. církev

2.9.2021 9:00   Circa 3000 years ago, the Israeli Moses' spies wanted to save the Canaanites because of mixed marriages

2.9.2021 8:56   Asi před 3000 lety izraelští Mojžíšovi špioni chtěli zachránit Kanaánce kvůli smíšeným sňatkům

25.8.2021 6:08 Tohoto FACEBDOKU celý OBSAH A TAKÉ SHRNUTÍ/ This FACEBOOK whole CONTENT AND ALSO SUMMARY  

21.8.2021 14:04 נוצרים לא יכולים לאכול ולשלם מרצון בשר של שחיטה כשרה

20.8.2021 13:13 Christians cannot voluntarily eat and pay (kosher) meat

20.8.2021 12:46 Křesťané nemohou dobrovolně jíst a platit (košer) maso

19.8.2021 17:15 From 1992 International Day of Homeless Animals and

19.8.2021 17:14 Od roku 1992 Mezinárodní den zvířat bez domova a

19.8.2021 16:43 After earthquake in Haiti on 14 August 2021, there were

19.8.2021 16:42 Po zemětřesení na Haiti dne 14.8.2021 je 1400 mrtvých,

19.8.2021 16:17 Czech Prime Minister said evacuation operation ended.

19.8.2021 16:14 Dle českého premiéra evakuační akce skončila.

19.8.2021 10:53 Now no other Czech airplane to Afghanistan. Taliban acts

19.8.2021 10:14 Nyní žádné jiné české letadlo do Afghánistánu.

18.8.2021 20:44 As to me each living creature (Hitler, snakes and kosher

18.8.2021 20:43 Dle mne každý živy tvor (Hitler, had a jedlík košer a

18.8.2021 0:58  On 16.-18.8.2021 Czech Republic evacuated (from Afghanistan)

18.8.2021 0:46  Dne 16.-18.8.2021 Česká republika evakuovala (z Afghánistánu)

18.8.2021 0:30  Why did I buy annual access to Israeli television

18.8.2021 0:07  Proč jsem si koupil roční přístup do izraelský televize

17.8.2021 23:28 Ultra-Orthodox Jews (ie Haredim) needn't be snakes,

17.8.2021 23:16 Ultraortodoxní židé (tj. charedim) nemusí být hadi,

17.8.2021 12:37 In name of Charity. Today, at about 9:00 a.m. (in Kabul)

17.8.2021 12:30 Ve jménu Charity. Dnes asi v devět hodin ráno v Kábulu

16.8.2021 13:49 Political ban on ritual slaughters in Czech

16.8.2021 13:45 Politický zákaz rituálních porážek v ČR. Když žid i

15.8.2021 23:34 Nation that eats killed animals, mainly in full

15.8.2021 23:15 Národ, jež jí zabíjená zvířata, zejména při plném

15.8.2021 23:12 Chcete si vybrat charitu i pro zvířata nebo karmickou

15.8.2021 23:00 To choose Charity also for animals or karmic burden*?

15.8.2021 11:51 I recommend that Czech Republic right now gives (Afghan)

15.8.2021 11:49 Doporučuji, aby právě teď česká republika dála (Afgáncům)

15.8.2021 9:00  "Some countries, including Czech Republic, (in Kabul)

15.8.2021 8:36  "Některé země včetně Česka kvůli rychlému (v Kábulu)

14.8.2021 20:46 Result of saving of Afghan translators of Czech army in

14.8.2021 20:36 Výsledek záchrany afgánských tlumočníků

14.8.2021 19:14 Jestli se českému premiérovi Andreji Babišovi nepodaří

14.8.2021 18;31 Nyní si většina židů myslí, že jejich integrace a

14.8.2021 18:18 From point of view of (Jewish) integration, vegetarians 

14.8.2021 18:11 Z hlediska (židů) integrace a vegetariánství možná hadi

13.8.2021 13:45 Jewish nobility can be snakes. By them it isn't

13.8.2021 13:38 Židovská šlechta jsou možná hadi. Podle nich není

11.8.2021 17:06 Odpověď: Poslal(a) ODS - Občanská demokratická

11.8.2021 16:59 v českých parlamentních volbách v říjnu 2021 volím

11.8.2021 16:11 Bad Jews now as Holocaust syndrome reject animal

11.8.2021 15:04 Špatní židé nyní jako syndrom holocaustu odmítají

11.8.2021 3:57  No: Czech President Beneš and his army general on

11.8.2021 3:51  Ne: český prezident Beneš a generál jeho armády na

11.8.2021 2:19  Compassion lack in bad Jews is Holocaust syndrome

11.8.2021 2:08  Nedostatek soucitu u špatných židů je syndrom holocaustu

10.8.2021 14:09 Transgender people are in substance repulsive (M. Zeman)

10.8.2021 14:08 Transgender lidé jsou bytostně odporní (M. Zeman)

10.8.2021 12:38 USA sent airplanes to Afghánistán. They want to

10.8.2021 12:02 USA vyslaly do Afghánistánu letadla. Chtějí pokračovat s

9.8.2021 22:57  My Philosophy of Balance (see http://www.spvzt.cz )-Jews

9.8.2021 22:50  Má Filosofie rovnováhy (viz http://www.spvzt.cz )-židé

9.8.2021 17:44  Send Ouestionnaire* to Your political party to: 1)

9.8.2021 17:38  Pošlete Dotazník* Vaší politické straně na: 1)

9.8.2021 15:20  Podpořil jsem (Id daru:    42872004) částkou 100 Kč

9.8.2021 2:54   These cosmetics were animal-tested which should

9.8.2021 2:45   Ta kosmetika byla testována na zvířatech, což by se mělo

9.8.2021 0:49   I wish Hana Zagorová to heal soon bad illness

9.8.2021 0:47   Přeji Haně Zagorové, aby se brzy uzdravila ze špatné

8.8.2021 21:15  Nejlepší je demokracie s uzákoněním spravedlivých 

8.8.2021 21:12  Přátelství lidí a bezobratlých./ Friendship of

8.8.2021 13:42  Charitním darem 15 USD proti smrtím hladem na

8.8.2021 13:35  With charity gift US$15 against Madagascar (starvation)

8.8.2021 13:08  Daroval jsem opět 10 USD. 11.6.21 Pietní akt před jatky

8.8.2021 12:58  I donated for UNICEF for malnutrition/ Daroval jsem

8.8.2021 12:48  I donated again for PETA the largest non-profit-animals

8.8.2021 12:40  I more times donated for Salvation Army for homeless

8.8.2021 12:34  Organizace Greenpeace. Daroval jsem. (Id daru:

8.8.2021 12:21  Médecins Sans Frontiéres in Czech Republic I donated

8.8.2021 10:54  Katolická nemocnice nemocných lidí se zvířaty v

7.8.2021 14:47  Bad Jews ruling world with main murderer principie, not

7.8.2021 14:44  Zlí židé vládnoucí světu s hlavním principem vraha, ne

7.8.2021 12:17  At Israel's wish USA withdrew in 2018 from nuclear

7.8.2021 11:46  Na přání Izraele USA odstoupily v 2018 od jaderné

6.8.2021 16;01  Russian lesbian family who starred in advertising for

6.8.2021 15:58  Ruská lesbická rodina, která hrála v reklamě ruského

6.8.2021 14:44  If schizophrenics do not use meds, after only 3 day cure

6.8.2021 14:42  Jestli schizofrenici neužívají léky, už po 3 dnech léčby

6.8.2021 8:39   Andrej Babiš Jr.: He wants to be without diagnosis of

6.8.2021 8:30   Andrej Babiš ml.: Chce se zbavit diagnózy

5.8.2021 23:19  Killer robots are developed - e.g. by USA, China, United

5.8.2021 23:12  Zabijácké roboty vyvíjí - např. USA, Čína, Velká

5.8.2021 10:45  I signed a Petition, ie open letter from the NGO (salmons)

5.8.2021 10:36  Podepsal jsem Petici, tj. otevřený dopis od NGO (lososy)

5.8.2021 8:54   After Syria and Iraq Islamic State defeat in 2019, UN

5.8.2021 8:43   Po porážce Islámského státu v Sýrii a Iráku v roce 2019

4.8.2021 23,05  Hunting of endangered animal species (Russia exceptions)

4.8.2021 22:59  Lov ohrožených druhů zvířat (výjimky v Rusku)

3.8.2021 9:30   "Germans welcoming Hitler in Czechoslovak bordertands

3.8.2021 9:27   "Vítáni Hitlera Němci v československém pohraničí

3.8.2021 0:38   Israeli Supreme Court yesterday suggested compromise

3.8.2021 0:25   Izraelský nejvyšší soud včera navrhl kompromis asi

2.8.2021 23:58  Israel: Monopoly Chief Rabbinate rejects reforms, but

2.8.2021 23:56  Izrael: Monopolní vrchní rabinát odmítá reformy, ale

2.8.2021 22:07  St. Anne's University Hospital in Czech (cannabis)

2.8.2021 22:05  Fakultní nemocnice u sv. Anny v ČR (konopí) 

2.8.2021 21:58  In Czech Republic, opiates are given in fact by Jews

2.8.2021 21;58  V Česku jsou opiáty dávané fakticky židy

2.8.2021 11:45  In contrast to the cruelty of salmon (farms)

2.8.2021 11:41  Naproti níže uvedenému krutému chovu lososů ve

31.7.2021 10:08 Great world danger is the radical orthodox Islamic

31.7.2021 9:51  Velké světové nebezpečí je radikální ortodoxní islámský

30.7.2021 15:44 Let them already be in peace at least after death- rhino

30.7.2021 15:38 Ať už jsou v míru alespoň po smrti-hroch

30.7.2021 12:22 30.07.2021 We know who helped our soldiers (Afghanistan)

30.7.2021 12:08 30.07.2021 Jsme si vědomi, kdo (pomohl) našim vojákům (Afghánistán)

30.7.2021 0:16  30. 7.21 According to Czech President Miloš Zeman (help)

30.7.2021 0:14  30. 7.21 Jakýkoliv odklad rozhodnuti o poskytnuti-pomoc

29.7.2021 18:01 29.07.2021 Allied countries solve the same problem at

29.7.2021 17:36 29.07.2021 Spojenecké země řeší v současnosti (to samé)

29.7.2021 10:43 09.06.2021 PETA chválí Izrael jako první zemi (kožešiny)

28.7.2021 2:30  09.06.2021 Israel: Wild Animals Protection (fur Act)

28.7.2021 1:57  09.06.2021 Izrael: Předpisy ochranu divokých zvířat-kůže

28.7.2021 0:14  14.04.2021 Nový Zéland: Vláda potvrdila plány na zákaz vývozu živých zvířat

28.7.2021 0:11  14.04.2021 New Zealand: The Government has confirmed plans to ban live animal exports

27.7.2021 23:41 Germany passed a law in May 2021 banning the crushing of male chickens from January 1, 2022

27.7.2021 23:38 Německo přijalo v květnu 2021 zákon zakazující drcení kuřat samců od 1. ledna 2022

27.7.2021 23:12 18.07.2021 France wants to ban crushing and gassing of male chickens in 2022

27.7.2021 23:02 18.07.2021 Francie chce v roce 2022 zakázat drcení a zplyňování kuřat

27.7.2021 21:28 Celý svůj život buduji katedrálu kámen po kameni,

27.7.2021 6:52  Help to Afghan allies is solved by nearly all armies

27.7.2021 6:46  Pomoc afghánským spojencům řeší téměř (všechny armády)

26.7.2021 20:54 What is substance of cruel rules of Islam, it was

26.7.2021 20:46 Co je podstatou krutých pravidel islámu vyjádřil v

26.7.2021 20:39 United Kingdom will give asylum to (4300 Afghans)

26.7.2021 20:36 Spojené království udělí azyl celkem asi 4300 Afgháncům,

26.7.2021 11:32 Though our policy and Muslims as cruel halal killers

26.7.2021 10:10 Ačkoliv naše politika a muslimové jako krutí halal

22.7.2021 21:08 Greenpeace petition, I signed (rainforests, I start)

22.7.2021 21:00 Greenpeace petice, podepsal jsem (pralesy, jsem začal)

21.7.2021 20:30 From France. From 1 January 2022, two bans will

21.7.2021 19:49 Z Francie. Od 1. ledna 2022 tam budou platit dva zákazy:

19.7.2021 21:01 Now new fighting between Israelis and by them -repressed

19.7.2021 20:53 Nyní nové boje mezi Izraelci a jimi utiskovanými

19.7.2021 20:33 In 2021, the West will withdraw its soldiers from (Afghanistan)

19.7.2021 20:11 V roce 2021 Západ stáhne své vojáky z Afganistánu.

18.7.2021 1:26  I philosophically highly appreciate charitable-Jewry

18.7.2021 1:21  Filosoficky si hluboce vážím charitního židovství a

18.7.2021 0:28  Czech Jew-Christian Daniel Herman is wrong, if by

18.7.2021 0:19  český žid-křesťan Daniel Herman se mýlí, jestli podle

17.7.2021 14:53 Charitním darem 25 USD proti smrtím hladem Madagaskaru

17.7.2021 14:52 With charity gift US$25 against Madagascar starvation

16.7.2021 17:30 British House of Lords makes amendments-invertebrates)

16.7.2021 17:29 Britská Sněmovna lordů předkládá pozměňovací-bezobratlí

16.7.2021 17:00     

16.7.2021 14:08 Nyní nechci jim darovat nic. Israel Alliance (Od knězů)

16.7.2021 13:49 luxorious the Hagibor social care facility of Jewish

16.7.2021 13:48 Jewish luxorious social care/ židovská luxusní sociální

16.7.2021 2:45  People, animals etc from Africa said to EU citízen,

16.7.2021 2:44  Lidé, zvířata atd. z Afriky řekli: EU občane, pamatuj

16.7.2021 2:43  2021: (Darwinist world principie of murderer?)

16.7.2021 2:41  2021: (darwinistický světový princip vraha?)

16.7.2021 2:39  13.5.2016: Ca. 153 000 people-refugees arrived in Italy

16.7.2021 2:28  13.5.2016: Do Itálie v člunech 153000 běženců z Afriky

15.7.2021 14:15 Amazon rainforest, the worlďs largest carbon (tank)

15.7.2021 13:29 Amazonské pralesy, jež jsou největší úložiště oxidu

14.7.2021 5:17  Podepsal jsem tuto Petici pro EU za zákaz obchodu-žralok

11.7.2021 0:33  http://www.spvzt.cz/ , http://stranazapravavsechziv

10.7.2021 2:37  http://www.spvzt.cz/ , http://stranazapravavsechziv

9.7.2021 14:00  Pfizer with BioNTech develop vaccine designed to fight against mutations of virus COVID-19.

9.7.2021 13:44  Pfizer s BioNTech vyvíjí vakcínu pro boj s mutacemi.

7.7.2021 12:19  I donated for UNICEF for malnutrition/ Daroval jsem

7.7.2021 12:07  Organizace Greenpeace. Daroval jsem. Pralesy, oceány.

7.7.2021 11:55  Médecins Sans Frontiéres I donated a tuberculosis antibiotic

7.7.2021 11:45  I more times donated for Salvation Army for homeless

7.7.2021 11:36  Daroval jsem opět 10 USD. 11.6.21 Pietní akt před jatky

7.7.2021 11:20  I donated again for PETA the largest non-profit-animal

5.7.2021 19:02  (see now Israel)-11.5.2021: Czech minister (re-Pfizer)

5.7.2021 18:56  (viz nyní Izrael)-11.5.2021: český ministr (re-Pfizer)

30.6.2021 20:36 Below is the complete medical documentation of my dog

30.6.2021 19:10 Níže je kompletní lékařská dokumentace mého psa

30.6.2021 16:25 Laws shall be brief that they can be understood by nearly everyone

30.6.2021 16:24 Zákony musí být stručné, aby byly téměř každému jasné

30.6.2021 11:51 Podepsal jsem tu Petici proti vraždám ochránců-Amazonie

28.6.2021 14:12 Was Holy Mother Teresa of Calcutta a righteous woman in

28.6.2021 13:51 Byla Svatá Matka Tereza z Kalkaty spravedlivý v

27.6.2021 22:19 4 posmrtné fotky 14,5 roku starého mého psa Gooda,

27.6.2021 21:37 Today Sunday (i.e. Chrisťs Day) my dog Good, a good Christian died mercifully and naturally in age 14 and half years old

27.6.2021 21:29 Dnes v neděli (tj. Kristův den) můj pes Good, dobrý křesťan zemřel milosrdně a přirozeně ve věku 14 a půl let

27.6.2021 4:20  Saint boy in hell(place of Jews-snakes dictatorship, great suffering-Mexico

27.6.2021 3:01  Svatý chlapec v pekle(místo židů-hadů diktatury, velké utrpení-Mexiko

25.6.2021 22:14 Israel is the first country in world which will ban sale of furs

25.6.2021 22:13 Izrael zakáže jako první země na světě prodej kožešin

25.6.2021 21:53 Vážený pane ministře zemědělství Ing. Miroslave

25.6.2021 15:31 Matěj Stropnický, formerly bad chairman of Green Party,

25.6.2021 9:31  Matěj Stropnický, dřív špatný předseda Strany zelených,

24.6.2021 19:20 I vote for strong Christian-right political coalition

24.6.2021 19:13 Budu volit silnou křesťansko-pravicovou polit. koalici

24.6.2021 14:10 Inspire. Possibly Slovak Parliament joins EU trend-dogs

24.6.2021 14:09 Inspirují ČR. Možná nyní se parlament SR připojil-psy

24.6.2021 14:08 Despite I believe in good real substance of all alive

24.6.2021 14:08 Přesto věřím v dobrou skutečnou podstatu všech naživu

24.6.2021 14:06 I am with animal protectionists, that Spanish laboratory

24.6.2021 14:06 Jsem spolu s ochránci zvířat, že španělská laboratoř

24.6.2021 9:28  Let us sign the Petition of organization Cruelty Free

24.6.2021 9:26  Podepišme petici organizace Cruelty Free International,

22.6.2021 11:34 Koněv Street in Prague will not be renamed, Prague

22.6.2021 11:30 Koněvova ulice v Praze nebude přejmenována, Praha

22.6.2021 7:53  Asylum is convinced that Matilda (pig) escaped from

22.6.2021 7:51  Azyl je přesvědčen, že Matilda (prase) z farmy uteklo

22.6.2021 7:21  Podporuji. Omlouvám se, ale v ten pátek jsem byl v prac.

21.6.2021 2:38  Israeli army head called for use of proportionate force.

21.6.2021 2:33  Police accused 4 soldiers of beating to death an Afghan

21.6.2021 2:27  Šéf izraelské armády vyzval k používáni přiměřené sily.

21.6.2021 2:02  Policie obvinila 4 vojáky za ubíti k smrti Afghánce, jež

20.6.2021 13:53 Snakes lied slightly above average to Buštěhrad police

20.6.2021 12:14 Hadi lhali těsně nadprůměrně Čechu veliteli Buštěhradu

20.6.2021 8:20  Atomic spies spouses Rosenbergs were Jews.* I consider

20.6.2021 8:01  Atomoví špióni manželé Rosenbergovi byli Židé.• Považuji

19.6.2021 8:30  Below film about now big cruelty of kosher slaughters

19.6.2021 8:25  Níže film o nyní velké krutosti košer porážek

18.6.2021 12:08 Big cruelty of kosher slaughterhouses*. 1st Nazi film

18.6.2021 12:04 Velká krutost košer jatek*. Prvně v nacistickém filmu

17.6.2021 12:57 List of 6 important legislative successes in the field

17.6.2021 12:53 Seznam 6 důležitých zákonodárných úspěchů

17.6.2021 10:39 Will be animals in heaven? Catholic priest Z. Czendlik

17.6.2021 10:38 Budou živočichové v nebi? Katolický kněz Z. Czendlik

17.6.2021 0:04  Podepsal jsem tuto petici (Den STOP přepravě zvířat)

16.6.2021 23:44 Amira Friedmann (Hebrew: amira-saying, animal holocaust)

16.6.2021 23:43 Amira Friedmann (ivrit: amira-výrok, holocaust zvířat)

16.6.2021 21:01 Imagine that all human beings are snakes who must eat

16.6.2021 20:59 Představte, že všichni lidé jsou hadi, kteří musí jíst

16.6.2021 5:18  beautilul (people are) cruel/ hezcí (lidé jsou) krutí

14.6.2021 22:51 COMPASSION in world farming-14.6.(STOP přepravě zvířat)

11.6.2021 20:10 (Israeli security propaganda of Iran atom bomb)

11.6.2021 19:55 (izraelská bezpečnosti propaganda íránské atomové bomby)

11.6.2021 12:22 07.06.2021 Vážení. parlamentu EU ne klecovým velkochovům

11.6.2021 12:13 Dear Member of Czech Parliament, it is no longer-foxes

10.6.2021 8:03  O mých darech informuji, abych inspiroval ostatní

9.6.2021 14:32  I donated again for PETA the largest non-profit-animals

9.6.2021 12:11  Daroval jsem opět 10 USD. 21.6.21 Pietní akt před jatky

9.6.2021 11:26  I more times donated for Salvation Army for homeless

9.6.2021 11-16  Médecins Sans Frontiéres in Czech Republic I donated

9.6.2021 11:03  Organizace Greenpeace. Daroval jsem. Prales, oceány.

7.6.2021 9:37   Nezautočíme-li, zničí oni nás. Izraelská letadla zničila irácký jaderný reaktor v roce 1981

7.6.2021 7:09   Vážení. V parlamentu EU podpořil ne klecovým velkochovům

5.6.2021 0:48   (během dnešní války židé zabili stovky Palestinců

4.6.2021 22:58  New Jewish Israeli Prime Minister Bennett-Pakistan warns

4.6.2021 22:57  Nový židovský premiér Izraele Bennett-Pákistán varuje

4.6.2021 21:57  Nyní výbuch sopky v Goma v Africe: 280 000 děti evakuace

4.6.2021 7:57   Jews embody snakes as creatures of God. See in Hebrew

4.6.2021 7:29   Židé ztělesňuji hady jako Boží tvory. Viz v hebrejštině

4.6.2021 5:53   Holes Drilled into Monkeys' Skulls, Electrode Leads

4.6.2021 5:37   Holes Drilled Into Monkeys' Skulls, Electrode Leads

18.5.2021 11:24 Za EU komisaře pro zvířata -petice - podepsal jsem./ ENG

18.5.2021 4:02  Britská královna, vláda zákon, ukončí export zvířat z UK 

17.5.2021 16:20 Koran **** and nice young boys in Islamic paradise:

17.5.2021 16:18 Korán **** a hezcí mladí chlapci v islámském ráji:

13.5.2021 13:43 badly said Sablé-Mayer (in Hebrew: mayer=me+ir, it

13.5.2021 13:33 špatně uvedl Sablé-Mayer (v hebrejštině: mayer=me+ir,

13.5.2021 2:00  symbiotic relationship of these species of corals and

13.5.2021 1:35  symbiotický vztah těchto druhů korálů a lilijic přes

12.5.2021 16:14 Dear Doctor, Thank you for your support UNICEF from 2007

12.5.2021 16:06 Vážený pane doktore, děkujeme za podporu UNICEF od 2007

12.5.2021 13:38 According to the formal accusation, internet copyright

12.5.2021 13:36 Muž dle obžaloby nezákonně šířil na internetu copyright

12.5.2021 1:05  Why I donate regularly: I think, that all living charity

12.5.2021 1:02  Proč pravidelně daruji: Myslím, že všichni živí charita

12.5.2021 0:42  I donated for UNICEF for malnutrition/ Daroval jsem

12.5.2021 0:13  I donated again for PETA the largest non-profit-animals

12.5.2021 0:03  Greenpeace (ID daru/ Gift: 42488162) Rainforests, Oceans

11.5.2021 23:31 Médecins Sans Frontiéres in Czech Republic I donated

11.5.2021 23:12 I more times donated for Salvation Army for homeless

11.5.2021 22:31 Daroval jsem opět 10 USD. 27.5.21 Pietní akt před jatky

11.5.2021 22:06 Souhlasím a daruji jako 2 krát- proti jatka Český Brod

11.5.2021 21:56 Daroval jsem pro 10 USD. 30.4.21 Pietní akt před jatky

11.5.2021 14:35 We must end the cage age in the EU and imports of it

11.5.2021 12:07 As to Czech Minister of Health a covid-19 re-vaccination 

11.5.2021 11:51 Dle českého ministra zdravotnictví re-očkování covid-19

10.5.2021 13:28 Demonstrations against Jews in Jerusalem (ir + shalom)

10.5.2021 13:21 Demonstrace proti židům v Jeruzalémě (ir + shalom)

9.5.2021 18:43  As a result of the Second World War: ca. 26 million died

9.5.2021 18:41  V důsledku druhé světové války: zemřelo 26 miliónů

9.5.2021 16:39  Prague is doing propaganda instead of truth, gen. Koněv

9.5.2021 15:17  Praha opět dělá propagandu místo pravdy, gen. Koněv

9.5.2021 14:18  On World War II and Czech military support of UA attack

9.5.2021 13:07  K druhé světové válce a české vojenské podpoře UA útoku

29.4.2021 7:58  Our team "cultivates“ synthetic meat and rejects fetus

29.4.2021 7:54  Náš tým „pěstuje“ syntetické maso a odmítá fetální telecí sérum, tj. výtažku ze zabitých embryí spolu s těhotnými krávami

28.4.2021 15:18 Daroval jsem opět 10 USD. 30.4.21 Pietní akt před jatky

27.4.2021 20:50 Souhlasím a daruji jako 1 krát proti Kostelecké uzeniny

27.4.2021 12:54 Souhlasím a daruji jako 1 krát proti jatka Český Brod

26.4.2021 6:07  Německo schvaluje zákon zakazující masové drcení kuřat

25.4.2021 11:49 (my post on 15.04.2021) cruel world to bearable level

25.4.2021 11:30 (můj post z 15.04.2021) krutý svět na únosnou míru

24.4.2021 22:01 Bulgarian Emilijan Gebrev (in Hebrew)-explosion Vrbětice

24.4.2021 21:58 Bulharský Emilijan Gebrev (v ivritu)-exploze Vrbětice

22.4.2021 9:55  Zmenším bičování mě a i mých možných dětí krutým

22.4.2021 9:53  Zmenším bičování mě a i mých možných dětí krutým

22.4.2021 9:34  Reform of psychiatric care in our country and in West

22.4.2021 9:08  Reforma psychiatrické péče u nás a na Západě

19.4.2021 20:45 Podepsal jsem, aby se užily milosrdné antigenní testy

18.4.2021 23:46 (Also see page top) Islam, Koran: Sura 9,36 but do fight

18.4.2021 23:45 (Také viz začátek stránky) Islám, Korán: Sůra 9,36 bojuj

18.4.2021 23:07 Írán oznámil, že začal obohacovat uran na 60%

18.4.2021 23:01 Írán přišel o otce jadeného programu. Zabili ho Izrael

15.4.2021 22:45 Firstly I am able to bear the flogging of both me and my

15.4.2021 22:26 Za prvé jsem schopen unést bičování mě a i mých

15.4.2021 18:12 https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/dom-

8.4.2021 18:15  Prague/Jerusalem: Today by reading holocaust  names,

8.4.2021 18:10  Praha/Jeruzalém: Dnes lidé čtením holocaust jmen

8.4.2021 17:39  Because of mandatory (antigen coronavirus COVID-19

8.4.2021 17:23  Kvůli povinnému (antigennímu koronavirus

8.4.2021 16:18  05.03.2021 I reject as very immoral the massive antigen

8.4.2021 16:14  05.03.2021 Odmítám jako velmi nemorální masové antigenní

6.4.2021 14:36  Toto je obecná licence mé Filosofie rovnováhy, daroval

6.4.2021 9:30   At least 1.6 million people died in the gulag*, but

6.4.2021 1:36   V gulagu zemřelo nejméně 1,6 miliónu lidí*, ale

6.4.2021 0:05   The number of flexitarians is increasing, ie people who

6.4.2021 0:00   Stoupá totiž počet flexitariánů, tedy lidí, kteří si

5.4.2021 17:24  Orthodox Jews (Freemasons, etc.), who rule

5.4.2021 17:00  Ortodoxní židé (svobodní zednáři atd.), kteří vládnou

3.4.2021 11:45  Podepsal jsem./ I signed. https://akce.ciwf.cz/page/790

3.4.2021 10:26  to become unorthodox Muslims, then otherwise atomic war

3.4.2021 10:18  stali neortodoxní muslimové, pak jinak atomová válka

29.3.2021 8:22  Obsah teď není dostupný

25.3.2021 16:57 According to studies, acylpyrin (it is vegetarian, my

25.3.2021 16:39 Proti coronaviru dle studií účinkuje acylpyrin (ie vegan

24.3.2021 8:27  In relation to Darwin's theory of evolution in politics

24.3.2021 8:27  Ve vztahu k Darwinově evoluční teorii v politice

23.3.2021 23:43 Definition of law. There are 2 theories: First, that all

23.3.2021 23:38 Definice práva. Existují 2 teorie: První, že všichni

23.3.2021 22:42 Second Jews-part {less than half) with little Charity

23.3.2021 22:00 Druhá židů část (miň než půlka) s malou Charitou

17.3.2021 8:57  Speculation-In Czech Republic now Charity is no refugees

17.3.2021 8:49  Spekulace-V České republice nyní Charita je ne uprchlíci

16.3.2021 15:10 Czech Parliament wants to give to Czech National Bank

16.3.2021 14:55 český parlament chce dát české národní bance

15.3.2021 22:45 My Philosophy agrees as to now Vatican homosexual effect

15.3.2021 22:34 Má Filosofie souhlasí s nyní Vatikánu homosexuální efekt

15.3.2021 22:05 According to my Philosophy: Homosexuals error in EU

15.3.2021 21:56 According to my Philosophy: Homosexuals error in Poland

15.3.2021 16:27 Podepsal jsem./ I signed. For farmed animals

15.3.2021 9:07  USA. V 2021 v parlamentech cca 60 antipotratových novel

15.3.2021 8:47  USA. Ca. 60 antiabortion bills in parliaments in 2021

15.3.2021 7:16  Now one cannot support German Greens or Czech for LGBT

15.3.2021 6:22  Nyní nelze podpořit německé Zelené ani české pro LGBT

14.3.2021 14:26 Perhaps the advent of a fair German green policy/ Snad

14.3.2021 14:24 Perhaps the advent of a fair green policy, because the

14.3.2021 14:23 Green policy of the STAN (Mayors and Independent)

14.3.2021 14:04 Arabové jsou proti české pobočce ambasády v Jeruzalémě

13.3.2021 14:17 I believe that merciful truth is reign of Love in world 

12.3.2021 18:24 A prayer of Pope for our earth All-powerful God, you are

12.3.2021 18:18 Modlitba Papeže za naši Zemi Všemohoucí Bože, přítomný

12.3.2021 16:47 June 5, 2018 Czech Jews against Palestinian massacres

12.3.2021 16:42 5. června 2018 čeští židé proti masakrům Palestinců

12.3.2021 10:33 ICC (International Criminal Court) will judge Israel

12.3.2021 10:12 ICC (Mezinárodní trestní soud) bude soudit Izrael

11.3.2021 14:48 Nedojde-li k nápravě, pak dle mé Filosofie atomový útok

10.3.2021 16:35 The vast majority of coronavirus critically ill is fat

10.3.2021 16:28 Většina pacientů coronaviru v kritickém stavu je obézní

10.3.2021 2:09  I more times donated for Salvation Army for homeless

10.3.2021 1:58  I donated for PETA the largest non-profit-animals

10.3.2021 1:53  Greenpeace I donated for Ocens/ Daroval jsem pro

10.3.2021 1:47  Médecins Sans Frontiéres in Czech Republic, o.p.s., I

10.3.2021 1:43  Daroval jsem trochu riskantně pro mateřskou

10.3.2021 1:39  I donated for UNICEF for the humanitarian crisis in Yemen

9.3.2021 22:06  lawyer Naxera-on Czech far-right tickets on COVID tests

9.3.2021 21:46  advokát Naxera-za českou krajní pravici o COVID testech

9.3.2021 17:54  #StopPřepravěZvířat NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVA O

9.3.2021 8:44   USA bishops discourage Johnson & Johnson COVID vaccine

9.3.2021 8:26   Američtí biskupové odrazují od COVID vakcíny Johnson &

7.3.2021 22:05  Franz Kafka ... he did not smoke, did not drink alcohol

7.3.2021 22:04  COVID study by CSIR-Institute for Genomics-India

7.3.2021 13:22  Franz Kafka ... nekouřil, nepil alkohol a byl vegetarián

7.3.2021 13:13  COVID studie od CSIR-Institutem pro genomiku-Indie

5.3.2021 16:11  Odmítám velmi nemorální masové antigenní testy (plod)

5.3.2021 13:36  I reject very immoral the massive antigen tests (embryo) 

23.2.2021 23:38 Chápu ty, kdo Mariánský sloup postavili jako památník

22.2.2021 1:49  Podepsal jsem: Petice proti dlouhému transportu zvířat

21.2.2021 9:53  Mnou i finančně kampaň hnutí Greenpeace Oceány

20.2.2021 22:23 Naposledy, když jsem dlouho nejedl maso, tak

17.2.2021 23:02 Pro mě daleko, ale souhlasím i finančně-Kostelec uzeniny

15.2.2021 10:14 https://www.facebook.com/animalsavecz/

15.2.2021 0:08  Společnost Vodňanské kuře vozící kuřata v mrazu takto

15.2.2021 0:03  § 302a trestný čin úmyslného chovu proti Bučovice jatka

14.2.2021 21:46 https://www.msn.com/cs-cz/zprávy/ prasata umí videohry

14.2.2021 21:22 the long-term loan with an unsure return (ie charity)

14.2.2021 21:11 dlouhodobá půjčka s nejistou návratností (tj. charita)

14.2.2021 14:10 V SR v době pravicové vlády trestní procesy

14.2.2021 14:09 V SR v době pravicové vlády trestní procesy

14.2.2021 13:08 "All the rest consists more in speculations, 1 algorithm

14.2.2021 13:07 "Vše ostatní jsou vice spekulace", jediného algoritmu

13.2.2021 20:39 Mnou i finančně podporovaná kampaň- UNICEF při OSN

13.2.2021 20:22 Světová zdravotnická organizace nevylučuje původ coronaviru v čínské laboratoři, kde jsou nelidské pokusy na zvířatech

13.2.2021 19:44 https://www.petice.com/petice_za_ukoneni_pokus_a_test

1.2.2021 23:50  25. ledna 2021 česká vláda schválila zákaz některých

1.2.2021 23:43  Zákon: zákaz některých jednorázových plastových výrobků

1.2.2021 23:42  Zákon Česko: povinný poddíl českých potravin

1.2.2021 23:33      

1.2.2021 1:55   As to Philosophy of Balance snakes eat mercifully eggs

1.2.2021 1:49   Podle Filosofie rovnováhy hadi jedí milosrdně vejce

31.1.2021 15:19 These Orthodox Jews (possibly snakes, see TV)

31.1.2021 15:19 The main Jewish tzedakah principie for non-Jews

31.1.2021 15:18 31.01.2021 Tito ortodoxní židé (možná hadi, viz TV )

31.1.2021 15:17 Hlavní zásada židovské „cdaka“ pro nežidy

12.1.2021 10:05 My Philosophy is for equality before law of all alive

12.1.2021 9:27  Má Filosofie je pro rovnost před právem všeho naživu

12.1.2021 2:07  Hebrew also: J(a)H(VeH)+S(h)OA(H)= God(is)catastrophe

12.1.2021 1:31  Hebrejština i: J(a)H(VeH)+ŠOA(H)=Bůh (je) katastrofa

30.12.2020 2:50 „Není přesné známo, kolik smluv na vakcíny podaří

30.12.2020 2:10 „Vakcíny Pfizer a Moderna používají messenger RNA

30.12.2020 2:07 "The Pfizer and Moderna vaccines use messenger RNA

30.12.2020 1:57 As in USA and Israel the Czech Minister of Health

30.12.2020 1:57 Jako v USA a Izraeli český Ministr zdravotnictví Blatný

28.12.2020 21:06 "The first Covid-19 vaccine in the UK is vegan, but with animal tests

28.12.2020 21:05 První Covid-19 vakcína ve Velké Británii je vegan ale s testy na zvířatech

12.12.2020 19:35 Is USA in danger of secession and civil war? The Supreme

12.12.2020 19:24 Hrozí rozpad USA a občanská válka? Nejvyšší

11.12.2020 13:10 Obsah teď není dostupný

10.12.2020 20:59 V Dánsku bylo nemilosrdně nepreventivně zabito 17 milión

10.12.2020 11:55 according to Darwinism and contemporary Orthodox Judaism

10.12.2020 11:54 podle darwinismu a současného ortodoxního judaismu

10.12.2020 10:48 The ban on free sale of medically guaranteed carrions

10.12.2020 10:45 Zákaz volného prodeje lékařsky zaručených zdechlin

10.12.2020 10:30 November 19, 2020 President Miloš Zeman anti-cage law  

10.12.2020 10:28 19.11.2020 Prezident Miloš Zeman protiklecový zákon

9.12.2020 0:19 I really do not hope, that Joe Biden is better than Trump

9.12.2020 0:17 Moc nedoufám, že Joe Biden bude lepší než Trump

8.12.2020 23:49 Necharitní ortodoxní (ne, charitní neortodoxní) židovská světovláda

8.12.2020 23:39 nález židovsky podjatého soudce ÚSTAVNÍHO SOUDU de facto legitimizuje nyní vraždy desítek miliónů hospodářských zvířat

8.12.2020 12:31 Perhaps beginning of civil war between Communists and

8.12.2020 12:30 Možná začátek občanské války mezi komunisty a

8.12.2020 11:06 Compassion in World Farming. animal EU green investments

8.12.2020 10:32 1. výročí smrti Íránu generála Sulejmáního zabitého USA

8.12.2020 10:28 Příjmy rozpočtu by tentokrát poklesly na 1433 miliard a

8.12.2020 10:25 https://www.facebook.com/ciwf.cesko/photos/a.63496136

2.12.2020 12:47 Španělská občanská válka 1936-1939 mezi komunisty a

1.12.2020 22:33 Španělská občanská válka 1936-1939 mezi komunisty a

1.12.2020 22:31 Španělská občanská válka 1936-1939 mezi komunisty a

1.12.2020 14:43 Podepište prosím tuto Petici proti: veterinární léčivo POLYGLOB BIOVETA proti psince atd. vyráběné zabíjením a vykrvováním psů

1.12.2020 14:41 Necelých pět tisíc podpisů již získala petice POLYGLOB

1.12.2020 14 40 https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/Zahrani-

1.12.2020 14:39 https://cnn.iprima.cz/tyrani-zvirat-v-nemecke-laboratori-

1.12.2020 8:25 https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/zahrani%c4%8dn

30.11.2020 21:17 Now Anti-Western and anti-Jewish Islam apocalypse

30.11.2020 21:16 Nyní proti Západní a protižidovská islám apokalypsa

29.11.2020 0:08 When will all persuaded predatory people, i.e.

29.11.2020 0:05 Kdy začnou všichni přesvědčení draví lidé, tj.

28.11.2020 19:02 Dánská ministryně Matte Frederiksenová plakala

28.11.2020 18:58 5. června 2018 čeští židé proti masakrům Palestinců

28.11.2020 14:27 Izraelci se shromažďují na svazích, aby sledovali a

28.11.2020 14:17 https://www.seznamzpravy.cz/clanek/iran-prisel-o-otce-

28.11.2020 14:15 Ve Švédsku: Jediný měsíc za tři roky bez oběti V

26.11.2020 22:13 https://cnn.iprima.cz/zabery-z-drubezarny-v-cesku-

26.11.2020 13:41 V Dánsku bylo nemilosrdně nepreventivně zabito 17 milión

26.11.2020 13:40 https://www.novinky.cz/volby/usa/clanek/trump-trva-na-

26.11.2020 13:32 Katolický kněz ředitel hnutí za zákaz potratů Trumpa

26.11.2020 13:21 https://www.novinky.cz/domaci/clanek/vybirame-to-mene-

26.11.2020 13:19 Nová vládní koalice ve Slovenské republice mluví o

21.11.2020 15:31 In relation to now State debts and Spanish Civil War

21.11.2020 15:27 Ve vztahu k nyní dluhům států a Španělské občanské válce

12.11.2020 20:49 Od: Vít Rakušan <vit.rakusan@stan.C2> Dne

12.11.2020 16:32 -- Přeposlaná zpráva -¬Předmět: Vážná hrozba - senátor

9.11.2020 22:06 Obsah teď není dostupný

9.11.2020 22:05 Obsah teď není dostupný

9.11.2020 22:04 Obsah teď není dostupný

9.11.2020 22:04 Obsah teď není dostupný

9.11.2020 18:26 https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/koronavirus/v-

8.11.2020 10:59 huge aggressiveness of radical Muslims-song

8.11.2020 10:51 obrovská útočnost radikálních muslimů-píseň

7.11.2020 21:47 https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/other/zmutovan%

7.11.2020 21:46 Polský parlament schválil zákon zákazu kožešinových farem

7.11.2020 21:44 https://www.seznamzpravy.c z/clanek/kaczynski-podruhe-

7.11.2020 21:44 https://www.lidovky.cz/svet/lovecka-organizace-nabidla-

7.11.2020 14:19 About contemporary presidential elections in the USA

7.11.2020 14:13 O současných prezidentských volbách v USA

3.11.2020 21:12 In relation to the recent Muslim assassinations

3.11.2020 21:12 Ve vztahu k nedávným muslimským atentátům

1.11.2020 22:41 In relation to actual Western laws about abortion

1.11.2020 21:58 Ve vztahu k aktuálním Západním zákonům o potratech

4.9.2020 9:40 Ortodoxní židé* jsou možná hadi (tj. lidský plazí mozek -

30.8.2020 21:55 Orthodox Jews* are possibly snakes -human reptile brain

21.8.2020 1:24 Father of Orthodox Jews, i.e. who would never eat carrions

16.8.2020 3:19 Inaccurate Czech rabbinical Bible translation on carrions

16.8.2020 2:27 Otcem (ortodoxních, tj. kteří by nikdy nejedli zdechliny)

16.8.2020 1:37 Nepřesný český rabínský překlad Bible o zdechlinách

11.8.2020 6:36 And what about future. Decision of Constitutional Court

11.8.2020 6:35 A co budoucnost. Rozhodnutí Ústavního soudu

11.8.2020 6:34  July 23, 2020 DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT

11.8.2020 6:31  23.07.2020 ROZHODNUTÍ ÚSTAVNÍHO SOUDU (viz

27.7.2020 21:14 27.07.2020 According to a critic of my Philosophy of

27.7.2020 21:13 27.07.2020 Podle kritika mé Filosofie rovnováhy jsem

23.7.2020 20:19 The command to beget and multiply from Bible is valid if

23.7.2020 20:18 Příkaz ploďte se a množte se z Bible platí, jestli

22.7.2020 17:43 22.07.2020 According to Judaism, Darwinism (F. Nietzsche

22.7.2020 17:40 22.07.2020 Podle judaismu, darwinismus (F. Nietzscheho

16.7.2020 21:42 I propose to call "international law"

16.7.2020 21:36 Navrhuji nazvat "mezinárodní právo

15.7.2020 21:02 Least possible death and pain, ie necessary not to solve

15.7.2020 21:01 Co možná nejméně smrti a bolesti, tzn. je třeba neřešit

30.6.2020 23:31 Today, my lawyer filed the constitutional complaint

30.6.2020 23:30 30.06.2020 Dnes můj advokát podal ústavní stížnost

13.6.2020 0:39  June 12, 2020 I will file a constitutional complaínt

13.6.2020 0:32  12.06.2020 Podám ústavní stížnost (viz v českém jazyku

2.6.2020 19:54  02.06.2020 If there is only one charitabte God, so

2.6.2020 19:53  02.06.2020 Pokud existuje jen jeden charitativní Bůh,tak

31.5.2020 20:18 31.05.2020 Philosophy of Balance is (un) successful

31.5.2020 20:17 31.05.2020 Filosofie rovnováhy je (ne) úspěšná

17.5.2020 16:30 Today I filed an application for sale of carrions

17.5.2020 16:22 Dnes jsem podal žádost o prodej zdechlin

13.5.2020 16:04 Who is right, predator or prey when, for example, a

13.5.2020 16:02 Kdo je v právu, predátor nebo kořist, když např. vlk

10.5.2020 20:19 Predator? Until abolition of ban on sale of carrions

10.5.2020 20:18 Predátor? Dokud ne zrušení zákazu prodeje zdechlin

11.4.2020 18:21 Pope Francis says pandemic can be a „conversion

11.4.2020 18:20 Papež František říká, že pandemie může být „obrácení

11.4.2020 1:19  To the speech of the agricultural billionaire Babiš

9.4.2020 22:46  K projevu zemědělského miliardáře Babiše

5.4.2020 21:27  God the Father is a shark, Jesus of Nazareth is a dove

5.4.2020 21:24  Bůh otec je žralok, Ježíš z Nazaretu je holubice

20.3.2020 20:36 German television praises coronavirus COVID-19 ...

20.3.2020 20:35 Německá televize velebí koronavirus COVID-19: ...

20.3.2020 20:31 „In the center of (Chinese) Wuhan is a laboratory for

20.3.2020 20:30 „Uprostřed (čínského) Wu-chanu je laboratoř na

4.3.2020 8:26   amendment to the Criminal Code on animal cruelty

4.3.2020 3:49   novela trestního zákoníku ohledně týrání zvířat

29.2.2020 16:27 The Biblical Torah the Jews must obey, because God

29.2.2020 16:23 Biblickou Tóru židé musí poslouchat, protože Bůh

10.2.2020 22:00 Philosophy of Balance: "No living creature die

10.2.2020 21:59 Filosofie rovnováhy: "Žádný živý tvor nezemře

8.2.2020 1:32   If mercy to all living creatures protects me

8.2.2020 1:31   Jestli milosrdnost ke všem živým tvorům ochrání mě

2.1.2020 16:03 Obsah teď není dostupný    

30.12.2019 13:43 My Philosophy of Balance is a science to overcome

30.12.2019 13:42 30/12/2019 Má Filosofie rovnováhy je věda k vyvrácení

12.12.2019 20:42 Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a)

12.12.2019 20:21 Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a)

12.12.2019 20:16 Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a)

12.12.2019 20:10 Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a)

12.12.2019 19:19 Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a)

12.12.2019 19:16 Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a)

5.12.2019 23:25 Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a)

5.12.2019 23:22 Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a)

5.12.2019 23:22 Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a)

30.11.2019 18:33 Strana za práva všech živých tvorů

29.11.2019 2:42 29/11/2019 MANIFESTO OF PARTY FOR THE RIGHTS

29.11.2019 2:40 29/11/2019 MANIFEST STRANY ZA PRÁVA VŠECH

27.11.2019 22:34 27/11/2019 "basic justice", "Basic role of State is

27.11.2019 22:33 27/11/2019 „základní Spravedlnost“ „Základní úloha státu

23.11.2019 19:13 relativní nadminispravedlnost státu

23.11.2019 19:13 relative supraminijustice of state

22.11.2019 2:13 SVOBODA A NADMINISPRAVEDLNOST

22.11.2019 2:12 FREEDOMAND SUPRAMINIJUSTICE

21.11.2019 12:30 FREEDOM, ALSO BASIC JUSTICE

21.11.2019 12:20 SVOBODA I ZÁKLADNÍ SPRAVEDLNOST

20.11.2019 20:53 14/11/2019 Market economy is basic condition of justice.

20.11.2019 20:52 Tržní ekonomika je základní podmínka spravedlnosti

19.11.2019 14:18 possible (for State) to tolerate only small wounds

19.11.2019 14:15 19/11/2019 možné (pro stát) tolerovat pouze malé rány

8.11.2019 23:12 During my youth the weak (unfit) individuals as benefit

8.11.2019 23:11 Během mého mládí slabí (nezpůsobilí) jako přínos

5.11.2019 20:01 As to my Philosophy: Cruelty for cruelty of children

5.11.2019 20:00 Dle mé Filosofie rovnováhy: Krutost za krutost dětí

3.11.2019 14:03 It is easier for a camel to go through eye of a needle

3.11.2019 11:45 03/11/2019 Snáze projde velbloud uchem jehly, než

3.11.2019 11:44 30/10/2019 Suffering of the necessary wounds (of cross

3.11.2019 11:44 30/10/2019 Snášení nezbytných ran (kříže a v

20.10.2019 23:09 More believers become extinct for biblical paradise

20.10.2019 23:07 20/10/2019 Vyhyne více věřících, že biblický ráj jistě

24.9.2019 20:47 Liturgical texts on 24.9.2019, Tuesday 25th week in the

24.9.2019 20:43 Liturgické texty na 24.9.2019, úterý 25. týdne

24.9.2019 20:40 Liturgical texts on 23.9.2019, Monday 25th week

24.9.2019 20:38 Liturgické texty na 23.9.2019, pondělí 25. týdne

24.9.2019 20:36 Liturgical texts on 22.9.2019, 25th Sunday

24.9.2019 20:33 Liturgické texty na 22.9.2019, 25. neděle

22.9.2019 23:28 My confirmation name is Paul. Jewish theology of Paul

22.9.2019 23:26 Mé biřmovací jméno je Pavel. Viz židovská teologie Pavla

21.9.2019 13:42 The weak (unfit) individuals always gradually extinct

21.9.2019 13:41 Slabí (nezpůsobilí) jedinci vždy vyhynou

5.9.2019 12:53  Big fear of pain and death inevitably enforces charity

5.9.2019 12:52  Velký strach z bolesti a smrti nutí k charitě

2.9.2019 9:51   01/09/2019 Through my life I try to refute Darwinism,

2.9.2019 9:48   01/09/2019 Svým životem se snažím vyvrátit darwinismus

30.8.2019 12:47 29/08/2019 About womanish men and masculine women.

30.8.2019 12:46 29/08/2019 O zženštilcích a mužatkách. Cit je nepřesný,

12.8.2019 18:46 12/08/2019 Biblical paradise will surely be!

12.8.2019 18:44 12/08/2019 Biblický ráj jistě bude!

12.8.2019 18:38 12/08/2019 The least possible death and pain!

12.8.2019 18:36 12/08/2019 Co možná nejméně smrti a bolesti!

12.8.2019 18:17 11/08/2019 Is eater of slaughtered animals a realist

12.8.2019 18:15 11/08/2019 Je jedlík poražených zvířat realista

11.8.2019 10:22 possible mistake: unnecessarily to kill other animals

11.8.2019 10:20 Možná chyba: lze zbytečně zabíjet jiné živočichy

10.8.2019 19:57 If anybody (man or woman) does not survive cruelty of world

9.8.2019 11:05  Jestliže by někdo (muž či žena) nevydržel krutost světa

8.8.2019 21:18  We told also: Until ruling class have not a wish

8.8.2019 21:14  Řekli jsme také: Dokud nebude mít vládnoucí třída přání

4.8.2019 20:43  But the strong individuals can choose between charity

4.8.2019 20:41  Ale silní jedinci si mohou vybrat mezi charitou a

3.8.2019 18:22  On the basis of my biggest possibly unreal wish 

3.8.2019 18:20  Na základě svého největšího možná nereálného přání 

31.7.2019 22:39 My heavy rational mystique -Daemons (predators)

31.7.2019 22:37 Těžká racionální mystika mé Filosofie-Démoni (dravci)

27.7.2019 21:19 also forcing herbivores to let eat up themselves by meat-eaters in extreme need

27.7.2019 21:19 i nutit býložravce, aby se v krajní nouzi nechali sníst

27.7.2019 14:15 If righteous (i.e. very thinking fighter-cowardly

27.7.2019 14:13 Jestli spravedlivý (tj. velmi myslící bojovník-zbabělý

26.7.2019 13:21 My rational mystique-liberation from hell of predators

26.7.2019 13:21 Má racionální mystika -vysvobození z pekla dravců

25.7.2019 20:54 My rational mystique-predators, herbivores,their hybrids

25.7.2019 20:53 Má racionální mystika-dravci, býložravci,jejich kříženci

22.7.2019 21:50 https://secure.avaaz.org/campaign/fr/amazon_apocalypse

21.7.2019 17:23 In brief it means for our righteous fighter

21.7.2019 17:22 Ve zkratce to znamená pro našeho spravedlivého bojovníka

21.7.2019 8:18  Below I mention the Old Testament Biblical norms

21.7.2019 7:47  20/07/2019 Níže uvádím starozákonní Biblické normy

19.7.2019 22:55 19/07/2019 Why does one prefer the selfish fight?

19.7.2019 20:34 19/07/2019 Proč dát přednost sobeckému boji?

18.7.2019 20:28 But the strong individuals can choose between charity 

18.7.2019 20:23 Ale silní jedinci si mohou vybrat mezi charitou a

11.7.2019 15:02https://secure.avaaz.org/campaign/fr/japan_ivory_cites_lo

7.7.2019 22:06  World as fight versus world as love. (Orthodox) Israelis

7.7.2019 22:04  Svět jako boj versus jako láska. (Ortodoxní) Izraelci

6.7.2019 20:56  Will war defeat love (Biblical paradise) or vice versa

6.7.2019 20:46  Porazí boj lásku (Biblický ráj) nebo láska porazí boj ve

27.6.2019 0:40  https://www.novinky.cz/zena/zdravi/508758-dlouhodobe-

27.6.2019 0:36  http://www.msn.com/cs-cz/finance/zprávy/valná-

27.6.2019 0:33  https://smradzpocerad.cz/?utm_campaign=fossil-

16.6.2019 10:14 Stop klecovému chovu Více než 300 milionů

16.6.2019 10:11 Milión podpisů proti klecím. Češi jsou pro zákaz

6.6.2019 10:34  The evolution is reciprocity not exclusive selfishness

6.6.2019 10:32  Evoluce na reciprocitě nikoliv na výlučné sobeckosti

20.5.2019 0:38  Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA

18.5.2019 16:02 Přes níže uvedené výhrady ve volbách do parlamentu EU

3.5.2019 13:43  Single lifelong acceptable main formal rule

3.5.2019 13:42  Jediné celoživotně přijatelné hlavní formální pravidlo

2.5.2019 13:13  Worse possibility with probability ca. 49% is atomic war

2.5.2019 13:11  Horši možnost pravděpodobnosti cca 49% je atomová válka

2.5.2019 13:11  One man thought, but that human being is predator 2.5.2019 13:09     Jeden člověk přemýšlel, ale že člověk je predátor

21.4.2019 15:10 Unless an enactment of slaughter tax so within 100 years

21.4.2019 15:09 Jestliže nebude uzákoněni porážkové dané tak do 100 let

16.4.2019 19:26 Jestliže nebude uzákoněni porážkové dané tak do 100 let

16.4.2019 16:04 Against reconciliation of humanity and animality in humans monotheistic religions

16.4.2019 16:01 Proti smíření humanity a živočišnosti v člověku monoteistická náboženství

15.4.2019 12:10 Supposedly human being as hero saves living creatures while fighting

11.4.2019 10:36 Honey instead of meat? Honey is the only foodstuff,

11.4.2019 10:33 Med místo masa? Med je jediná potravina, která

4.4.2019 18:05  Priests without sexual satisfaction should be with child in presence

4.4.2019 17:59  As to moral interpretation of Bible the yoke of Devil or on contrary of Jesus

4.4.2019 17:54  Dle morálního výkladu Bible jho Ďáblovo, naopak Ježíšovo

4.4.2019 17:53  Kněží bez sexu by měli být s dítětem za přítomnosti

3.4.2019 20:40  Thus main question is: Shall I more believe in morality

3.4.2019 20:40  Tedy hlavní otázka je: Mám více věřit morálce

3.4.2019 17:03  Substance of evolution in nature should be friendship

3.4.2019 17:02  Podstatou evoluce v přírodě by mělo být přátelství

3.4.2019 10:32  03/04/2019 Bible, Old Testament no easy Jesus' yoke

3.4.2019 10:30  03/04/2019 Bible, Starý zákon není lehké jho Ježíšovo

2.4.2019 22:00  Opportunists without charity with Devil's yoke

2.4.2019 21:59  02/04/2019 Prospěcháři bez charity s jhem Ďáblovým

19.3.2019 23:10 There are two kinds of opportunists: 1) opportunists

19.3.2019 23:05 Jsou dva druhy oportunistů, resp. prospěchářů: 1)

11.3.2019 14:04 I would not want and would not endure to live in cruel

11.3.2019 14:04 Nechtěl bych a nevydržel bych dlouhodobě žít v krutém

10.1.2019 9:36  My greatest discovery returns to the Biblical paradise

10.1.2019 9:33  Můj největší objev se vrací do Biblického ráje

8.1.2019 18:13  My greatest discovery is no killing without reasonable punishment

8.1.2019 18:13 Můj největší objev je žádné zabíjení bez rozumného trestu

29.12.2018 20:25 If we want to enforce opinion of Earth as substantial Biblical paradise

29.12.2018 20:23 Jestliže chceme prosadit názor Země jako podstatného Biblického ráje

24.12.2018 11:36 24/12/2018 Validity of altruistic evolution can prove

24.12.2018 11:33 24/12/2018 Platnost altruistické evoluce může dokázat

21.12.2018 18:38 My surrounding people disbelieves my Philosophy

21.12.2018 18:38 21/12/2018 Mí okolní lidé nevěří mé Filosofii

16.12.2018 16:40 Power of general charity against cruel (selfish)

16.12.2018 16:39 16/12/2018 Síla všeobecné charity proti kruté (sobecké)

15.12.2018 23:37 15/12/2018 Will fitness of living creature save him or

15.12.2018 23:35 15/12/2018 Ochrání živého tvora jeho síla proti velké

15.12.2018 18:09 When this one, who predominantly believes and acts, is

15.12.2018 18:02 15/12/2018 Zatímco ten, kdo převážně věří a jedná, je

12.12.2018 19:41 Human should determine for charity gifts a price list

12.12.2018 19:37 Člověk by si měl pro své milodary stanovit ceník

11.12.2018 13:22 From viewpoint of atheism of Karl Marx is an altruist

11.12.2018 13:11 Z hlediska ateismu Karla Marxe je altruista

23.11.2018 8:14 People has such government, what it will merit

23.11.2018 8:12 Lid má takovou vládu, jakou si zaslouží, nejlepší je

31.10.2018 16:08 31/10/2018 Selfishness of the good ones is, because

31.10.2018 16:06 31/10/2018 Sobeckost dobrých je, protože jsou

25.10.2018 23:21 The evolution is reciprocity not exclusive selfishness 

25.10.2018 22:55 Evoluce na reciprocitě nikoliv na výlučné sobeckosti

25.10.2018 5:55 While the least possible death and pain is absolute

25.10.2018 5:54 Zatímco co možná nejméně smrti a bolesti je absolutní

21.10.2018 15:00 rule: Do not do your hateful to another. Rabbi Hillel

21.10.2018 14:57 pravidlo: Nedělej tvé odporné jinému. Rabín Hilel

20.10.2018 0:55 Mýtičtí severští hrdinové působí i mnoho smrti, ale

11.10.2018 11:39 Technological can destroy themselves in atomic age

11.10.2018 11:35 Technologické civilizace mohou zničit sami sebe v atomovém věku

8.10.2018 20:06 08/10/2018 Počasí a úroda v České republice.

24.9.2018 13:11 https://www.novinky.C2/zahranicni/svet/264704-vedce-

24.9.2018 12:55 Worse possibility with probability ca. 49% is atomic war

24.9.2018 12:48 Horši možnost pravděpodobnosti cca 49% je atomová válka

8.9.2018 23:42  08/09/2018 Animals hate their predators, also humans

8.9.2018 23:39  08/09/2018 Zvířata velmi nenávidí své dravce, i lidi

3.9.2018 10:07  There are 3 possibly successful attitudes to government

2.9.2018 21:26  Existují 3 možná úspěšné postoje k vládní moci, tj.

2.9.2018 13:05  Predator does not pay back with evil to this one, who

2.9.2018 13:02  Dravec neoplácí zlým tomu, kdo mu přeje pokoj, ačkoliv

25.8.2018 15:02 Two possibilities of crisis progress in now world

25.8.2018 15:00 Dvě možnosti krizového vývoje v nynějším světě

18.8.2018 11:05 Reformatory management participation requires contacts

18.8.2018 11:04 Reformní účast ve vedení vyžaduje kontakty

12.8.2018 23:18 Primarily human being is most often born into paradise

12.8.2018 23:16 12/08/2018 Nejčastěji se nejdříve člověk rodí do ráje,

12.8.2018 10:21 11/08/2018 Birth of the world, where everyone likes

11.8.2018 22:03 11/08/2018 Zrod světa, kde se budou mít všichni rádi, se

11.8.2018 18:39 11/08/2018 To escape from prison original sin of killing

11.8.2018 18:37 11/08/2018 Unikl z vězení dědičného hříchu zabíjení

29.7.2018 23:50 29/07/2018 enterpreneur as best for childless older man

29.7.2018 23:49 podnikatel jako nejlepší pro bezdětného staršího muže

29.7.2018 23:49 29/07/2018 Now working teams led by carnivorous women

29.7.2018 23:47 Nyní pracovní kolektivy vedené masožravými ženami

29.7.2018 23:46 My long-term belief in at least 51% charity sovereignty

29.7.2018 23:44 Má dlouhodobá víra v nejméně 51% suverenitu charity

22.7.2018 21:43 21/07/2018 Seven basic tactics during hunting prey

22.7.2018 21:40 21/07/2018 Sedm základních taktik při lovu kořisti

8.7.2018 14:56  One man thought, but that human being is predator

8.7.2018 14:55  Jeden člověk přemýšlel, ale že člověk je predátor

13.6.2018 12:47 correction of Christian animal heresy by Thomas Aquinas

13.6.2018 12:46 nápravu křesťanského bludu o zvířatech Tomáše Akvinského

11.6.2018 20:48 Meat and Roman Catholic Christian heresies of Bible

11.6.2018 20:46 Maso a římskokatolické křesťanské hereze Bible

11.6.2018 20:45 Principles of my Philosophy in mathematical formal logic

11.6.2018 20:40 Základy mé Filosofie v matematické formální logice 

10.6.2018 14:45 In future world repeated wars-social Darwinism

10.6.2018 14:43 V budoucím světě opětovné války- sociální darwinismus

10.6.2018 14:30 Philosophy of Balance and marriage and children

10.6.2018 14:26 Filosofie rovnováhy a manželství a děti

28.5.2018 19:30 Will world contrarieties (absurdity) tear the humans

28.5.2018 19:29 Roztrhají lidstvo i jednotlivého člověka rozpory světa

27.5.2018 20:14 27/05/2018 How do I prepare carrion of animal for eating

27.5.2018 20:12 27/05/2018 Jak si připravuji zdechlinu zvířete k jídlu

27.5.2018 19:33 26/05/2018 When does fertility of almost all women end

27.5.2018 19:32 26/05/2018 Kdy u nás končí téměř všem ženám plodnost

26.5.2018 0:13  Zdechliny jako rodinná strava v romské kuchyni

26.5.2018 0:12  If I want my own child, then 3 possibilities

26.5.2018 0:10  Jestliže bych chtěl vlastní dítě, pak 3 možnosti

1.5.2018 17:37  30/04/2018 Which pack shall I join, will I find my own

1.5.2018 17:34  30/04/2018 Ke které smečce se mám přidat, najdu svou

7.4.2018 21:40  07/04/2018 Graph theory allows computers to imitate

7.4.2018 21:40  07/04/2018 Teorie grafů umožňuje počítačům napodobovat

27.3.2018 1:02  Darwinism or symbiosis at (not) safe production

27.3.2018 0:57  Darwinismus nebo symbióza při (ne)bezpečné výrobě

23.3.2018 13:54 Je nespravedlivý svět ve všeobecném výběrovém boji

23.3.2018 13:52 Is unfair world in general evolutionary selective fight

21.3.2018 13:15 Orthodox Judaism believe as pure lions in rule

21.3.2018 13:13 Ortodoxní židovství věří jako čistí lvi ve vládu

17.3.2018 22:17 Philosophical experiment of solution in political Party

17.3.2018 22:15 Filosofický experiment řešení v politické Straně

17.3.2018 1:19 agriculture slaughter factory farms-concentration camps

17.3.2018 1:16 zemědělské průmyslové porážkové velkochovy- koncentráky

27.2.2018 9:15 Principles of my Philosophy in mathematical formal logic 

27.2.2018 8:38 Základy mé Filosofie v matematické formální logice

27.2.2018 8:24 A izraelského premiéra Šarona odkaz? Dle Vl. Žabotinského.

27.2.2018 8:24 A izraelského premiéra Šarona odkaz? Dle Vl. Žabotinského.

25.2.2018 23:39 If punishment also without our errors (i.e. our causing much more than the least possible death and pain)

25.2.2018 23:37 Jestli trest i bez našich chyb (tj. našeho působení o hodně více než co možná nejméně smrti a bolesti)

20.2.2018 19:55 According to my Philosophy of Balance, if death and pain

20.2.2018 19:32 Dle mé Filosofie rovnováhy, když nám děje smrt a bolest

14.2.2018 8:22 If punishment also without our errors (Schicksalschlag

14.2.2018 8:20 Jestli trest i bez našich chyb (Schicksalschlag -

13.2.2018 23:30 Case of hopelessly superior power other than this charity

13.2.2018 23:28 Případ beznadějně vyšší moci jiná než tato charita

9.2.2018 11:23  Causing the least possible death and pain, loan, theft

9.2.2018 11:11  Působeni co možná nejméně smrti a bolesti,půjčka, krádež

29.1.2018 16:49 If charity then it revenge this inhuman animal suffering

29.1.2018 16:47 Je-li charita, pak pomstí toto nelidské utrpení zvířat

29.1.2018 16:41 český prezident Miloš Zeman a ochrana zvířat  

29.1.2018 16:39 neúspěšný prezidentský kandidát Drahoš a ochrana zvířat

24.1.2018 14:47 Stanoviska prezidentských kandidátů k ochraně zvířat

24.1.2018 14:37 Stanoviska politických stran k ochraně zvířat

23.1.2018 17:34 (also fried) potatoes can be eaten only in extreme emergency as food

23.1.2018 17:32 (i smažené) brambory lze jist pouze v krajní nouzi jako jídlo chudých

20.1.2018 22:01 25/07/2017 Predators: to steal, lend, enslave, reproduce

20.1.2018 22:00 25/07/2017 Dravci: okrást, půjčit, zotročit, rozmnožit

18.1.2018 15:23 Je-li charita, pak pomstí toto nelidské utrpení zvířat

16.1.2018 12:18 Present-day and past worldwide politics and Hitler's Jew

15.1.2018 22:45 Současná i minulá světová politika a Hitlerův žid

6.1.2018 21:42 Believers in charity are more similar to scavengers

6.1.2018 21:40 Věřící v charitu jsou více podobní mrchožroutům

28.12.2017 10:54 Case-a hopelessly superior power other than this charity

28.12.2017 10:51 Případ-beznadějně vyšší moci jiná než tato charita

27.12.2017 18:49 I philosophically deeply appreciate charitable

27.12.2017 18:47 My philosophical intolerant approach is oriented only

27.12.2017 18:46 Si filosoficky hluboce vážím charitního

27.12.2017 18:45 Můj filosofický netolerantní přístup směřuje pouze proti

26.12.2017 16:40 At present time people do not want to live in paradise,

26.12.2017 16:38 Lidé v současnosti nechtějí žít v ráji

20.10.2017 10:54 Analýza- v podzimních parlamentních volím Zelené

20.10.2017 10:52 Czech Parliamentary election-Babis and his Jewish Citibank slavery

20.10.2017 10:51 České parlamentní volby-Babis a jeho židovské Citibank otroctví

13.10.2017 19:13 איך לעשות ממוסלם דתי מוסלם יותר חילוני    

13.10.2017 19:12 How to do from orthodox Muslim more unortodox

13.10.2017 19:11 Jak udělat z ortodoxního muslima více neortodoxního

13.10.2017 13:28 carrions sales permission against orthodox Jewish lobby

13.10.2017 13:24 povolení prodeje zdechlin proti ortodoxní židovské lobby

24.8.2017 10:22 איך לעשות ממוסלם דתי מוסלם יותר חילוני

24.8.2017 10:21 How to do from orthodox Muslim more unortodox

24.8.2017 10:18 Jak udělat z ortodoxního muslima více neortodoxního

15.8.2017 21:14 Můj (právní) spor jako filozof i právník vedu proti židovské ortodoxii

15.8.2017 19:34 My (legal) dispute as philosopher and lawyer against Jewish orthodoxy

8.8.2017 16:10 Podpořte kampaň Zelených za trvalou udržitelnost lesů

2.8.2017 3:22 Při zakládání Státu Izrael nemilosrdní (z lechi) a milosrdní (z hagany) židé takřka nikdy na sebe nevystřelili

20.7.2017 14:10 Greenpeace plastová stopa: https://www.plastjepast.cz/m

13.7.2017 17:18 11/07/2017 Press report- my Persecution 

13.7.2017 17:16 11/07/2017 Tisková zpráva- má Persekuce

4.7.2017 10:44  Petice Greenpeace Plast je past

1.7.2017 12:57  the joke how to deceive Jews about eating carrions

1.7.2017 11:35  vtip jako podvést židy o jezení zdechlin 

29.6.2017 9:16  How to do from ortnodox Israel more unortnodox

29.6.2017 2:29  איך לעשות מישראל דתי ישראל יותר חילוני

29.6.2017 2:15  Jak udělat z ortodoxního Izraele více neortodoxní

14.6.2017 22:07 https://www.facebook.com/NejmilosrdnejsiProdukty/ 

5.6.2017 9:40   Theory of successful firm hunting money, ie cadavers

5.6.2017 9:38   Teorie úspěšné firmy lovící peníze, tj. mrtvoly

3.6.2017 16:37  Evolution-success on marriage market-most popular sperm

3.6.2017 16:34  Evoluce-úspěch na sňatkovém trhu-nejoblíbenější spermie

27.5.2017 14 53 Why do women choose men with robbers genes

27.5.2017 14:51 Proč si ženy vybírají muže s raubířskými geny

5.5.2017 10:13  To Bohuslav Sobotka government's crisis in Czechia

5.5.2017 10:12  Ke krizi vlády Bohuslava Sobotky v České republice 

5.5.2017 0:39 Syn velvyslance v Izraeli Matěj Stropnický: trochu jinak, než píšete 

3.5.2017 11:04 Jana Drápalová: zootechnička jsem opravdu velmi bývalá

3.5.2017 8:30 Analýza-v podzimních parlamentních volbách volím Zelené

29.4.2017 11:46 Podepište petici Greenpeace proti glyfosátu -

29.4.2017 11:43 Sign the Greenpeace petition against glyphosate

26.4.2017 18:57 Lídr jihomoravské kandidátky Strany zelených vedené Matějem Stropnickým

23.4.2017 9:46  Problem of Roman Catholic Christians and premarital sex

23.4.2017 9:42  Problém římskokatolíků a předmanželského sexu

19.4.2017 13:09 My legal considering of racist murders case committed by young man Dilann Roof

19.4.2017 13:07 Mé právní posouzeni případu mladého muže Dylanna Roofa rasistických vražd

18.4.2017 0:25  About Protestantism (formation) / Executioner Jan Mydlář

17.4.2017 23:58 O (vzniku) protestantství / Kat Jan Mydlář (1572-1664

17.4.2017 23:51 The blacks in Christian Kenya and Islamic Niger-usury

17.4.2017 23:49 Černoši v křesťanské Keni a islámském Nigeru-lichva

17.4.2017 23:47 Booklet of Christian manager Instructions (for Thomas-homeless and perhaps charitable carnivorous beast).

17.4.2017 9:42  Martin Luther and his predecessors Czechs Hussites towards Judaism

17.4.2017 9:37  Martin Luther a jeho předchůdci čeští husité vůči judaismu

15.4.2017 23:58 Příručka křesťanského managera Pokyny (pro Tomáše-bezdomovce a snad charitní masožravou šelmu)

14.4.2017 16:03 Judaism: 7 (fat) years of plenteousness and 7 (slim) years of dearth

14.4.2017 16:02 Židovství: 7 let tučných (hojnosti) a 7 let hubených (drahoty)

17.3.2017 16:09 If wurst machine is not stopped then atomic war

17.3.2017 16:07 nebude-li zastaven buřtovací pak atomová válka

9.11.2016 10:23 "USA presidential elections, who vote gentlemen, Trump's Presidential Announcement Speech, Hillary Clinton appreciated the dissident Russian music group "Pussy riot" (ie in English: vaginal orgy)

9.11.2016 10:17 Současné USA prezidentské volby, koho volí gentlemani, Trumpova prezidentské kandidatury oznamovací řeč, Hillary Clinton ocenila ruskou disidentskou hudební skupinu "Pussy riot" (tzn. v angličtině: vaginální orgie)

20.10.2016 1:22 Petice Greenpeace proti těžbě v ropy v Arktidě, ale jsem proti zastavit těžbu veškeré ropy. Analýza-čeští a naopak izraelští židé.

20.10.2016 1:10 https://www.facebook.com/events/1782193465352264/?

18.10.2016 15:30 https://forcechange com/162363/demand-justice-for-

18.10.2016 15:14 má politická iniciativa z 11.1.2010 za uzákonění masné daně ve Straně zelených-mail

18.10.2016 15:11 Mail Strany zelených z 9.4.2010 dokládající mé členství v české Straně zelených

14.10.2016 15:18https://secure.avaaz.org/campaign/fr/the_last_tigers_loc_

13.10.2016 11:11 Že by démoni, nebo nějací zlí mimozemšťané: možná vražda 1/4 miliónu sobů na Sibiři, Rusko možná kvůli těžbě zemního plynu či masu

8.10.2016 6:54  Po mém sdělení neobsahovalo zpravodajství na seznam.cz uvedenou propagandu A. Babiše

7.10.2016 5:32  https://forcechange.com/162061/ban-cruel-goat-

5.10.2016 15:29 https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/pelikan-urazky-od-

5.10.2016 15:28 https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/vecerni-zpravy-

5.10.2016 15:25 https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/deutsche-bank-

5.10.2016 15:24 https://www.novinky.cz/zahranicni/416430-temer-385-

5.10.2016 15:24 https://www.novinky.cz/ekonomika/416418-v-nemecku-

5.10.2016 15:22 https://www.novinky.cz/auto/416423-diky-donaldu-

5.10.2016 7:07  výzkum Fakultní nemocnice u sv. Anny: geneticky modifikovaná prasata jako materiál pro výrobu lidských srdečních chlopní

3.10.2016 10:10 Střet židovské ortodoxie a protestantství (vražda izraelského premiéra Jicchaka Rabina a starověcí židovští zéloti)

1.10.2016 9:56  Koho budu volit v jihomoravských krajských

14.9.2016 9:02  o pekle, jestli člověk jídává zbytečně více poražených zvířat, pak začne vědomě zabíjet postupně dospělé muže, ženy i malé děti

11.9.2016 8:44  Níže uvádím další příklady odvážných zřejmě hodných

11.9.2016 6:57  Má zpověď: špatný postoj katolíků (platného katolického katechismu čl. 2415-2418 a sv. Tomáše Akvinského) ke zvířatům

11.9.2016 6:54  Má analýza voleb v Meklenbursku s ohledem na pohrdání zvířaty Matějem Stropnickým homosexuálem a nyní předsedou Strany zelených

9.9.2016 23:59  Černoši v křesťanské Keni a islámském Nigeru-lichva

8.9.2016 10:02  Alan Turing-homosexuál a vynálezce prvního počítače

8.9.2016 6:31   Farnost Hustopeče žádost o zpověď katolickému knězi

6.9.2016 16:22  Proti Mojžíšovi trest pro nepřítele musí být výchovný, nikoliv zničující

6.9.2016 16:20  Proti Mojžíšovi trest pro nepřítele musí být výchovný, nikoliv zničující

6.9.2016 12:39  K mé babičce z otcovi strany Josefě Grůzové, katolička

6.9.2016 9:10   Doklad o mém křtu   

5.9.2016 14:37  https://forcechange.com/161036/city-must-stop-using-

29.8.2016 19:03 Zelení. Dotazník nemáte zde současný holocaust zvířat

26.8.2016 19:26 Smečka 11 ohrožených šedých vlků kořistila dobytek

26.8.2016 19:16 A pack of 11 endangered gray wolves hunted livestock

24.8.2016 11:52 důležitá petice Greenpeace, ale nemělo by být navždy úplné zrušení těžby ropy v Arktidě

24.8.2016 11:30 https://www.youtube.com/watch?v=ByiXlqgd058

24.8.2016 11:27 http://arctic-home.greenpeace.org/cs-cz/

22.8.2016 23:02 could carnivorous tyrannosaurus and herbivorous Brontosaurus cross-breed

22.8.2016 22:59 Mohli se zkřížit masožravý tyrannosaurus a býložravý Brontosaurus

19.8.2016 10:32 film Svět podle Daliborka jako portrét českého neonacisty a jeho rodiny, jež rozhodnou navštívit Osvětim

13.8.2016 15:51 Matthew 25,40 as yes have done it to one of the least of these my brothers

13.8.2016 15:35 Matouš 25 činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších

13.8.2016 15:10 https://www.novinky.cz/cestovani/afrika-asie/411343-

13.8.2016 15:10 Viz https://www.novinky.cz/cesto

13.8.2016 11:12 What is necessary to eat according to my Philosophy.

13.8.2016 11:12 Co je třeba jíst dle mé Filosofie.

13.8.2016 9:30  Novodobé soudní mučírny dětí.

12.8.2016 5:13  Against homosexual adoptions, because any male cannot learn the maternal instinct

12.8.2016 5:09  Proti homosexuálním adopcím, neboť žádný muž se nemůže naučit mít mateřský půd

9.8.2016 11:37  Against organic (i.e. ecological, i.e. bio) foods with slave work

9.8.2016 11:33  Proti organické (tj ekologické, tj bio) potravě s otrockou prací

7.8.2016 17:16  Testimony of all living creatures in the Last Judgment

7.8.2016 16:35  Kvůli útoku proti mým webům

7.8.2016 13:03  Svědectví všech živých tvorů při Posledním soudu.

7.8.2016 13:01  Demons as predators can be killed by pepper spray, possibly by atomic bomb

7.8.2016 13:00  Démony jako predátory lze zabít pepřovým sprejem, možná atomovou bombou

7.8.2016 12:59  Jehovah's Witnesses, bude in paradise will be death as food, ie plant seeds formed by germ (embryonic) living cells

7.8.2016 12:55  Svědkové Jehovovi, ale v ráji bude smrt jako jídlo, tj. rostlinná semena tvořená zárodečnými živými buňkami

23.7.2016 15:17 Stop drcení kuřat k smrti pro vaječný průmysl, např. Andrej Babiš (jeho nyní žena s původním židovským jménem Herodesová) prodal jeho vaječné průmyslové společnosti Druko Střížov a Česká vejce CZ (viz Hospodářské noviny, https://byznys.hn.cz/c1-66843630-agrofert-prodava-cast-vajecneho-byznysu-konkurenci-muze-to-souviset-s-chystanym-zakazem-klecovych-chovu : Barbora Pánková, redaktorka 11.11.2020)

22.7.2016 20:55 Stop Grinding Chicks to Death for Egg Industry, eg. Andrej Babiš (his now wife with original Jewish name Herod) sold his egg industry companies Druko Střížov and Česká vejce CZ (see Hospodářské noviny, https://byznys.hn.cz/c1-66843630-agrofert-prodava-cast-vajecneho-byznysu-konkurenci-muze-to-souviset-s-chystanym-zakazem-klecovych-chovu : Barbora Pánková, editor 11.11.2020)

22.7.2016 1:52  III. část, Literatura č. 2 k mému článku: Poznámky k Biblickému Starozákonnímu králi Davidovi

22.7.2016 1:51  II. část, Literatura č. 1 k mému článku Poznámky k Biblickému Starozákonnímu králi Davidovi

19.7.2016 17:16 Stop Torturing and Killing Bulls at Annual (also Catholic religious) Festival

19.7.2016 10:23 My personal up to now life experience with the Jews, Shmuel Oswald Rufeisen-Brother (or Father) Daniel, O.C.D., was a Polish-born Jew and Romuald Jacob Weksler-Waszkinel, a Polish Jew and Catholic priest

19.7.2016 10:20 Moje osobní dosavadní životní zkušenost k židům, Shmuel Oswalda Rufeisen-bratr (či otec) Daniel, O.C.D., byl to narozený polský žid a Romuald Jakub Weksler-Waszkinel, polský žid a katolický kněz

15.7.2016 16:05 poslankyně říci: "Homosexuálové se budou snažit zlegalizovat sex s dětmi

15.7.2016 14:13 Postoj Filosofie rovnováhy k danému výroku poslankyně

15.7.2016 14:03 II PART: single possible Biblical carnivorous philosophy

15.7.2016 13:51 I PART: single possible Biblical carnivorous philosophy

15.7.2016 13:43 II. ČÁST: jediná možná Biblická masožravá filosofie

15.7.2016 13:32 I. ČÁST: jediná možná Biblická masožravá filosofie

11.7.2016 13:58 (Mathematical definition of the Biblical God)

11.7.2016 13:56 (Matematická definice Biblického Boha) 

8.7.2016 8:30   https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/408151-volba-

8.7.2016 8:28 Katoličtí biskupové se dohodli na stažení žalob na kraje kvůli majetku https://www.novinky.cz/domaci/408606-biskupove-se-

27.6.2016 0:36  Most merciful methods of preserving plant fruits,

27.6.2016 0:33  Nejmilosrdnější metody konzervování rostlinných plodů

27.6.2016 0:30  Basic metaphysical question, if Satan can be killed

27.6.2016 0:27  Základní metafyzická otázka, zda je možno zabít Satana

25.6.2016 15:01 Typický vtip dravých ortodoxních židů

24.6.2016 21:40 British today's voting on exit of Great Britain from EU

24.6.2016 21:37 O dnešním hlasování Britů o odchodu Velké Británie z EU

23.6.2016 19:16 British today's voting on exit of Great Britain from EU

23.6.2016 17:14 O dnešním hlasování Britů o odchodu Velké Británie z EU

20.6.2016 9:51  Bělohradský: Proč kandiduji za ČSSD a Stranu zelených

20.6.2016 8:52  Displays, virtually screens mostly produced from (fat)

20.6.2016 8:50  Displeje, resp. obrazovky většinově vyráběné z (tuku)

12.6.2016 8:16  Why it is better to eat gradually only plant fruits

12.6.2016 8:05  Proč je lepši jist postupně pouze rostlinné plody

8.6.2016 17:08  Nyní jsem pro radikální omezení norování dravých lišek

6.6.2016 9:14   My Devillogy as to my up to now personal life

6.6.2016 9:03   Má Ďáblologie podle mé osobní dosavadní životní

4.6.2016 22:49  https://www.novinky.cz/domaci/405470-udrzujte-kostefy-a-

31.5.2016 7:58  Green Party does not endanger the Jewish, Christian and socialist hypocrites, who still show Nazi murders of Jews, but not holocaust of animals

31.5.2016 7:43  Strana zelených neohrozí židovské, křesťanské a socialistické pokrytce, kteří stále ukazují nacistické masové vraždy židů, ale ne holocaust zvířat

31.5.2016 7:26  Šéf izraelské armády vyzval k používáni přiměřené sily. Ale je nový ministr obrany Izraele, zase ti židovští zéloti.

31.5.2016 6:59  http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/sef-izraelske-armady-

25.5.2016 13:42 Usury and bankruptcy law, especially in the Czechia.

25.5.2016 13:27 Lichva a insolvenční právo, zejména v České republice. 

23.5.2016 13:40 Psychoanalýza Freud versus Jung, co by se stalo, jestliže zabijeme veškeré Ďábla neboli smrt. 

23.5.2016 13:37 Psychoanalysis Freud versus Jung, what would happen if we kill all death or Devil 

23.5.2016 13:07 Komentář Biblické knihy Jób, nechci tě příliš hostit 

23.5.2016 13:02 Commentary of Book of Job, I don't want to host you much

22.5.2016 22:55 The Prophet Muhammad, i.e. alive against the (dead)

22.5.2016 22:54 Prorok Muhammad čili živý proti křesťanskému (mrtvý)

22.5.2016 11:09 Muslims as a scourge of God according to Abu Bakr

22.5.2016 11:05 Muslimové jako bič Boží dle Abú Bakra

22.5.2016 10:56 History of Judaism, Christianity and Islam, whether charity or predation

22.5.2016 10:47 Dějiny židovství, křesťanství a islámu, zda charita či dravost

20.5.2016 14:40 Beginning of salvation or end of world in presidential elections in now Austria

20.5.2016 13:41 Počátek spásy nebo konce světa při prezidentských volbách v nyní Rakousku

17.5.2016 19:27 Murdering of animats also in Hinduism and Buddhism

17.5.2016 19:23 Vraždění zvířat také v hinduismu a buddhismu 

13.5.2016 18:50 End or salvation of Western rational civilization

13.5.2016 18:49 Konec či záchrana Západní racionální civilizace

12.5.2016 9:16  Merciful Jesus-multiplication of meat,namely dead fishes

12.5.2016 9:14  Milosrdné Ježíš-množení masa, jmenovitě mrtvých ryb 

12.5.2016 8:25  https://forcechange.com/156893/stop-the-slaughter-of-

9.5.2016 23:44  http://www.novinky.cz/domaci/402776-abychom-usetrili-

9.5.2016 23:41  http://stop-sekani-travy.wz.cz/

9.5.2016 14:04  https://secure.avaaz.org/fr/avec_les_masai_b_lr/

9.5.2016 10:47  o historicitě Ježíše z Nazaretu, asi Krista a o celibátu

9.5.2016 10:10  About historicity of Jesus of Nazareth, apparently Christ and celibacy 

6.5.2016 16:23  My experiences to carnivores, herbivores and omnivores 

6.5.2016 16:18  Mé zkušenosti k masožravcům, býložravcům a všežravcům

6.5.2016 16:16  Integrated or ecological organic crop agriculture

6.5.2016 16:12  Integrované nebo ekologické rostlinné zemědělství

28.4.2016 15:42 Lichva a insolvenční právo, zejména v České republice.

26.4.2016 18:36 Problém uprchlíků v Bavorsku/ Bavaria refugee problem

26.4.2016 10:05 Po váhání jsem podepsal Zeleným: Petice vstup do lesa

23.4.2016 8:25  Místostarosta Hustopečí ŠVÁSTA Bořivoj, Radní

19.4.2016 7:38  Asi začíná nová éra. Nesmí bičovat v Saudské Arábii.

19.4.2016 7:36  Šéf izraelské armády vyzval k používáni přiměřené sily.

17.4.2016 22:17 Ad Charitylogy End of the Universe, Earth nuclear war

17.4.2016 22:15 Ad Charitologie Konec Vesmíru, atomová válka na Zemi.

16.4.2016 14:33 Charitylogy Idolatry: How can Satan make idol

16.4.2016 13:03 Charitologie Modlářství: Jak může Satan udělat modlu

16.4.2016 10:28 Ad Charitylogy Does man's brain govern over his sperm

16.4.2016 10:22 Ad Charitologie Vládne mužův mozek nad jeho sperma

14.4.2016 9:21  Treatment of human scabies according to my Philosophy

14.4.2016 9:15  Léčba lidského svrabu dle Filosofie rovnováhy

9.4.2016 5:32   Dobro a zlo: kraluje světu charita či predace

3.4.2016 8:58   Good and evil: reigns charity or predation over a world

28.3.2016 1:06  http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-

28.3.2016 1:05  http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-

28.3.2016 0:59  http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-

28.3.2016 0:58  http://www.novinky.cz/zahranicni/382657-radikalove-z-

28.3.2016 0:58  http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-

28.3.2016 0:57  http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-

28.3.2016 0:57  http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-

28.3.2016 0:56  http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-

21.3.2016 12:40 Why do not Jews, Muslims and other predators consider Jesus of Nazareth as single God

21.3.2016 10:37 Proč židé, muslimové a jiní dravci nepřijímají Ježíše z Nazaretu jako jediného Boha

13.3.2016 7:07  How apparently Islam tries to eliminate homosexuals

13.3.2016 7:05  Jak se islám zřejmě snaží eliminovat homosexuály

12.3.2016 12:37 Solution of reasonable aid to Muslim war refugees 

12.3.2016 12:25 Řešení rozumné pomoci muslimským válečným uprchlíkům

11.3.2016 7:12  Jewish, Muslim principle of an eye for an eye with atomic bomb

11.3.2016 7:09  zásada židů, muslimů oko za oko s atomovou bombou

10.3.2016 20:22 http://www.novinky.czlzahranicni/evropal396938-v-

10.3.2016 20:20 http://www.novinky.cz/krimi/395820-zadna-nenavist-ale-

7.3.2016 22:12  poslední přírodní stanoviště ohrožených orangutanů ohrožené kvůli palmovému oleji

7.3.2016 6:52   charitylogist is to prove, world is governed by love

7.3.2016 6:50   charitolog má dokázat, že světu (Vesmíru) vládne láska

6.3.2016 12:03  75 million Turkey adopted 2.7 million Syrian refugees

6.3.2016 12:03  75 miliónové Turecko přijalo 2,7 miliónů Sýrie uprchlíků

6.3.2016 11:53  http://www.novinky.cz/domaci/392719-v-praze-pristali-

6.3.2016 11:27  http://www.novinky.cz/komentare/396651-komentar-o-

6.3.2016 11:25  http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-

6.3.2016 11:22  http://www.novinky.cz/zahranicni/evropal393350-na-85-

5.3.2016 8:50   Charitylogy as the exact natural science hypothesis

5.3.2016 8:47   Charitologie jako exaktní přírodovědecká hypotéza

2.3.2016 9:16   Limits of charitology as exact, i.e. measurable science

2.3.2016 9:13   Omezení charitologie jako exaktní, tj. měřitelné vědy

2.3.2016 9:04   Science of love (charitylogy) based see: www.spvzt.cz  

2.3.2016 9:01   Věda o lásce (charitologie) založená viz: www.spvzt.cz

21.2.2016 14:00 Snad začíná nová éra. http://www.ceskenoviny.cz/z

18.2.2016 6:31  Questionnaire about definition of love in your worldview

16.2.2016 12:57 Dotazník na definici lásky ve Vašem světonázoru

15.2.2016 13:30 Ježíšova biblická evangelia jako náboženství lásky jako nejméně z 51 procent charitologie

15.2.2016 13:24 Biblical Gospels of Jesus as religion of love as at least 51 percent Charitology

30.1.2016 13:22 http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/393339-ne-jen-

30.1.2016 13:20 http://www.novinky.czlzahranicni/evropal393350-na-85-

25.1.2016 18:51 Pomoc bližnímu živému tvoru ze strachu z pomsty či z touhy po lásce bližního

25.1.2016 10:20 Charity for neighboring living creature out of fear or desire for love of neighbor

21.1.2016 9:10  http://www.novinky.cz/zahranicni/evropal392410-

21.1.2016 9:10  http://www.novinky.cz/zahranicni/392289-nemci-trestaji-

21.1.2016 9:08  http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/392380-

18.1.2016 20:51 http://www.novinky.cz/domaci/392077-babis-to-za-

12.1.2016 22:53 Animal origin food, sex, cure of breast cancer, revenge

12.1.2016 22:52 Živočišné potraviny, sex, léčba rakoviny prsu a pomsta

11.1.2016 0:22  Food, sex, vegetarian cure of schizophrenia and mania

11.1.2016 0:21  Strava, sex, vegetariánská léčba schizofrenie a mánie 

10.1.2016 18:27 Food, sex, vegetarian cure of schizophrenia and mania

10.1.2016 18:26 Strava, sex, vegetariánská léčba schizofrenie a mánie

28.12.2015 20:06 http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/390395-dansky-

27.12.2015 11:39 My intake of substances which vegetarians should guard

27.12.2015 11:38 Můj příjem látek, které by si měli hlídat vegetariáni

27.12.2015 11:37 fruitarianism and my eating of carrions: my body has also carnivorous evolutionary ancestors 

27.12.2015 11:35 frutariánství a mé jedení zdechlin: mé tělo má i masožravé evoluční předky

27.12.2015 11:32 Eternal health- to cause still the least possible death and pain it requires perfection

27.12.2015 11:29 Věčné zdraví-stále působit co možná nejméně smrti a bolesti vyžaduje dokonalost

25.12.2015 14:29 "The Divided Plate Diet“ of dr. Hay plant seeds as meat

25.12.2015 14:27 „Dělená strava“ dr. Haye rostlinná semena jako maso

18.12.2015 4:36 „the least possible death and pain“ means no or nearly no „death and pain“

18.12.2015 4:30 „co možná nejméně smrti a bolesti“ znamená žádnou či téměř žádnou „smrt a bolest“

10.12.2015 14:32 Practical interpretation for judges on debt elimination

10.12.2015 14:07 Praktický výklad pro soudce o oddlužení

5.12.2015 14:01 Ethics of righteous and also successful predators

5.12.2015 13:57 Etika spravedlivých i úspěšných predátorů

5.12.2015 13:42 my pack: I am visibly alone, no pack of living creatures shows hatred against me

5.12.2015 13:40 má smečka: zatím viditelně sám, žádná smečka živých tvorů proti mně neprojevuje nenávist

3.12.2015 21:50 Merciful medicaments in Western medicine 

3.12.2015 21:47 Milosrdná léčiva v západní medicíně 

3.12.2015 21:35 Principles of treatment of skin cancer 

3.12.2015 21:34 Zásady léčby rakoviny kůže 

2.12.2015 23:51 A german government schizophrenia towards Iraq and Syria

2.12.2015 23:43 Schizofrenie německé vlády vůči Iráku a Sýrii

30.11.2015 22:14 Relationship of Philosophy of Balance to now worldviews

30.11.2015 22:10 Vztah Filosofie rovnováhy k současným světonázorům

28.11.2015 12:48 mutual resettlement of life-endangered Shiites or Sunnis

28.11.2015 12:47 vzájemné přesídlení na životě ohrožených šíitů a Sunnitů

28.11.2015 12:01 detained refugees till integration not to be destination 

28.11.2015 11:36 zadržování uprchlíků do integrace nebýt cílovou zemí

22.11.2015 22:15 Is a world reigned by God (charity, ie slow entropy) or Devil (a selfish self-preservation instinct, ie fast entropy)

22.11.2015 21:54 Vládne světu Bůh (charita, tj. pomalá entropie) nebo Ďábel (sobecký pud sebezáchovy, tj. rychlá entropie)

21.11.2015 17:03 Reason to slaughter tax, ie the in long symbiosis law

21.11.2015 16:58 Důvod porážkové daně, tj. z dlouhodobý zákon symbiózy

20.11.2015 21:01 Correct way of cleaning teeth or only gargling of water

20.11.2015 20:55 Správný způsob čištění zubů či jen kloktání vody 

14.11.2015 20:51 Reasons of massacre in Paris: the animal and Muslim hate

14.11.2015 20:50 Důvody masakru v Paříži: nenávist zvířat a muslimů

11.11.2015 8:41 refugees cannot be deported back, if here there are probably exposed to danger of death

11.11.2015 8:36 nelze deportovat uprchlíky zpět, když jim zde hrozí pravděpodobně smrt

11.11.2015 7:56 What is Hinduism in substantial conflict with love

10.11.2015 19:26 V čem je hinduismus v podstatném rozporu s láskou

9.11.2015 21:56 When and how to castrate under my Philosophy, eg cocks

9.11.2015 21:50 Kdy a jak dle mé Filosofie kastrovat, např. kohouty

9.11.2015 21:32 Relativism of my Philosophy: each idea expressed in exact (i.e. measurable) scientific concepts and not against charity

9.11.2015 21:23 Relativismus Filosofie rovnováhy: každá myšlenka v exaktních (tj. měřitelných) vědeckých pojmech a nikoliv proti charitě

9.11.2015 10:05 Nearly all Catholics are greatly against love, because they slaughter animals

9.11.2015 10:01 Téměř všichni katolíci jsou velmi proti lásce, neboť porážejí zvířata

8.11.2015 0:06  Construction of automate as living creature, man or God: perfect zero or perfect infinity, ie non-expandable 

7.11.2015 17:15 Sestrojení automatu jako živý tvor, člověk či Bůh: dokonalá nula či dokonalé nekonečno, tj. nezvětšitelné

5.11.2015 21:21

4.11.2015 21:59 Good (alpha, beta) leader of pack with well performing hunting rules 

4.11.2015 21:54 Dobrý (alfa, beta) vůdce smečky s dobře fungujícími pravidly lovu

4.11.2015 21:47 Only real church of those that dwell as much as possible in love goes beyond packs

4.11.2015 10:55 Jediná skutečná církev těch, co možná nejvíce zůstávají v lásce, překračuje hranice

29.10.2015 0:24 Is a world reigned by Charity or Devil (ie selfishness) 

17.10.2015 14:22 Teritory division between Shiites and Sunnis in Saudi Arabia, Yemen, Iraq and Syria

17.10.2015 14:20 Rozdělení území mezi šíity a Sunnity v Saúdské Arábii, Jemenu, Iráku a Sýrii

11.10.2015 23:15 Lze vlastními silami živých tvorů nastolit v přírodě biblický ráj pro všechno živé?

10.10.2015 23:41 Jesus: Bible, Mathew 6,24 No man can serve two masters: for he will despise the one

10.10.2015 23:39 Ježíš: Bible, Matouš 6,24 Žádný nemůže dvěma pánům sloužiti. Neb zajisté jednoho pohrdne.

7.10.2015 19:48 Single charity axiom, if, as the case may be, this dogma is not verifiably refuted.

7.10.2015 19:44 Attitude to Catholic dogmas: sure love, and slightly less my definition of charity following from it

7.10.2015 16:49 Jediný axiom charity, pokud nebude případně toto dogma prokazatelně vyvráceno

7.10.2015 16:46 Postoj ke katolickým dogmatům: jistá láska, a o něco méně z ní vyplývající má definice charity

2.10.2015 8:15  Attitude to Catholic dogmas and dogma of love

2.10.2015 8:14  As to my Philosophy the problem of relativism: all is only more or less probable or it is true

1.10.2015 10:15 Dle mé Filosofie problém relativismu: vše je jen více či méně pravděpodobné nebo je to pravda

30.9.2015 23:26 http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-

30.9.2015 23:19 http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/382040-nemci-

30.9.2015 23:15 http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-

30.9.2015 23:15 http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-

30.9.2015 23:12 http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-

30.9.2015 9:47  Partial list of apparently charitable medicaments of western medicine

30.9.2015 9:45  Částečný seznam zřejmě charitních léků západní medicíny 

25.9.2015 14:57 3 Solution of crisis in Iraq and Syria 

25.9.2015 14:53 3. Řešeni krize v Iráku a Sýrii 

25.9.2015 14:50 3 Solution of crisis in Iraq and Syria 

25.9.2015 14:46 3. Řešeni krize v Iráku a Sýrii 

22.9.2015 21:19 18 Solution of war refugees in Europe 

22.9.2015 21:16 18. Řešeni válečných utečenců v Evropě 

21.9.2015 22:00 18 Solution of war refugees in Europe 

21.9.2015 21:43 18. Řešeni válečných utečenců v Evropě

21.9.2015 20:21 http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-

20.9.2015 9:04  https://cs.wikipedia.org/Wiki/H%C3%A1fiz_al-Asad

19.9.2015 21:35 http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-

19.9.2015 21:34 http://www.novinky.cz/domaci/380171-syrsky-charge-d-

18.9.2015 15:20 http://www.novinky.cz/domaci/380935-cesko-prijme-dalsi-

16.9.2015 23:51 18 Solution of war refugees in Europe

16.9.2015 23:48 18. Řešení válečných utečenců v Evropě

16.9.2015 20:54 About flies and mosquitoes It is temporary solution

16.9.2015 20:51 O mouchách a komárech Jde o dočasné řešení,

15.9.2015 23:41 6 Effeminacy of Philosophy of Balance or fear of God

15.9.2015 23:37 6. Zženštilost Filosofie rovnováhy nebo bázeň Boží

13.9.2015 13:31 About charity of the tap drinking water in restaurants.

13.9.2015 13:30 K charitě pitné vodě z kohoutku v restauracích.

11.9.2015 23:36 About masturbation.

11.9.2015 23:31 O masturbaci.

6.9.2015 21:47 Rational Mystique about carnivores and eating carrions

6.9.2015 21:42 Racionální mystika o masožravcích a jezení zdechlin

4.9.2015 9:56 18 Solution of war refugees in Europe 

4.9.2015 9:55 18. Řešeni válečných utečenců v Evropě 

4.9.2015 9:52 18 Solution of war refugees in Europe 

4.9.2015 9:50 18. Řešeni válečných utečenců v Evropě

4.9.2015 9:48 18 Solution of war refugees in Europe 

4.9.2015 9:39 18. Řešeni válečných utečenců v Evropě 

3.9.2015 22:26 Judicial torture (at Guantanamo) according to my Philosophy: only torture in case of extreme emergency, i.e. the imminent otherwise unavoidable danger far greater than this torture, for example. Imminent terrorist attack, which is to kill more people.

3.9.2015 22:23 Justiční mučeni (na Guantánámu) dle mé Filosofie: pouze mučení v případě krajní nouze, tj. (bezprostředně) hrozícího jinak neodvratitelného nebezpečí mnohem většího než toto mučení, jako např. bezprostředně hrozícího teroristického útoků, který má usmrtit větší počet lidí.

3.9.2015 22:16 Muslim dress of women must be legal in some schools.

3.9.2015 22:11 Muslimský oděv žen musí být legální na nějakých školách.

2.9.2015 22:07 quoted: Post of Dalibor Grůza Who are politicians to vote

2.9.2015 19:37 quoted: Post of Dalibor Grůza Koho z politiků volit

4.8.2015 11:51  About relationship of my Philosophy to women

4.8.2015 11:48  O vztahu mé Filosofie rovnováhy k ženám

2.8.2015 8:43   My intake of substances which vegetarians should guard

2.8.2015 8:41   Můj příjem látek, které by si měli hlídat vegetariáni 

29.7.2015 18:53 When she does not erect it (ie woman the man's /penis/)

29.7.2015 18:49 Když ho nepostaví (rozuměj žena mužův pohlavní úd),

23.7.2015 22:59 About hunting: to avoid large-scale factory production

23.7.2015 22:30 K myslivectví: zamezit průmyslové velkovýrobě

22.7.2015 22:53 Hard to require charity after our committing of murders also of animals

22.7.2015 22:49 Těžké požadovat charitu po svém spáchání vražd i zvířat

9.7.2015 22:07  Remedy of scientific error of now Darwinism and now Christianity through more perfect Philosophy in brief: the least possible death and pain

9.7.2015 22:04  Náprava vědeckého omylu nyní darwinismu a nyní křesťanství dokonalejší Filosofií stručně: co možná nejméně smrti a bolesti

6.7.2015 22:09  Vegetarianism in motherhood and childhood

6.7.2015 22:00  Vegetariánství při mateřství a dětství a dospívání

24.6.2015 18:23 Naturally died carrion in a deadhouse

24.6.2015 18:21 Přirozeně zemřelá zdechlina v márnici

21.6.2015 19:18 I cannot have children according to Rational Mystique of my Philosophy of Balance, until my wife, perhaps also a majority of all living creatures will belong to the group of my friends, while they will believe in God as love, if in nature there is the most powerful law of love valid in the long term, which would indicate a greater probability of the existence of God as love than his or her non-existence

21.6.2015 19:14 dle Racionální mystiky mé Filosofie rovnováhy mít děti, až má žena, možná i nadpoloviční většina všech živých tvorů bude patřit do skupiny mých přátel a zároveň uvěří v existenci Boha jako lásky, pokud v přírodě platí z dlouhodobého hlediska nejsilnější zákon lásky, což by svědčilo o větší pravděpodobnosti existence Boha jako lásky než jeho neexistence

18.6.2015 22:09 Generic or original medicament according to Philosophy

18.6.2015 22:07 Generický nebo originální lék dle Filosofie 

14.6.2015 12:02 Painkiller for animals according to Philosophy

12.6.2015 18:57 Tlumení bolesti u zvířat dle Filosofie rovnováhy 

2.6.2015 20:28  And what else? My goal in life is to reconcile everyone

2.6.2015 20:23  A co dál? Mým životním cílem je usmířit všechny

31.5.2015 18:54 2. Potomci a platnost Filosofie rovnováhy viz:

31.5.2015 18:51 2 Offspring and validity of Philosophy of Balance, see:

31.5.2015 18:49 Eugenika dle Filosofie: postižených lidí, zejména dětí jsou také nositeli evolučně nejdokonalejší formy života z pohledu toho co jsou nyní, ale i z pohledu toho, co mohou být v budoucnosti, jak se mohou evolučně zdokonalit dle Filosofie rovnováhy zejména jejich působením co možná nejméně smrti a bolesti, za což nesou před přírodou (resp. její evolucí) odpovědnost nejenom tito retardovaní lidé ale i jejich opatrovníci

31.5.2015 18:45 Eugenics under my Philosophy: disabled people, especially disabled children carry the evolutionarily most advanced form of life not only in terms, of what they are now, but also in terms, of what they may be in the future, how they can improve evolutionarily according to the Philosophy of Balance in particular by causing the least possible death and pain, for which they bear responsibility against the nature (or its evolution) not only these retarded people but also their guardians

29.5.2015 19:43 I mention Biblical texts showing, that the Judeo-Christian God and Jesus of Nazareth are God of my following only real church, that they could perfectly dwell in perfect love, thus also of other living creatures than humans

29.5.2015 19:42 My pack of those what dwell as much as possible in love (i.e. especially people and other living creatures), which goes beyond individual packs and which forms the only real church, therefore these members of my pack follow as much as possible the permanent obligation of everyone to cause the least possible death and pain (other living creatures than humans especially through a merciful human care).

29.5.2015 19:36 uvádím Biblické texty svědčící, že židovsko-křesťanský Bůh a Ježíš Nazaretský jsou Bohem mé jediné skutečné církve, že mohli dokonale zůstávat v dokonalé lásce, tedy i k jiným živým tvorům než člověk

29.5.2015 19:35 Má smečka těch, co možná nejvíce zůstávají v lásce (tj. zejména lidé a ostatní živí tvorové), která překračuje hranice jednotlivých smeček a tvoří jedinou skutečnou církev, proto tito členové mé smečky co možná nejvíce dodržují stálou povinnost každého působit co možná nejméně smrti a bolesti (jiní živí tvorové než člověk zejména skrze péči milosrdného člověka)

25.5.2015 22:20 I am member of the Catholic Church (because it preaches love, it is the great merit also of many other churches, but nearly all Catholic Church members slaughter animals or get animals slaughter)

22.5.2015 22:39 Rights and duties of comrades-in-arms according sufficiently to fight and sufficiently to sacrifice for all comrades, otherwise only charity

22.5.2015 22:33 Práva a povinnosti spolubojovníků dostatečně bojovat a dostatečně se obětovat za všechny spolubojovníky, jinak jen charita

12.5.2015 7:02  Přednáška o lásce viz:

11.5.2015 22:47 Single charity axiom, if, as the case may be, this dogma is not verifiably refuted. 

6.5.2015 18:36  Dilema rozumu: Vše ostatní jsou více názory (spekulace).

6.5.2015 18:34  Dilemma of reason: All the rest consists more in views (speculations).

2.5.2015 8:19   Medical ethics: the physician as soldier who performs the orders of scientists, but in the case of obviousness of big unnecessary death and pain also of experimental animals the physician must put up appropriate resistance  

2.5.2015 0:25   Lékařská etika: lékař vojákem, který plní rozkazy vědců, ale při zjevnosti velké zbytečné smrti a bolesti i pokusným zvířatům lékař musí klást přiměřený odpor

1.4.2015 15:57  The cause of all diseases: from physical combustion of unmerciful foods as slaughtered meat, either in the form of fear of living cells of the body from revenge for further combustion of these unmerciful foods or in the form of war of living cells of our own body revenging for the burning of these unmerciful foods, eg. the destruction of other healthy living cells of our own body from its white blood cells (eg mental diseases, diabetes mellitus, multiple sclerosis)

1.4.2015 15:53  Příčina všech nemocí: z tělesného spalování nemilosrdných potravin jako poraženého masa, a to buď v podobě strachu živých buněk těla ze msty za další spalování těchto nemilosrdných potravin nebo v podobě války živých buněk vlastního těla mstících se za toto spalování těchto nemilosrdných potravin, např. ničení bílými krvinkami ostatních zdravých živých buněk vlastního těla (viz např. duševní choroby, cukrovka a skleróza)

24.3.2015 9:55  How is it with God: charity as guiding principle of Universe more probably indicates existence of God than his or her absence

24.3.2015 8:25  Jak je to s Bohem: charita jako vůdčí princip Vesmíru spíše svědčí pro existenci Boha než jeho neexistenci

23.3.2015 23:38 17 Skin cancer cure: charity and then propolis Tincture 

7.3.2015 15:43  Jak se zachovat v přítomnosti pojídání poraženého masa

7.3.2015 15:40  What to do in presence of eating slaughtered meat

14.2.2015 9:06  Stručné shrnutí Filosofie rovnováhy viz:

12.2.2015 23:29 K sexuálním úchylkám i homosexualítě a jejich léčbě viz:

12.2.2015 23:15 On sexual deviations also about homosexuality and cure:

11.2.2015 0:20  debt elimination of Greece (here the meat consumption majority was covered by imports mostly from Germany)

10.2.2015 23:52 Oddlužení Řecka (zde většina spotřeby masa byla kryta dovozy hlavně z Německa) 

27.1.2015 23:57 Answer of the West to problem of Ukraine and Russia

27.1.2015 23:56 Odpověď Západu na problém Ukrajiny a Ruska

22.1.2015 10:00 Péči o těžce nemocné není možné vzdát při co možná nejméně smrti a bolesti

22.1.2015 9:56  Care for the seriously ill one cannot give up while the least possible death and pain

20.1.2015 9:47  Common learning of disabled and healthy: the basic value in educating of children is not learning but charity

20.1.2015 9:44  Společné vzdělávání postižených a zdravých dětí: základní hodnotou ve výchově dětí není vzdělání ale charita

17.1.2015 19:55 PETICE ZA VZNIK POLITICKÉ STRANY ZA PRÁVA VŠECH

4.1.2015 22:52  Možná dohoda mezi Ruskem a USA o Ukrajině 

4.1.2015 22:46  Possible agreement between Russia and the USA on Ukraine

4.1.2015 20:30  Případná ofenzíva Ruska do pobaltských států 

4.1.2015 20:28  Possible offensive of Russia to the Baltic States 

31.12.2014 15:43 V jaké armádě bych dobrovolně pracoval: očividná charita či co možná nejmenší smrti

31.12.2014 15:39 In what army I would work voluntarily: obvious charity or the least possible death and pain

18.12.2014 11:26 Rusko: snížení národního ekonomického produktu státu nemusí být vždy špatné, to je třeba využít k snížení smrti a bolesti působené ekonomikou státu 

18.12.2014 11:24 Russia: the reduction of national economic product of the State is not necessarily wrong, it should be used to reduce death and pain caused by the State economy

10.12.2014 14:11 Greenpeace Průvodce ohroženými rybami:

9.12.2014 10:51 Jewish deicide: if the God permitted torture then he would suffer personally such torture to remain credible

9.12.2014 10:49 Židovská Bohovražda: Bůh dopustil mučení, pak by musel snášet mučení, aby mohl zůstat pro živé tvory věrohodným

6.12.2014 20:52 Wrong, i.e. against love part of the New Testament (Bible, Acts 5 Ananias and Sapphira)

6.12.2014 20:48 Chybná, tj. proti lásce část Nového zákona (Bible, Skutky apoštolů 5 Ananiáš a Safira)

26.10.2014 21:09 Philosophy of Balance and Šumava, virtually national parks as Adam in the Garden of Eden (ie Biblical paradise), which he should work and guard

26.10.2014 21:01 Filosofie rovnováhy a Šumava, resp. nár. parků jako Adam v Biblické rajské zahradě, kterou měl dělat a ostříhat

10.10.2014 17:25 Koho bych volil v komunálních volbách

1.10.2014 22:37 7 China problém-Hongkong. While China commemorates 

1.10.2014 22:35 7. Problém Číny-Hongkong. Zatímco Čína si připomíná

17.9.2014 9:28  Steps of the West in Afghanistan

17.9.2014 9:26  Before starting another war in Iraq and Syria

17.9.2014 9:23  Kroky Západu v Afganistánu, odkud by v dohledné době neměl stahovat své vojáky

17.9.2014 9:21  Západ by se před zahájením další války v Iráku a Sýrii, rozdělením území mezi Sunnity a šíity a hranice by měl Západ zejména vůči agresi Islámského státu garantovat, a to i hrozbou letadel popř. následné pozemní vojenské operace

16.9.2014 21:59 Postup Ukrajiny v občanské válce

16.9.2014 21:54 Steps of Ukraine in civil war

14.9.2014 9:48  Как должна Россия реагировать в Украине   

13.9.2014 21:47 How should the West act: not to arm Ukraine with more modern weapons, otherwise the war will be transmitted to the Baltic States with large minorities of Russian population

13.9.2014 21:43 Jak by se měl Západ zachovat: nevyzbrojit Ukrajinu modernějšími zbraněmi, jinak se válka přenese do pobaltských států s velkými ruskými menšinami obyvatel

13.9.2014 0:59  How should Russia respond in Ukraine to sanctions

13.9.2014 0:57  Jak by mělo Rusko odpovědět na sankce Západu

13.9.2014 0:56  (Unfair) escalation of Western economic sanctions against Russia

11.9.2014 22:00 Prior to the start of another war in Iraq the USA

11.9.2014 20:26 Spojené státy před zahájením další války v Iráku

11.9.2014 20:24 Eskalace ekonomických Západu sankcí proti Rusku,

10.9.2014 8:13  In order to maintain the ceasefire in Ukraine

9.9.2014 21:06  Pro zachování příměří by na Ukrajině mělo

7.9.2014 21:17 a Russia retreat through its support for Ukraine ceasefire

6.9.2014 16:35  Na ústup Ruska skrz jeho podporu příměří na Ukrajině

6.9.2014 16:27  According to the Philosophy of Balance it must always be responded to attack

1.9.2014 17:28  Podle Filosofie rovnováhy je třeba vždy odpovědět na útok

31.8.2014 12:40 Attitude to the Israeli conflict: I recognize the right of Israel to defend but to minimize the Palestinian victims when the defense and the USA should provide for this purpose for Israelis sophisticated weapons

31.8.2014 12:33 Postoj k izraelskému konfliktu: uznávám právo Izraele na obranu, aby však minimalizoval při tom palestinské oběti a USA by měli poskytnout za tímto účelem Izraelcům sofistikované zbraně

30.8.2014 12:42 K paralele Ukrajiny, Krymu, Ruska, ruských menšin dle mne nebyla zásadní chybou Mnichovská dohoda velmocí s nacistickým Německem

30.8.2014 12:41 Řešení irácké krize, pouhé vyzbrojení Kurdů či šíitských iráckých spojenců Iránu se velmi snadno může obrátit proti Západu

30.8.2014 10:31 Problem of Crimea in Ukraine: teritory division is a temporary solution that does not solve revenge of living microorganisms for by us tortured living creatures

30.8.2014 9:33  Problém Krymu na Ukrajině: rozdělení území je dočasné řešení, jež nevyřeší pomstu živých mikroorganismů za naší společností umučené živé tvory

28.8.2014 20:48 Solution of Iraq crisis, only armament of Iraqi Kurds and Shiite Iraqi allies of Iran can so easily turn against the West

9.8.2014 0:40   New article: 2.4 Breeding fleas (see:

1.8.2014 22:23  Experiment: partial absolutely necessary parasitism or predation, they would mean that the supposedly sovereign good God, virtually by Him allegedly created nature are very unmerciful 

1.8.2014 22:19  Experiment: částečné absolutně nutné parazitování či predátorství, by znamenala, že údajně svrchovaný dobrý Bůh, potažmo jím údajně stvořená příroda jsou velmi nemilosrdní

21.6.2014 23:50 Funkcionáři strany za práva všech živých tvorů budou muset

21.6.2014 23:48 Officials of Party for Rights of All Living Creatures

17.5.2014 7:23  I would vote in the municipal elections for special candidates supporting Green politics

17.5.2014 7:19  Bych volil v komunálních volbách konkrétní kandidáty podporující Zelenou politiku

27.4.2014 19:34 New article: 3.3 Beekeeping. (see

27.4.2014 19:33 New article: 2.3 Dairy cattle breeding. (see

27.4.2014 19:30 Nový článek: 3.3 Chov včel. (viz

27.4.2014 19:27 Nový článek: 2.3 Chov mléčného dobytka. (viz

26.4.2014 8:33  STRANA ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORÓ (viz

26.4.2014 8:30  POLITICAL PARTY FOR THE RIGHTS OF ALL (see

18.4.2014 21:48 Symbiotic agricultural cultivation of wine as meat substitution because it contains free glucose and allegedly a charity of herbicide glyphosate (trade name Roundup) from the USA company Monsanto

17.4.2014 10:20 Symbiotické zemědělské pěstování vinné révy jako náhrady masa protože obsahuje volnou glukózu a údajně charita herbicidu glyfosátu (obchodní název Roundup) od USA firmy Monsanto

8.4.2014 21:38  FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY

8.4.2014 21:36  PHILOSOPHY OF LOVE OR ORDER OF VICTORIOUS

14.3.2014 21:28 Attention the change of web adress, THE LECTURES ON THE PHILOSOPHY OF BALANCE, God's command: Be fruitful, and multiply, and replenish the earth," (Bible, Gen 1:28), is valid without exception only in paradise 

14.3.2014 21:23 POZOR ZMĚNA INTERNETOVÉ ADRESY, PROGRAM PŘEDNÁŠEK O FILOSOFII ROVNOVÁHY, Boží příkaz: „Ploďte a množte se a naplňte Zemi." (Bible, Gen 1,28), je bezvýjimečně platný pouze v ráji

16.2.2014 8:40  New article: 8. Merciful diet of a woman - a mother and

16.2.2014 8:36  Nový článek: 8. Milosrdná strava ženy-matky a dítěte

14.2.2014 8:41  Od listopadu 2012 se pokouším získat 1000 signatures

14.2.2014 8:39  Status of signatures 187 of 1000 needed to register,

4.1.2014 0:05   Article: 19. Position of Philosophy of Balance to racism

4.1.2014 0:02   Nový článek: 19. Postoj Filosofie rovnováhy k rasismu

4.12.2013 3:17  Nový článek: 12. Otázka židovství z hlediska Filosofie

4.12.2013 3:14  New article: 12. The question of Judaism

4.12.2013 2:57  Newly in English book SECONDARY SCHOOL

4.12.2013 2:55 Nově opravená kniha: STŘEDOŠKOLSKÁ

4.12.2013 2:51 New book: Symbiotic agriculture and experiments

4.12.2013 2:49 Nová kniha: Symbiotické zemědělství a

4.12.2013 2:47 Article: 18. Differences and sameness in objective value

4.12.2013 2:44 Nový článek: 18. Rozdíly a shoda v objektivní hodnotě

16.10.2013 21:42 New article: 17. Why participate in (politics)

16.10.2013 17:42 Nový článek: 17. Proč se Účastnit (politiky)

13.10.2013 13:12 New article: 16. I will vote the Greens for Parliament

3.10.2013 6:12 Budu volit v parlamentních volbách říjen 2013: Zelené

29.9.2013 20:28 New article: 15. Collective responsibiltty and

20.9.2013 11:25 New article: Educational politics according to the

1.9.2013 8:59 New article: Romany politics according to the Philosophy

12.8.2013 14:34 PROGRAM PŘEDNÁŠEK O FILOSOFII ROVNOVÁHY

12.8.2013 14:32 THE LECTURES ON THE PHILOSOPHY OF BALANCE

24.7.2013 16:33 Gain trade designation of rightness "THE MOST MERCIFUL PRODUCTS" for your products or services

 

21.7.2013 11:16 Nejmilosrdnější produktyfacebook.com Viz také: https://www.facebook.com/NejmilosrdnejsiProdukty?ref=hl 

21.7.2013 10:56 Most Merciful Productsfacebook.com See also: https://www.facebook.com/#!/pages/Most-Merciful-Products/149850171881810?fref=ts 

7.7.2013 6:08 Viz také/ see also: https://www.facebook.com/dalibor.gruza  

6.7.2013 18:22 Opravuji: Bez mrtvol zvířat nepřežiji! (viz http://www.spvzt.cz/SPVZTprirucka.htm#7 ) Vážený hinduisto,

6.7.2013 18:19 I do not survive without cadavers of animals! (see http://www.spvzt.cz/SPVZTbooklet.html#7 or http://spvzt.sweb.cz/SPVZTbooklet.html#7 ) Dear a Hindu,

6.7.2013 14:26 curriculum vitae: JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. was born in Hustopeče near Brno in the Czech Republic

6.7.2013 14:17 životopis: JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. se narodil v Hustopečích u Brna v České republice

28.3.2013 7:07 The web of political Party for the Rights of All Living Creatures now available also in English on: http://www.spvzt.cz/SPVZTbooklet.html or http://spvzt.sweb.cz/SPVZTbooklet.html Aktualizováno 28. 3. 2013 7:07

5.3.2013 16:10 Strana za práva všech živých tvorůfacebook.com Jan Sládek Mám dotaz: Jak máte ošetřena práva virů, bakterií a parazitů všeobecně? Nebo těmto právo na život upíráte? viz http://www.facebook.com/dalibor.gruza#!/pages/Strana-za-práva-všech-živých-tvorů/133671120130073 

22.2.2013 9:14 Proč zatím neposílám poštou ofrankovanou návratní obálku

16.2.2013 14:29 STOP HALAL CZfacebook.com ( facebook.com/StopHalalCZ ) Nejméně polovina výnosu porážkové daně bude rovněž zákonem o porážkové dani účelově vázána na dotace milosrdnějším ekologickým zemědělským i porážkovým chovům

13.2.2013 3:06 STOP HALAL CZfacebook.com ( facebook.com/StopHalalCZ ) Na základě podnětů Vaší iniciativy Stop HALAL+kosher CZ (viz http://www.facebook.com/StopHalalcz ) jsem upravil návrh zákona o porážkové dani.

12.2.2013 18:57 STOP HALAL CZfacebook.com ( facebook.com/StopHalalCZ ) Dalibor Grůza Zřejmě podstatně nesouhlasím s ideologií Czech Defence League, avšak, co se týká nejvyššího možného zdanění halal a košer porážek zvířat porážkovou daní, tak bychom našli společnou řeč. (viz http://www.facebook.com/StopHalalcz )

11.2.2013 16:19 PETICE ZA VZNIK NÍŽE V MÉM PROFILU POPSANÉ POLITICKÉ STRANY ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ: Podepište Vy

17.1.2013 17:13 Zakladatel polit. Strany za práva všech živých tvorů JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.

17.1.2013 6:38 Dalibor Grůza Sídlo polit. STRANY ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH

17.1.2013 6:36 Sídlo politické STRANY ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ. Dům nedaleko centrálního náměstí v Hustopečích, ve kterém bydlel v letech 1861-1863 první československý prezident T.G. Masaryk (jako student)./ Seat of the political PARTY FOR THE RIGHTS OF ALL LIVING CREATURES, House near the Centre square in Hustopeče, Czech Republic, in which he lived in the years 1861-1863, the first Czechoslovak President T.G. Masaryk (as student).

17.1.2013 6:34 Na podporu politické Strany za práva všech živých tvorů

17.1.2013 6:33 In support of Party for the Rights of All Living Creatures

17.1.2013 6:31 Petice za přijetí a zákon o porážkové dani a za zrušení Evropské unie zákazu prodeje zdravotně zaručených zdechlin v běžných obchodech: http://www.spvzt.cz/ 

17.1.2013 6:30 Petitions for the adoption and the draft of law on the slaughter tax and for repeal of European Union prohibition of sale of healthy guaranteed carrions in mainstream shops: http://www.spvzt.cz/   

17.1.2013 6:29 FILOSOFIE ROVNOVÁHY JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. http://www.spvzt.cz/

17.1.2013 6:28 PHILOSOPHY OF BALANCE (HARMONY) JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. http://www.spvzt.cz/

17.1.2013 6:26 Film: "ZAHÁJÍ RADIKÁLNÍ MUSLIMOVÉ BRZY ATOMOVOU VÁLKU? JE EVOLUCE PŘÍRODY MILOSRDNÁ? PORÁŽKOVÁ DAŇ." (se stanovisky odborníků) - https://www.youtube.com/watch?v=YhOv47fQlRU 

17.1.2013 6:24 Film: "WILL RADICAL MUSLIMS SOON START ATOMIC WAR? IS NATURE'S EVOLUTION MERCIFUL? SLAUGHTER TAX." (with expert opinions) - https://www.youtube.com/watch?v=ibV-Fwh4sUc (with multilingual subtitles) 

 

 

Facebook

Strana za práva všech živých tvorů

Hlavní stránka

Příspěvky

Strana za práva všech živých tvorů přidal(a) novou fotku.

Film: "WILL RADICAL MUSLIMS SOON START ATOMIC WAR? IS NATURE'S EVOLUTION MERCIFUL? SLAUGHTER TAX." (with expert opinions) http://www.youtube.com/watch?v=ibV-Fwh4sUc&feature=youtu.be If one succeeds in accomplishing at least one case of friendship of two separate viruses or bacteria or living cells that would otherwise devour each other, then, in my opinion, the current concept of Darwin’s theory will be partly refuted and it will be possible to add to it my hypothesis on the mercifulness of nature’s evolut...ion, or more precisely, the ability of all microorganisms to recognize and remember a friend or enemy in other microorganisms. The purpose of this experiment is partly to refute Darwin's theory of evolution. I intend to prove that the foundations of human morality already exist at the microbial level, implying that religion, for instance, is not the opium of the people, i.e. some sort of artificial creation, but that its foundations are already encoded in the natural basis, i.e. in our microorganisms. Thus, in the case of the food chain, there are always two choices, either the struggle for life or symbiosis, already at the microbial level. This means that the struggle for life in nature is not inevitable, that already at the microbial level even in the case of microorganisms which normally devour each other there exists in a majority of all instances a choice between the Darwinian struggle for life and symbiosis, where the Darwinian struggle for life is always the worst option. In the above-mentioned sense, Darwin's theory as an inevitable struggle for life in the food chain in nature would be refuted by means of this experiment. This general moral behavior towards all living organisms does not then represent morality for morality's sake, but morality for the purpose of symbiosis, which brings the greatest possible benefits to all involved, whether at the level of microorganisms or at the human level.Zobrazit více

Film: "WILL RADICAL MUSLIMS SOON START ATOMIC WAR? IS NATURE'S EVOLUTION MERCIFUL? SLAUGHTER TAX." (with expert opinions)?"

http://www.youtube.com/watch?v=ibV-Fwh4sUc&feature=youtu.be

If one succeeds in accomplishing at least one case of friendship of two separate viruses or bacteria or living cells that would otherwise devour each other, then, in my opinion, the current concept of Darwin’s theory will be partly refuted and it will be possible to add to it my hypothesis on the mercifulness of nature’s evolut...ion, or more precisely, the ability of all microorganisms to recognize and remember a friend or enemy in other microorganisms.

The purpose of this experiment is partly to refute Darwin's theory of evolution. I intend to prove that the foundations of human morality already exist at the microbial level, implying that religion, for instance, is not the opium of the people, i.e. some sort of artificial creation, but that its foundations are already encoded in the natural basis, i.e. in our microorganisms. Thus, in the case of the food chain, there are always two choices, either the struggle for life or symbiosis, already at the microbial level. This means that the struggle for life in nature is not inevitable, that already at the microbial level even in the case of microorganisms which normally devour each other there exists in a majority of all instances a choice between the Darwinian struggle for life and symbiosis, where the Darwinian struggle for life is always the worst option. In the above-mentioned sense, Darwin's theory as an inevitable struggle for life in the food chain in nature would be refuted by means of this experiment. This general moral behavior towards all living organisms does not then represent morality for morality's sake, but morality for the purpose of symbiosis, which brings the greatest possible benefits to all involved, whether at the level of microorganisms or at the human level.Zobrazit více

17. 1. 2013 6:24

Strana za práva všech živých tvorů přidal(a) novou fotku.

Film: "ZAHÁJÍ RADIKÁLNÍ MUSLIMOVÉ BRZY ATOMOVOU VÁLKU? JE EVOLUCE PŘÍRODY MILOSRDNÁ? PORÁŽKOVÁ DAŇ." (se stanovisky odborníků) http://www.youtube.com/watch?v=YhOv47fQlRU&feature=youtu.be Pokud se podaří uskutečnit alespoň v jediném případě přátelství dvou samostatných virů či bakterií či živých buněk, které se jinak požírají, tak bude podle mne částečně vyvráceno stávající pojetí Darwinovy evoluční teorie přírody a bude možno ji doplnit mou hypotézou o milosrdnosti evoluce přírody, resp. schopnosti mikroorganismů rozeznat a ...zapamatovat si přítele a nepřítele. Účelem tohoto pokusu je částečně vyvrátit Darwinovu evoluční teorii. Chtěl bych dokázat, že základy lidské morálky existují již na mikrobiální úrovni, že tedy např. v případě náboženství nejde o opium lidstva, tedy jakýsi umělý výtvor, ale že jeho základy jsou zakódovány již v našem přírodním základě, tedy v našich mikroorganismech. Že tedy v případě potravního řetězce vždy existují dvě možnosti volby, a to buď boj o život, nebo symbióza, a to již na mikrobiální úrovni, že tedy boj o život není v přírodě nevyhnutelný, že již na mikrobiální úrovni i v případě mikroorganismů, které se za normálních okolností požírají, v naprosté většině všech případů existuje možnost volby mezi Darwinovským bojem o život a symbiózou, přičemž Darwinovský boj o život je vždy ta nejhorší volba. Tímto pokusem bychom ve shora uvedeném smyslu podle mne vyvrátili Darwinovu teorii jako nevyhnutelný boj o život v potravním řetězci v přírodě. Toto všeobecné morální chování ke všem živým organismům pak není morálka pro morálku, ale morálka pro symbiózu, která přináší největší možné výhody všem zúčastněným, ať již na úrovni mikroorganismů, tak i na lidské úrovni.

Film: "ZAHÁJÍ RADIKÁLNÍ MUSLIMOVÉ BRZY ATOMOVOU VÁLKU? JE EVOLUCE PŘÍRODY MILOSRDNÁ? PORÁŽKOVÁ DAŇ." (se stanovisky odborníků)

http://www.youtube.com/watch?v=YhOv47fQlRU&feature=youtu.be

Pokud se podaří uskutečnit alespoň v jediném případě přátelství dvou samostatných virů či bakterií či živých buněk, které se jinak požírají, tak bude podle mne částečně vyvráceno stávající pojetí Darwinovy evoluční teorie přírody a bude možno ji doplnit mou hypotézou o milosrdnosti evoluce přírody, resp. schopnosti mikroorganismů rozeznat a ...zapamatovat si přítele a nepřítele.

Účelem tohoto pokusu je částečně vyvrátit Darwinovu evoluční teorii. Chtěl bych dokázat, že základy lidské morálky existují již na mikrobiální úrovni, že tedy např. v případě náboženství nejde o opium lidstva, tedy jakýsi umělý výtvor, ale že jeho základy jsou zakódovány již v našem přírodním základě, tedy v našich mikroorganismech. Že tedy v případě potravního řetězce vždy existují dvě možnosti volby, a to buď boj o život, nebo symbióza, a to již na mikrobiální úrovni, že tedy boj o život není v přírodě nevyhnutelný, že již na mikrobiální úrovni i v případě mikroorganismů, které se za normálních okolností požírají, v naprosté většině všech případů existuje možnost volby mezi Darwinovským bojem o život a symbiózou, přičemž Darwinovský boj o život je vždy ta nejhorší volba. Tímto pokusem bychom ve shora uvedeném smyslu podle mne vyvrátili Darwinovu teorii jako nevyhnutelný boj o život v potravním řetězci v přírodě. Toto všeobecné morální chování ke všem živým organismům pak není morálka pro morálku, ale morálka pro symbiózu, která přináší největší možné výhody všem zúčastněným, ať již na úrovni mikroorganismů, tak i na lidské úrovni.

17. 1. 2013 6:26

Strana za práva všech živých tvorů přidal(a) novou fotku.

PHILOSOPHY OF BALANCE (HARMONY) JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. http://www.spvzt.cz/ PHILOSOPHY OF LOVE: „All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore everyone is still obliged to cause the least possible death and pain." All the rest consists more in views(speculations). It applies also to all my Philosophy of Balance. (I.e. the maximum compliance of good and evil individuals, virtually good and evil)

PHILOSOPHY OF BALANCE (HARMONY)
JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.
http://www.spvzt.cz/

PHILOSOPHY OF LOVE:

„All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore everyone is still obliged to cause the least possible death and pain."

All the rest consists more in views(speculations). It applies also to all my Philosophy of Balance.

(I.e. the maximum compliance of good and evil individuals, virtually good and evil)

17. 1. 2013 6:28

Strana za práva všech živých tvorů přidal(a) novou fotku.

FILOSOFIE ROVNOVÁHY JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. http://www.spvzt.cz/ FILOSOFIE LÁSKY: "Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory(spekulace). To platí i o celé mé Filosofii rovnováhy. (tj. maximálního souladu dobrých a zlých, resp. dobra a zla)

FILOSOFIE ROVNOVÁHY
JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.
http://www.spvzt.cz/

FILOSOFIE LÁSKY:

"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti."

Vše ostatní jsou více názory(spekulace). To platí i o celé mé Filosofii rovnováhy.

(tj. maximálního souladu dobrých a zlých, resp. dobra a zla)

17. 1. 2013 6:29

Strana za práva všech živých tvorů přidal(a) novou fotku.

Petition for the adoption and the draft of law on the slaughter tax http://spvzt.cz/Peticeporazkovadan.html

Petition for the adoption and the draft of law on the slaughter tax

http://filosofierovnovahy.sweb.cz/english/Petice.html
http://spvzt.cz/Peticeporazkovadan.html

17. 1. 2013 6:30

Strana za práva všech živých tvorů přidal(a) novou fotku.

Petice za přijetí a zákon o porážkové dani http://spvzt.cz/Peticeporazkovadan.html

Petice za přijetí a zákon o porážkové dani

http://filosofierovnovahy.sweb.cz/Petice.html
http://spvzt.cz/Peticeporazkovadan.html

17. 1. 2013 6:31

Strana za práva všech živých tvorů přidal(a) novou fotku.

In support of the political Party for the Rights of All Living Creatures http://www.spvzt.cz/ among other things, the law on slaughter tax radically disadvantaging industrial agricultural slaughter farming-concentration camps of animals compared to ecological breeds also for the slaughter and PETITION necessary for the registration of this polit. Party

In support of the political Party for the Rights of All Living Creatures http://www.spvzt.cz/

among other things, the law on slaughter tax radically disadvantaging industrial agricultural slaughter farming-concentration camps of animals compared to ecological breeds also for the slaughter and PETITION necessary for the registration of this polit. Party

17. 1. 2013 6:33

Strana za práva všech živých tvorů přidal(a) novou fotku.

Na podporu politické Strany za práva všech živých tvorů http://www.spvzt.cz/ mj. o zákoně o porážkové dani radikálně znevýhodňujícího zemědělské průmyslové porážkové velkochovy-koncentrační tábory zvířat oproti ekologickým chovům i pro porážku a PETICE nutná pro vznik této polit. strany

Na podporu politické Strany za práva všech živých tvorů
http://www.spvzt.cz/

mj. o zákoně o porážkové dani radikálně znevýhodňujícího zemědělské průmyslové porážkové velkochovy-koncentrační tábory zvířat oproti ekologickým chovům i pro porážku a PETICE nutná pro vznik této polit. strany

17. 1. 2013 6:34

Strana za práva všech živých tvorů přidal(a) novou fotku.

Sídlo polit. STRANY ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ. Dům nedaleko centr. náměstí v Hustopečích, ve kterém bydlel v letech 1861-1863 první československý prezident T.G. Masaryk./ Seat of the polit PARTY FOR THE RIGHTS OF ALL LIVING CREATURES, House near the Centre square in Hustopeče, Czech Republic, in which he lived in the years 1861-1863, the first Czechoslovak President T.G. Masaryk.

Sídlo polit. STRANY ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ. Dům nedaleko centr. náměstí v Hustopečích, ve kterém bydlel v letech 1861-1863 první československý prezident T.G. Masaryk./ Seat of the polit PARTY FOR THE RIGHTS OF ALL LIVING CREATURES, House near the Centre square in Hustopeče, Czech Republic, in which he lived in the years 1861-1863, the first Czechoslovak President T.G. Masaryk.

17. 1. 2013 6:36

Strana za práva všech živých tvorů přidal(a) novou fotku.

Dalibor Grůza Sídlo polit. STRANY ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ. Dům nedaleko centr. náměstí v Hustopečích, ve kterém bydlel v letech 1861-1863 první československý prezident T.G. Masaryk./ Seat of the polit PARTY FOR THE RIGHTS OF ALL LIVING CREATURES, House near the Centre square in Hustopeče, Czech Republic, in which he lived in the years 1861-1863, the first Czechoslovak President T.G. Masaryk.

Dalibor Grůza Sídlo polit. STRANY ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ. Dům nedaleko centr. náměstí v Hustopečích, ve kterém bydlel v letech 1861-1863 první československý prezident T.G. Masaryk (jako student)./ Seat of the polit PARTY FOR THE RIGHTS OF ALL LIVING CREATURES, House near the Centre square in Hustopeče, Czech Republic, in which he lived in the years 1861-1863, the first Czechoslovak President T.G. Masaryk (as student).

17. 1. 2013 6:38

Strana za práva všech živých tvorů přidal(a) novou fotku.

Zakladatel polit. Strany za práva všech živých tvorů JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. se narodil v Hustopečích u Brna v České republice v roce 1973. Absolvoval jsem matematické gymnázium v Brně na třídě kpt. Jaroše a právnickou fakultu Karlovy Uni...versity v Praze, kde jsem získal titul Magistr. Dále jsem absolvoval postgraduální doktorandské studium na téže universitě, kde jsem obdržel akademické tituly Ph.D. a doktor práv JUDr. Tématem mé disertační a doktorandské práce bylo „Použití zahraničního práva v mezinárodním právu soukromém“. Od roku 2002 jsem advokátem se sídlem v Hustopečích u Brna zapsaným v seznamu České advokátní komory. S vegetariánstvím jsem začínal několikrát, od roku 2008 jsem zásadně výlučným frutariánem (tj. jím zásadně pouze rostlinné plody a rostlinné semena), v krajní nouzi jsem ovo-lakto vegetariánem a v krajní nouzi jím mrtvoly zvířat, která nebyla úmyslně zabita žádným člověkem, po pitvě veterinárním lékařem a převařených v... několika vodách. K mým zájmům patří filosofie, právo a politika. Roku 2009 jsem vydal knihu Filosofie rovnováhy. Na konverzační úrovni ovládám angličtinu, francouzštinu, italštinu, němčinu, ruštinu a hebrejštinu. Mám útulek pro brojlery a psa z útulku, kterého v útulku pojmenovali Buddy (či "Bad" čili anglicky špatný) a kterého jsem přejmenoval na "Gud" (viz anglicky good čili dobrý nebo anglicky God čili Bůh), kterého se snažím krmit podle shora uvedené zásady způsobení co možná nejméně smrti a bolesti jiných živých tvorů, z mrtvol zvířat zásadně pouze mrtvolami zvířat, která nebyla úmyslně zabita žádným člověkem, tj. zemřela zásadně na stáří, po pitvě veterinárním lékařem. Já sám výrobky z poražených zvířat ani můj pes nejíme, z živočišných potravin jím pouze vejce z domácího chovu, kde neporáží ani nedávají porážet žádné slepice ani žádné kohouty, kozí mléko z chovu, kde neporáží ani nedávají porážet žádné kozy ani žádné kozly, a brojlery z mého útulku pro brojlery, kteří nebyli zabiti úmyslně žádným člověkem, zemřelí zásadně na stáří. Těmito přirozeně uhynulými brojlery krmím rovněž svého psa vedle těchto vajec a tohoto mléka a vegetariánského krmiva ami dog. Já sám bych zřejmě podle mé zkušenosti nepřežil zdravý pouze na ovo-lakto vegetariánské stravě bez tohoto masa a zcela jistě by podle mé zkušenosti bez tohoto masa nepřežil zdravý můj pes, který je masožravec. Od listopadu 2012 se pokouším získat 1000 podpisů pod Peticí za vznik politické Strany za práva všech živých tvorů nutných k založení této politické strany ( www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz ) (viz také facebookový profil JUDr. Dalibora Grůzy Ph.D. http://www.facebook.com/dalibor.gruza )Zobrazit více

Zakladatel polit. Strany za práva všech živých tvorů JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. se narodil v Hustopečích u Brna v České republice v roce 1973. Absolvoval jsem matematické gymnázium v Brně na třídě kpt. Jaroše a právnickou fakultu Karlovy Uni...versity v Praze, kde jsem získal titul Magistr.

Dále jsem absolvoval postgraduální doktorandské studium na téže universitě, kde jsem obdržel akademické tituly Ph.D. a doktor práv JUDr. Tématem mé disertační a doktorandské práce bylo „Použití zahraničního práva v mezinárodním právu soukromém“. Od roku 2002 jsem advokátem se sídlem v Hustopečích u Brna zapsaným v seznamu České advokátní komory.

S vegetariánstvím jsem začínal několikrát, od roku 2008 jsem zásadně výlučným frutariánem (tj. jím zásadně pouze rostlinné plody a rostlinné semena), v krajní nouzi jsem ovo-lakto vegetariánem a v krajní nouzi jím mrtvoly zvířat, která nebyla úmyslně zabita žádným člověkem, po pitvě veterinárním lékařem a převařených v... několika vodách. K mým zájmům patří filosofie, právo a politika. Roku 2009 jsem vydal knihu Filosofie rovnováhy. Na konverzační úrovni ovládám angličtinu, francouzštinu, italštinu, němčinu, ruštinu a hebrejštinu.

Mám útulek pro brojlery a psa z útulku, kterého v útulku pojmenovali Buddy (či "Bad" čili anglicky špatný) a kterého jsem přejmenoval na "Gud" (viz anglicky good čili dobrý nebo anglicky God čili Bůh), kterého se snažím krmit podle shora uvedené zásady způsobení co možná nejméně smrti a bolesti jiných živých tvorů, z mrtvol zvířat zásadně pouze mrtvolami zvířat, která nebyla úmyslně zabita žádným člověkem, tj. zemřela zásadně na stáří, po pitvě veterinárním lékařem.

Já sám výrobky z poražených zvířat ani můj pes nejíme, z živočišných potravin jím pouze vejce z domácího chovu, kde neporáží ani nedávají porážet žádné slepice ani žádné kohouty, kozí mléko z chovu, kde neporáží ani nedávají porážet žádné kozy ani žádné kozly, a brojlery z mého útulku pro brojlery, kteří nebyli zabiti úmyslně žádným člověkem, zemřelí zásadně na stáří. Těmito přirozeně uhynulými brojlery krmím rovněž svého psa vedle těchto vajec a tohoto mléka a vegetariánského krmiva ami dog. Já sám bych zřejmě podle mé zkušenosti nepřežil zdravý pouze na ovo-lakto vegetariánské stravě bez tohoto masa a zcela jistě by podle mé zkušenosti bez tohoto masa nepřežil zdravý můj pes, který je masožravec.

Od listopadu 2012 se pokouším získat 1000 podpisů pod Peticí za vznik politické Strany za práva všech živých tvorů nutných k založení této politické strany ( 
www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )

(viz také facebookový profil JUDr. Dalibora Grůzy Ph.D. 
http://www.facebook.com/dalibor.gruza )Zobrazit více

17. 1. 2013 17:13

PETICE ZA VZNIK NÍŽE V MÉM PROFILU POPSANÉ POLITICKÉ STRANY ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ:

Podepište Vy a Vaši přátelé a známí prosím Petici nutnou pro vznik politické Strany za práva všech živých tvorů, aby všichni živí tvorové měli v naší společnosti spravedlivá práva uznaná zákony státu.

Toto je možno učinit v sídle strany v úřední době nebo vyplněním níže uvedeného internetového formuláře ve Vašem poštovním klientovi na 
http://www.spvzt.cz/Peticezavznikstrany.html, poté Vám emailem zašleme vyplněný petiční arch, který je možno vytisknout (nejlépe na recyklovaný papír) a podepsaný zaslat na mou níže uvedenou adresu, nebo zašlete rovnou poštou vytištěný (nejlépe na recyklovaný papír) a podepsaný petiční arch uvedený ve formátu: pdf a doc na http://www.spvzt.cz/Peticezavznikstrany.html na adresu JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., Dobrovského 56/7, 693 01 Hustopeče.

Aktualizováno 11. 2. 2013 16:19

11. 2. 2013 16:19

STOP HALAL CZfacebook.com

Dalibor Grůza
Zřejmě podstatně nesouhlasím s ideologií Czech Defence League, avšak, co se týká nejvyššího možného zdanění halal a košer porážek zvířat porážkovou daní, tak bychom našli společnou řeč. Za nově zakládanou polit. Stranu za práva všech živých tvorů JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. v.r.

To se mi líbí · · Před 12 minutamiToto se líbí uživateli STOP HALAL CZ..STOP HALAL CZ Dalibore s nama je to tezke... ;) my opravdu nemame radi islam a vime proc. Projekt STOP HALAL je projektem toho "animal walfare" kridla, protoze mnoho z nas neni k tyrani zvirat lhostejnych.

(viz 
http://www.facebook.com/StopHalalcz )

Aktualizováno 12. 2. 2013 18:57

12. 2. 2013 18:57

STOP HALAL CZfacebook.com

Na základě podnětů Vaší iniciativy Stop HALAL+kosher CZ (viz http://www.facebook.com/StopHalalcz ) jsem upravil návrh zákona o porážkové dani. Sazba porážkové daně z halal a košer porážek je velmi vysoká (750 procent prodejní ceny včetně daně z přidané hodnoty zdanitelného zboží), protože jde o nejnemilosrdnější současné právně povolené porážky zvířat. Cílem je co největší omezení těchto nejnemilosrdnějších současných právně povolených porážek, druhým cílem je, aby i židé a muslimové přijali morální, právní a finanční odpovědnost za tyto nejnemilosrdnější současné právně povolené porážky, protože výnos celé porážkové daně je zákonem o porážkové dani účelově vázán na dotace milosrdnějším ekologickým zemědělským i porážkovým chovům a pomoc lidem v krajní nouzi, jak uvádím na webu SPVŽT. (viz http://www.spvzt.cz/Peticeporazkovadan.html či http://spvzt.sweb.cz/Peticeporazkovadan.html, upravený text ma červenou barvu).

Aktualizováno 13. 2. 2013 3:06

13. 2. 2013 3:06

STOP HALAL CZfacebook.com

Nejméně polovina výnosu porážkové daně bude rovněž zákonem o porážkové dani účelově vázána na dotace milosrdnějším ekologickým zemědělským i porážkovým chovům, a to vzhledem k naléhavosti jednotlivé dotace podle množství zbytečné smrti a bolesti zvířat odstraněného touto dotací, tedy největší dotace budou směřovat k uskutečnění projektů zlepšení životních podmínek zvířat při nejnemilosrdnějších porážkách a v nejnemilosrdnějších chovech, jako jsou halal a košer porážky a průmyslové zemědělské porážkové velkochovy. Viz http://www.facebook.com/StopHalalcz , http://www.spvzt.cz/Peticeporazkovadan.html či http://spvzt.sweb.cz/Peticeporazkovadan.html, upravený text ma červenou barvu .

Aktualizováno 16. 2. 2013 14:29

16. 2. 2013 14:29

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.

Proč už zatím neposílám poštou ofrankovanou návratní obálku s vyplněným petičním archem k podpisu Petice za vznik SPVŽT.

Není to zejména otázka ceny, ale milosrdnosti, protože lepidlo obálek a poštovních známek je zásadně klihové, tedy vyrobeno z poražených zvířat, nechci tudíž působit zbytečnou smrt a bolest těchto zvířat tím, že kromě jedné Vaší odpovědní obálky a poštovní známky dojde zbytečně k použití mnou poštou Vám zaslané druhé poštovní známky a doručovací obálky s těmito odpovědními obálkou a poštovní známkou, a to i za cenu, že zpočátku získám méně podpisů pro založení strany.

Toto odpovídá hlavní povinnosti všeho živého dle mé Filosofie rovnováhy k stálému působení co možná nejméně smrti a bolesti.

22. 2. 2013 9:14

Strana za práva všech živých tvorůfacebook.com

Jan Sládek
Mám dotaz: Jak máte ošetřena práva virů, bakterií a parazitů všeobecně? Nebo těmto právo na život upíráte? A nemělo by se bojovat za "volný pohyb" neštovic. Tyto jsou nyní uvězněny, pokud jsem dobře informován, v laboratořích a je jim bráněno ve volném "poskakování" po jedincích druhu homo sapiens.
To se mi líbí · · Před 4 hodinamiToto se líbí uživateli Václav Klement..

Dalibor Grůza ...Práva virů a bakterií mám ošetřena ze všeho nejméně, protože jde o evolučně nejjednodušší známé organismy, které téměř nevnímají bolest, přesto ani v jejich případě by nemělo být naším cílem jejich vyhubení viz dále. Cílem ideologie Strany za práva všech živých tvorů (SPVŽT) vůči parazitům obecně není všechny parazity vyhubit, protože to by bylo v rozporu s hlavní ideologickou poviností každého ke stálému působení co možná nejméně smrti a bolesti, nýbrž ideologickým cílem SPVŽT vůči parazitům obecně je v biologii dobře známá zásada, že úspěšný parazit je ten, který nezabíjí svého hostitele, ideologickým cílem je tudíž obecně řečeno symbióza mezi parazity a ostatními živými tvory. Dalibor Grůza
Přibližně před hodinou · Upraveno · To se mi líbí..

Jan Sládek Pane Grůzo, děkuji za Vaši odpověď. Možná si řeknete, že jsem jako dotazovatel příliš troufalý a přecházím do osobní roviny, ale přesto mi to nedá, abych se nezeptal: Pokud se Vám ve vlasech usadí vši, ne že bych Vám to přál, ale stát se to, čistě hypoteticky může, budete je hubit, nebo jim umožníte žít ve Vaší kštici. Možná by to chtělo poněkud dopilovat... Jeví se mi Vaše partaj poněkud nevyvážená, něco na způsob nové totality. Všichni živí tvorové budou mít práva, ale někteří jich budou mít víc.
Před 52 minutami · To se mi líbí..

Jan Sládek Doufám, že jednou vši seženou si dobrého právníka, který jim vymůže právo bydlet ve Vaší kštici... Nebojte se ale, jste muž a u mužů bývá pravidlem, že kštice není doživotní. Až tedy peruť času vyšlehá na Vaší hlavě volný prostor, vši pozbudou právo na život u Vás a přesunou se jinam a bude Vám dopřáno stáří beze vší... Sqělá partaj, jen tak dál :-D :-D :-DPřed 48 minutami · To se mi líbí..

Dalibor Grůza Záleží na tom, jestli budu mít ve vlasech jednu veš, pak má zřejmě právo na život v mých vlasech, nebo jich tam budu mít tisíc, pak bych je musel hubit, na druhou stranu parazité obecně zásadně na jejich zabíjení reagují svým přemnožením a rovněž se jim zvyšuje odolnost proti hubícím prostředkům. Takže i vůči parazitům obecně podle mne existují shora uvedené dvě cesty válka na život a na smrt nebo symbióza. Dalibor Grůza
Před 14 minutami · Upraveno · To se mi líbí..

Petr Mascha Tohle je docela dobrej nápad na totální doraažení evropské civilizace. Začneme respektovat práva škůdců. To je mnohem účinnější než ustupování menšinám...
Před 25 minutami · To se mi líbí

viz 
http://www.facebook.com/dalibor.gruza#!/pages/Strana-za-práva-všech-živých-tvorů/133671120130073

Aktualizováno 5. 3. 2013 16:10

5. 3. 2013 16:10

The web of political Party for the Rights of All Living Creatures now available also in English on: http://www.spvzt.cz/SPVZTbooklet.html or http://spvzt.sweb.cz/SPVZTbooklet.html

Aktualizováno 28. 3. 2013 7:07

28. 3. 2013 7:07

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. se narodil v Hustopečích u Brna v České republice v roce 1973. Absolvoval jsem matematické gymnázium v Brně na třídě kpt. Jaroše a právnickou fakultu Karlovy University v Praze, kde jsem získal titul Magistr.

Dále jsem absolvoval postgraduální doktorandské studium na téže universitě, kde jsem obdržel akademické tituly Ph.D. a doktor práv JUDr. Tématem mé disertační a doktorandské práce bylo „Použití zahraničního práva v mezinárodním právu soukromém“. Od roku 2002 jsem advokátem se sídlem v Hustopečích u Brna zapsaným v seznamu České advokátní komory.

S vegetariánstvím jsem začínal několikrát, od roku 2008 jsem zásadně výlučným frutariánem (tj. jím zásadně pouze rostlinné plody a rostlinné semena), v krajní nouzi jsem ovo-lakto vegetariánem a v krajní nouzi jím mrtvoly zvířat, která nebyla úmyslně zabita žádným člověkem, po pitvě veterinárním lékařem a převařených v několika vodách. K mým zájmům patří filosofie, právo a politika. Roku 2009 jsem vydal knihu Filosofie rovnováhy. Na konverzační úrovni ovládám angličtinu, francouzštinu, italštinu, němčinu, ruštinu a hebrejštinu.

Mám útulek pro brojlery a psa z útulku, kterého v útulku pojmenovali Buddy (či "Bad" čili anglicky špatný) a kterého jsem přejmenoval na "Gud" (viz anglicky good čili dobrý nebo anglicky God čili Bůh), kterého se snažím krmit podle shora uvedené zásady způsobení co možná nejméně smrti a bolesti jiných živých tvorů, z mrtvol zvířat zásadně pouze mrtvolami zvířat, která nebyla úmyslně zabita žádným člověkem, tj. zemřela zásadně na stáří, po pitvě veterinárním lékařem.

Já sám výrobky z poražených zvířat ani můj pes nejíme, z živočišných potravin jím pouze vejce z domácího chovu, kde neporáží ani nedávají porážet žádné slepice ani žádné kohouty, kozí mléko z chovu, kde neporáží ani nedávají porážet žádné kozy ani žádné kozly, a brojlery z mého útulku pro brojlery, kteří nebyli zabiti úmyslně žádným člověkem, zemřelí zásadně na stáří. Těmito přirozeně uhynulými brojlery krmím rovněž svého psa vedle těchto vajec a tohoto mléka a vegetariánského krmiva ami dog. Já sám bych zřejmě podle mé zkušenosti nepřežil zdravý pouze na ovo-lakto vegetariánské stravě bez tohoto masa a zcela jistě by podle mé zkušenosti bez tohoto masa nepřežil zdravý můj pes, který je masožravec.

Od listopadu 2012 se pokouším získat 1000 podpisů pod Peticí za vznik politické Strany za práva všech živých tvorů nutných k založení této politické strany.

Oblíbené citace
.“politika má být rozumná a mravná”... “Zákon lásky platí pro společnost a stát stejně jako pro rodinu. Veškerá rozumná a poctivá politika je provádění humanity uvnitř i navenek.”

Tomáš Garrigue Masaryk, první československý president

s. 386, ČAPEK, Karel. Hovory s T. G. Masarykem. 1. soubor. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1990. 592 s. Spisy, sv. 20.

6. 7. 2013 14:17

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. was born in Hustopeče near Brno in the Czech Republic in 1973. Graduated from high school mathematical class there at the Captain Jaroše Avenue and the Law Faculty of Charles University in Prague, where he earned a Master of Arts.

He also completed post-doctoral studies at the same university, where he received degrees Ph.D. and Doctor of Laws JUDr. The topic of his dissertation and doctoral thesis was "The use of foreign law in private international law. Since 2002, JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. is an attorney at law based firm in Hustopeče near Brno registered in the list of Czech Bar Association.

With vegetarianism he started several times, since 2008 I am essentially the sole fruitarian (ie eating only plant fruits and plant seeds), in dire need I am ovo-lacto vegetarian and in dire need I eat the corpses of animals that has not been intentionally killed by any human, after the veterinarian autopsy and boiled in several waters. His interests include philosophy, law and politics. In 2009 he published a book of Philosophy of Balance (Harmony). He speaks English, French, Italian, German, Russian and Hebrew at the conversational level.

He has a shelter for chickens and a dog from a shelter, the shelter in which they named him Buddy (or "Bad" English poor) and who I renamed "Gud" (see English good or dobrý or English God or Bůh), who I try to feed according to the principles set out above, still causing the least possible death and pain of other living creatures, from the corpses of animals, in principle, only the corpses of animals intentionally not killed by any human, ie they died of old age, after the autopsy by a veterinarian.

I myself don't eat products from slaughtered animals, even not my dog,from animal foods I eat only eggs from a home breed, where they do not slaughter or get slaughtered any hens and cocks, or goat's milk from breed, where they do not slaughter or get slaughtered any goats or he - goats, and broilers from my shelter for chickens, which have not been killed intentionally by any human, deceased of old age. These naturally dead chickens I also feed my dog including eggs and the milk and vegetarian feed ami dog. I myself would probably not survive healthy in my experience only on the ovo-lacto vegetarian diet without meat, and certainly in my experience without this meat my dog wouldn't survive healthy that is a carnivore.

Favorite quotes:

“politics should be reasonable and moral” ... “The law of love applies to society and state as much as to the family. All reasonable and honest politics are the implementation of humanity inside and outside.”

Tomáš Garrigue Masaryk, first Czechoslovak president
ČAPEK, Karel. Talks with T. G. Masaryk, p. 386., Čekoslovenský spisovatel publisher, 1990. 592 p., Works, Vol. 20th

6. 7. 2013 14:26

I do not survive without cadavers of animals! (see http://www.spvzt.cz/SPVZTbooklet.html#7 or http://spvzt.sweb.cz/SPVZTbooklet.html#7 )

Dear a Hindu,

... I was doing an experiment (see my book Philosophy of Balance 
www.spvzt.cz or www.spvzt.sweb.cz ) with my longstanding ovo-lacto vegetarian diet (for the uninitiated, I have eaten plant diet, from animal food only milk and eggs), while I was watching the composition of my food, there was no any animal ingredient from slaughtered animals, for example food additives, I have not eaten any food supplements or vitamins that could be made from slaughtered animals.

The result of this my long-term ovo-lacto vegetarian diet has been the following health problems: abdominal pain, flatulence, diarrhea, vomiting, sores on the mucous membranes, skin peeling, allergic shock (itching and rash throughout the body), sore on joints and articular cartilage, fatigue or tiredness at any greater effort, these problems will disappear me whenever I eat the meat of my carrions (cadavers) of animals. Because of your moral resistance to eat carrions (cadavers) I will not die of nutritional inadequacy, for this reason because of my moral scruples I don't have to kill, or I don't have to get killed intentionally any animal for the purpose of my food and I will continue to eat when my above health symptoms the minimum required amount of carrions (cadavers) of the animals.

Dr. Dalibor Grůza Ph.D.

Aktualizováno 6. 7. 2013 18:19

6. 7. 2013 18:19

Opravuji: Bez mrtvol zvířat nepřežiji! (viz http://www.spvzt.cz/SPVZTprirucka.htm#7 )

Vážený hinduisto,

... Dělal jsem na sobě pokus (viz má kniha Filosofie rovnováhy 
www.spvzt.cz nebo www.spvzt.sweb.cz ) s dlouhodobou ovo-lakto vegetariánskou stravou (pro nezasvěcené jedl jsem dlouho rostlinnou stravu, z živočišných potravin pouze mléko a vejce), přičemž jsem si hlídal složení svých potravin, aby tam nebyla žádná pří...padná živočišná složka z poražených zvířat, např. éčka, dále jsem nejedl žádné doplňky stravy ani vitamíny, které by mohli být vyrobeny z poražených zvířat.

Výsledkem této mé dlouhodobé ovo-lakto vegetariánské stravy byly následující zdravotní problémy: bolest břicha, nadýmání, průjmy, zvracení, vředy na sliznici, loupání kůže, alergický šok (svědění a vyrážka po celém těle), bolest kloubů a kloubní chrupavky, vyčerpanost či únava při jakékoliv větší námaze, tyto problémy mě zmizí vždy, když sním maso z mých mršin zvířat. Kvůli Vašim morálním zábranám jíst mršiny nehodlám umřít na výživovou nedostatečnost, ani proto nemusím, ani proto nehodlám zase ze svých morálních zábran úmyslně zabít ani nechat zabít nějaké zvíře za účelem své potravy a budu i nadále jíst při svých výše uvedených zdravotních příznacích minimální potřebné množství mršin zvířat.

Dr. Dalibor Grůza Ph.D. v.r.

Martina Chrastinová Zdravotní problémy, které popisujete, mohly být způsobeny buď tím, že jste nahradil maso mléčnými výrobky a výrazně zvýšil jejich konzumaci. A nebo - pokud jste nahradil maso zeleninou, ovocem a luštěninami - zareagovalo Vaše tělo a zahájilo detoxikační proces. To se stává, když náhle vyřadíte ze svého jídelníčku něco prudce toxického. Tělo využije toho, že nemusí momentálně bojovat se záplavou toxinů a začne se rychle zbavovat těch, co jsme si dlouhodobě nashromáždili. Projeví se to tak, jak jste popisoval. Chce to chvíli vydržet, pár dnů či týdnů, podle toho, jak "ohleduplně" jste se ke svému tělu do té doby choval. Chce to vydržet, výsledek stojí za to. Držím palce. :-)Před 11 hodinami · To se mi líbí ·2..

Marcela Karolina Maixnerová zajímavé pane Grůzo, byla jsem vegeterián 10 let a žádný z projevů které popisujete jsem nezaznamenala - naopak.
Před 10 hodinami · To se mi líbí..

Aktualizováno 6. 7. 2013 18:22

6. 7. 2013 18:22

Viz také/ see also: https://www.facebook.com/dalibor.gruza

Aktualizováno 7. 7. 2013 6:08

7. 7. 2013 6:08

Most Merciful Productsfacebook.com

See also: https://www.facebook.com/#!/pages/Most-Merciful-Products/149850171881810?fref=ts

Aktualizováno 21. 7. 2013 10:56

21. 7. 2013 10:56

Nejmilosrdnější produktyfacebook.com

Viz také: https://www.facebook.com/NejmilosrdnejsiProdukty?ref=hl

Aktualizováno 21. 7. 2013 11:16

21. 7. 2013 11:16

Gain trade designation of rightness for your products or services:

"THE MOST MERCIFUL PRODUCTS"

(Czech: NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY, Slovak: NAJMILOSRDNEJŠÍ PRODUKTY, Spanish: LOS PRODUCTOS MÁS MISERICORDIOSOS, French: LES PRODUITS LES PLUS MISÉRICORDIEUX, Russian: наиболее милостивые продукты, German: DIE BARMHERZIGSTEN PRODUKTE, Italian: I PRODOTTI PIÙ MISERICORDIOSI,מוצרים הרחומים ביותר: Hebrew)

Details on: 
http://spvzt.cz/SPVZTbooklet.html#produkty or http://spvzt.sweb.cz/SPVZTbooklet.html#produkty

Aktualizováno 24. 7. 2013 16:33

24. 7. 2013 16:33

The political PARTY FOR THE RIGHTS OF ALL LIVING CREATURES and THE ASSOCIATION FOR POSSIBLY THE MOST MERCIFUL PRODUCTS OF THE ECONOMY

THE LECTURES ON THE PHILOSOPHY OF BALANCE
http://www.spvzt.cz/SPVZTbooklet.html#lectures

(Lecturer - JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., author of the work):

1. Individual lectures through a video call via skype on line: daliborgruza , where appropriate, also with the translation to your language, it is possible to arrange them for at least 5 serious interested present persons + possible reward for a translator from the Czech language at the contacts listed below.

2. Topics of lectures are about 60 minutes including discussion:

a) PB in relation to diseases, medicine and experiments on animals,
b) PB and marriage and children,
c) PB and politics (especially Nazism, Stalinism, democracy and the future of democracy),
d) PB and ethical breeding of dogs and cats and agricultural industrial slaughter factory farms,
e) PB and ethics (in particular, how we should act in every moment of our life, by what we should be managed),
f) PB and mystique (in particular from the perspective of contemporary scientific projection of philosophical pantheism and subjective idealism),
g) PB and Physics (especially from the view of the mechanical model of the reality, as the mechanical movement of the points of spacetime),
h) PB and Mathematics in particular, from the perspective of counting with zero and infinity,
ch) PB and the slaughter tax and political Party for the Rights of All Living Creatures,
i) PB and the Devil, virtually an absolute vacuum,
j) PB and God (is it necessary 100% belief in God, or is less belief enough, in what we must believe in 100%),
k) PB and the army and physical training,
l) PB and the possibility of the biblical paradise in our world,
m) PB and symbiotic agriculture,
n) PB and the law of karma,
o) PB and unmerciful, especially animal products,
p) PB and Psychology (in particular the law of balance, both long term and in casual conversation, at which we feel well as much as possible),
q) PB and aesthetics (in particular perfectly infinitely complex beauty),
r) PB and "an impossibility" of vegetarianism in particular from the perspective of Hinduism,
q) PB and law (in particular, the social contract of all living creatures and the "good" attorney at law),
t) PB and Judaism and Islam,
u) PB and Christianity,
v) PB and Economics (especially the burning of cadavers, virtually of organic matter and the law of success),
w) PB and Darwinism (Darwin's struggle for life in the nature throughout the food chain as the worst possible solution),

or on any specific topic, which is the subject of the Philosophy of Balance.

Contacts:
Tel. 00420 534 008 871 , Tel. 00420 606 302 812, skype online: daliborgruza , e-mai: zakladatel@spvzt.cz

Aktualizováno 12. 8. 2013 14:32

12. 8. 2013 14:32

STRANA ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ
A OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZA CO MOŽNÁ NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY EKONOMIKY

PROGRAM PŘEDNÁŠEK O FILOSOFII ROVNOVÁHY
http://www.spvzt.cz/prednasky.htm

(přednášející JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., autor díla):

1. Individuální přednášky prostřednictvím videohovoru přes skype on line: daliborgruza , případně s překladem do Vašeho jazyku, je možno si domluvit pro nejméně 5 vážných přítomných zájemců + případná odměna překladatele z českého jazyk...a na níže uvedených kontaktech.

2. Témata přednášek cca 60 minut včetně diskuse:

a) FR ve vztahu k nemocem, medicíně a pokusům na zvířatech,
b) FR a manželství a děti,
c) FR a politika (zejména nacismus, stalinismus, demokracie a budoucnost demokracie),
d) FR a etický chov psů a koček a zemědělské průmyslové porážkové velkochovy,
e) FR a etika (zejména jak se máme v každé chvíli našeho života chovat, čím se řídit),
f) FR a mystika (zejména z pohledu současného vědeckého promítnutí filosofického subjektivního idealismu),
g) FR a fyzika (zejména z pohledu mechanického modelu skutečnosti jako mechanického pohybu bodů časoprostoru),
h) FR a matematika zejména z pohledu počítání s nulou a nekonečnem,
ch) FR a porážková daň a politická Strana za práva všech živých tvorů,
i) FR a Ďábel, resp. absolutní vakuum,
j) FR a Bůh (je třeba 100% věřit v Boha, nebo stačí menší víra, v co musíme věřit na 100%),
k) FR a armáda a tělocvik,
l) FR a možnost biblického ráje v našem světě,
m) FR a symbiotické zemědělství,
n) FR a zákon karmy,
o) FR a současné nemilosrdné, zejména živočišné výrobky,
p) FR a psychologie (zejména zákon rovnováhy, dlouhodobé i v běžném rozhovoru, při které se cítíme co možná nejlépe),
q) FR a estetika (zejména dokonale nekonečně složitá krása),
r) FR a "nemožnost" vegetariánství zejména z pohledu hinduismu,
s) FR a právo (zejména společenská smlouva všech živých tvorů a "dobrý" advokát),
t) FR a judaismus a islám,
u) FR a křesťanství,
v) FR a ekonomika (zejména spalování mrtvol, resp. organické hmoty a zákon úspěchu),
w) FR a darwinismus (Darwinův boj o život v přírodě v rámci potravního řetězce jako nejhorší možné řešení),

či na jakékoliv zvláštní téma, které je předmětem Filosofie rovnováhy.

Kontakty:

tel. 00420 534 008 871 , tel. 00420 606 302 812 , skype on-line: daliborgruza , e-mail: zakladatel@spvzt.cz

Aktualizováno 12. 8. 2013 14:34

12. 8. 2013 14:34

New article: Romany politics according to the Philosophy of Balance (see http://www.spvzt.cz/SPVZTbooklet.html#b13 )

Aktualizováno 1. 9. 2013 8:59

1. 9. 2013 8:59

New article: Educational politics according to the Philosophy of Balance (see http://www.spvzt.cz/SPVZTbooklet.html#a14 )

Aktualizováno 20. 9. 2013 11:25

20. 9. 2013 11:25

New article: 15. Collective responsibility and vaccination against viruses (see http://www.spvzt.cz/SPVZTbooklet.html#a15 )

Aktualizováno 29. 9. 2013 20:28

29. 9. 2013 20:28

STRANA ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ/POLITICAL PARTY FOR THE RIGHTS OF ALL LIVING CREATURES
(viz 
www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
(SPVŽT)

Koho budu volit v parlamentních volbách říjen 2013
JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.

Podle stálé povinnosti každého dle mé Filosofie rovnováhy k působení co možná nejméně smrti a bolesti se lidstvo může vyhnout radikální odplatě za naše působení velké zbytečné (tj. o hodně větší než co možná nejmenší) smrti a bolesti, zejména zvířatům pouze radikálním omezením této zbytečné smrti a bolesti.

Proto budu volit Stranu zelených jmenovitě kroužkováním na volebním lístku Strany zelených v Jihomoravském kraji vegetariánů, a to:

2. RNDr. Mojmír Vlašín 58 Brno (jí pouze přemnožená zvířata zastřelená myslivci v lese, nejí poražená zvířata z průmyslových zemědělských velkochovů, má pozn. dle vlastních zjištění)
Ekolog, vysokoškolský učitel, soudní znalec

6. Mgr. Martin Ander, Ph.D. 38 Brno (20 let vegetarián, má pozn. dle vlastních zjištění)
Učitel, matematik, člen Zastupitelstva města Brna

10. Mgr. Michal Rezek 37 Dolní Loučky (vegetarián, má pozn. dle vlastních zjištění)
Manažer auditorské společnosti.

Strana zelených není pro mne ideální strana, protože spojuje ochranu zvířat v programu se spoustou zbytečného balastu, její většina členů nemá soucit se zvířaty, možná alespoň s lidmi a nejsou vegetariány, když reagovali velmi nepříznivě na můj návrh porážkové daně jako člena Strany zelených.

Přesto jsou podle mne v současnosti vegetariáni Strany zelených jedinou nadějí pro vyhnutí se pomstě umučených zvířat v průmyslových zemědělských velkochovech v podobě mnou očekávaného krachu západních ekonomik, pádu západní demokracie a nástupu fašismu či nacismu v západním světě, a to do ustanovení mnou zakládané Strany za práva všech živých tvorů prosazující porážkovou daň.

Program Strany zelených zahrnuje okrajově i pasáže o ochraně zvířat:

Zvýšíme dostupnost stravování bez živočišných produktů. Chceme, aby taková strava byla dobře dostupná ve všech školních, závodních a veřejných jídelnách, nemocnicích, ústavech sociální péče, věznicích a dalších zařízeních. V zařízeních provozovaných veřejnou správou zavedeme povinnost dostupnosti jednoho vegetariánského jídla.

Uznáváme právo jednotlivce na svobodné rozhodnutí o stravovacích zvyklostech. Vegetariánství či veganství mnohdy vychází z bytostného názorového přesvědčení nebo z náboženského vyznání. Živočišná výroba navíc představuje velkou ekologickou zátěž a některé její postupy i etický problém.

Živočišná výroba je třikrát více prostorově náročná než rostlinná. Chovy hospodářských zvířat emitují pětinu celosvětové produkce skleníkových plynů, což je více, než vyprodukují všechna auta, lodě i letadla dohromady. Tyto chovy produkují i velké množství fekálního znečištění. Problematické je též nadužívání hnojiv pro pěstování krmiv pro zvířata; krmiva (především kukuřice a sója) jsou navíc velmi často geneticky modifikovaná, aniž by koncový zákazník měl možnost to zjistit. Kukuřice a sója se do ČR dováží nejčastěji z Argentiny a Brazílie, kde jejich pěstování způsobuje nevratné škody.

Celosvětově rostoucí poptávka po živočišných produktech naráží na dostupnou biologickou kapacitu. Z těchto důvodů vítáme jakoukoli snahu o omezení konzumace živočišných výrobků a podporujeme udržitelné způsoby stravování, které se snaží živočišné produkty omezit nebo zcela vynechat, jako je vegetariánství a veganství.

Nechceme a nebudeme však lidem stravu s vyloučením některých produktů vnucovat. Chceme pouze účinně umožnit její volbu a informovat o její prospěšnosti. Dobře rozvržená rostlinná strava může poskytnout vše, co tělo potřebuje, a může být i účinnou prevencí mnoha civilizačních chorob.

Výrazně posílíme a zefektivníme podporu ekologického zemědělství a biopotravin. Budeme podporovat produkci místních biopotravin, aby ekozemědělství bylo významnou zásobárnou zdravých potravin a ne jen konzumentem dotací. Prosadíme nabídku biopotravin ve školních jídelnách, nemocnicích, zdravotnických a sociálních zařízeních a státních institucích.

Rozvoj ekologického zemědělství podpoříme daňovým zvýhodněním biopotravin. Podpoříme rozvoj novátorských konceptů (např. Sklizeno, komunitní zemědělství atp.). Kromě kvantity potravin je nezbytné klást důraz i na jejich kvalitu, na ochranu a harmonický rozvoj krajiny a na zajištění lepších životních podmínek chovaných zvířat.

Ekologické zemědělství je jedním z prostředků trvale udržitelného rozvoje, proto podporujeme rozvoj ekologických farem a zvýšení podílu ekozemědělství na celkové výměře zemědělské půdy. Většina biopotravin zatím pochází z dovozu; proto podpoříme produkci místních biopotravin, aby české zemědělství zbytečně nepřicházelo o příležitost.

Zachováme povinnost obce postarat se o opuštěná zvířata a útulky.

Útulky pro opuštěná zvířata mají problém vyrovnat se s nárůstem opuštěných zvířat, chybí jim kapacita, kvalifikovaný personál i finance. Útulky tak často nejsou schopné přijímat zvířata z jiných spádových oblastí nebo od soukromých nálezců. Stávající legislativa počítá s tím, že obec je povinna financovat umístění a pobyt zvířete v útulku. Když se o zvíře nepřihlásí do šesti měsíců vlastník, stává se majitelem obec. V případě týraných zvířat zajišťuje obec náhradní umístění týraného zvířete.

Obce se někdy snaží vyhnout této povinnosti a upřednostňují ekonomické zájmy před etickými. Zelení nesouhlasí s návrhem na zkrácení šestiměsíční lhůty, po kterou je obec povinna postarat se o zvíře a za své náklady o něj pečovat. Zároveň nesouhlasíme s návrhem, aby obce byly zákonem oproštěny od povinného financování útulků, takový krok by byl pro útulky de facto likvidačním.

Navrhneme rozšíření grantových dotací pro provoz útulků a zároveň podpoříme návrh na plošnou kastraci toulavých zvířat, zejména koček, za předpokladu, že je to v zájmu dobrých životních podmínek zvířat, aby nedocházelo k nárůstu počtu toulavých zvířat. Zároveň podpoříme projekty pro vznik záchranných stanic pro nemocná a handicapovaná zvířata.

Odmítáme pokusy a testování kosmetiky na zvířatech, podporujeme zavádění alternativních způsobů testování v průmyslu, vědě a medicíně.

Chceme také, aby se lépe využívalo Evropské centrum pro validaci alternativních metod, více podporoval výzkum těchto metod a jejich zavádění do praxe. Souhlasíme s evropským zákazem testování kosmetiky a požadujeme, aby se týkal i testování přípravků pro domácnost. Podporujeme moderní a spolehlivé alternativy pokusů na zvířatech, jakými jsou např. počítačové modely, buněčné kultury, molekulární metody, vzorky lidských tkání, studie na dobrovolnících, populační studie a orgány již uhynulých zvířat.

Podle legislativy by měla být alternativní metoda používána hned, když je schválena. V praxi je ovšem toto nařízení chápáno tak, že se alternativa začíná používat ve chvíli, kdy je mezinárodně uznaná a běžně dostupná (což trvá řadu let). Dalším problémem je také skutečnost, že vývoj nových alternativních metod a jejich zavádění do praxe není příliš finančně podporováno.


Budeme prosazovat zákaz využívání divokých druhů zvířat pro představení v cirkusech a varieté. Nesouhlasíme se zapsáním cirkusů se zvířaty na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

Drezuru a vystupování divokých zvířat v cirkusech již zakázali v Belgii, Rakousku, Nizozemsku, Maďarsku, Slovinsku a ve Velké Británii. V Řecku pak platí úplný zákaz využívání zvířat v cirkusech. V ČR využívají cirkusy pro svá vystoupení jak zvířata volně žijící, tak zvířata domestikovaná. Tato zvířata však v cirkusech žijí ve špatných a nedůstojných podmínkách.

Zvířata prokazatelně trpí stresem a poruchami chování. Drezura, která se provádí na všech cirkusových zvířatech téměř od narození, zahrnuje násilí a nátlak vůči zvířatům, často i tělesné tresty nebo odpírání potravy. Cirkusy neplní edukativní či výchovnou funkci, protože ukazují dětem zvířata v nepřirozených podmínkách a jejich nepřirozené chování, které je vyvoláno stresem a strachem z trestu. Děti získávají zkreslené informace o tom, že zvířata dělají vše dobrovolně nebo za odměnu. Snahy o zápis do UNESCO jsou spíše dokladem, že české cirkusy ztrácí na atraktivitě, snižuje se jejich návštěvnost a hledají způsoby, jak cirkusy se zvířaty v Česku zachovat.

Zrušíme zákonnou výjimku na ochranu zvířat proti týrání, která umožňuje porážku zvířat bez předchozího omráčení z náboženských důvodů.

Úplný zákaz rituální porážky zvířat zákonem již zavedlo Polsko, Švýcarsko, Švédsko, Lotyšsko a Island. V dalších evropských zemích, jako je Belgie a Nizozemí, probíhá legislativní proces umožňující přijetí takového zákona.

Zelení podporují svobodu náboženského vyznání a respektují náboženské zvyky, avšak rovněž podporují právo zvířat na důstojný a bezbolestný život, které nadřazují náboženským zvyklostem. Omráčení zvířete před jeho porážkou je zákonem nařízeno z důvodu, aby zvíře netrpělo. V dnešní době považujeme takové praktiky porážení zvířat za neetické a neospravedlnitelné.


V rámci Společné zemědělské politiky (SZP) EU podpoříme chovy s vyšší úrovní životní pohody (welfare) zvířat. Prosadíme zákaz transportu jatečních zvířat na vzdálenost větší než 300 kilometrů a zákaz jejich převážení přes území ČR. Prosadíme úplný zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat v České republice.

Chceme odstranit výjimky v zákoně na ochranu zvířat týkající se hospodářských zvířat, které umožňují kastraci bez umrtvení, uštěpování zubů, odrohování, amputace ocasů, upalování zobáků apod. Zlepšíme životní podmínky v chovech dojnic standardizací jejich ochrany. Prosazujeme opatření napomáhající k postupnému přechodu od intenzivní živočišné produkce k udržitelným a humánním způsobům chovu hospodářských zvířat.

Navrhujeme, aby tzv. hospodářská zvířata byla poražena co nejblíže místu jejich původního chovu či odchovu a aby transporty zvířat byly co nejkratší, maximálně do vzdálenosti 300 kilometrů. Současný stav umožňuje transportovat živá zvířata přes území mnoha států po desítky hodin za krutých podmínek.Tzv. kožešinová zvířata jsou nucena žít v naprosto nepřirozených až drastických podmínkách, kde nemohou naplňovat ani ty nejzákladnější životní potřeby. Při zohlednění všech negativních externalit, které s sebou kožešinový průmysl přináší, se kožešinová produkce ukazuje jako zcela neefektivní.

Literatura: kandidátky Strany zelených v Jihomoravském a ostatních krajích 
http://www.zeleni.cz/jihomoravsky-kraj/ , http://www.zeleni.cz/program-zdrave-prostredi-kvalitni-potraviny-zdrava-krajina-cisty-vzduch/

Aktualizováno 3. 10. 2013 6:12

3. 10. 2013 6:12

New article: 16. Whom I will vote in the parliamentary elections of October 2013 (see http://www.spvzt.cz/SPVZTbooklet.html#a16 )

Aktualizováno 13. 10. 2013 13:12

13. 10. 2013 13:12

Nový článek: 17. Proč se účastnit, resp. nestranit politiky!

(blíže viz 
http://www.spvzt.cz/SPVZTprirucka.htm#b17 )

Aktualizováno 16. 10. 2013 17:42

16. 10. 2013 17:42

New article: 17. Why participate in, virtually not to avoid politics!

(see 
http://www.spvzt.cz/SPVZTbooklet.html#a17 )

Aktualizováno 16. 10. 2013 21:42

16. 10. 2013 21:42

Nový článek: 18. Rozdíly a shoda v objektivní hodnotě všech živých tvorů .

(blíže viz 
http://www.spvzt.cz/SPVZTprirucka.htm#b18 )

Aktualizováno 4. 12. 2013 2:44

4. 12. 2013 2:44

New article: 18. Differences and sameness in objective value of all living creatures

(see 
http://www.spvzt.cz/SPVZTbooklet.html#a18 )

Aktualizováno 4. 12. 2013 2:47

4. 12. 2013 2:47

Nová kniha: Symbiotické zemědělství a přírodovědecké experimenty prokazující Filosofii rovnováhy

(viz 
http://www.spvzt.cz/symbiotickezemedelstvi.htm )

Aktualizováno 4. 12. 2013 2:49

4. 12. 2013 2:49

New book: Symbiotic agriculture and experiments of natural science proving Philosophy of Balance

(see 
http://www.spvzt.cz/symbioticagriculture.htm )

Aktualizováno 4. 12. 2013 2:51

4. 12. 2013 2:51

Nově opravená kniha: STŘEDOŠKOLSKÁ FILOSOFIE ROVNOVÁHY

(viz 
http://www.spvzt.cz/StredoskolskaFilosofieRovnovahyKniha.htm )

Středoškolská Filosofie rovnováhy představuje podrobné shrnutí základů veškerého současného lidského vědění a jeho uvedení v jednotnou soustavu dle Filosofie rovnováhy.

Aktualizováno 4. 12. 2013 2:55

4. 12. 2013 2:55

Newly in English book: SECONDARY SCHOOL PHILOSOPHY OF BALANCE

(see 
http://www.spvzt.cz/EngSecondarySchoolBalancePhilosophy.htm )

Secondary School Philosophy of Balance is detailed summary of the basis of all current human knowledge and putting it into a unified system according to the Philosophy of Balance.

Aktualizováno 4. 12. 2013 2:57

4. 12. 2013 2:57

New article: 12. The question of Judaism from the viewpoint of Philosophy of Balance

(see 
http://www.spvzt.cz/SPVZTbooklet.html#12 )

Aktualizováno 4. 12. 2013 3:14

4. 12. 2013 3:14

Nový článek: 12. Otázka židovství z hlediska Filosofie rovnováhy

(viz 
http://www.spvzt.cz/SPVZTprirucka.htm#12 )

Aktualizováno 4. 12. 2013 3:17

4. 12. 2013 3:17

Nový článek: 19. Postoj Filosofie rovnováhy k rasismu

(viz 
http://www.spvzt.cz/SPVZTprirucka.htm#b19 )

Aktualizováno 4. 1. 2014 0:02

4. 1. 2014 0:02

New article: 19. Position of Philosophy of Balance to racism

(see 
http://www.spvzt.cz/SPVZTbooklet.html#a19 )

Aktualizováno 4. 1. 2014 0:05

4. 1. 2014 0:05

Status of signatures 187 of 1,000 needed to register, yesterday I got other 1 signature.

From November 2012 I try to get 1,000 signatures on a petition for the formation of political Party for the Rights of All Living Creatures needed to establish this political party.

Dr. Grůza, further see: 
http://www.spvzt.cz/SPVZTbooklet.html or http://spvzt.sweb.cz/SPVZTbooklet.html

Aktualizováno 14. 2. 2014 8:39

14. 2. 2014 8:39

Od listopadu 2012 se pokouším získat 1000 podpisů pod Peticí za vznik politické Strany za práva všech živých tvorů nutných k založení této politické strany.

Stav podpisů 187 z 1000 potřebných k registraci strany, včera jsem získal další 1 podpis.

Dr. Grůza, blíže viz 
www.spvzt.cz či www.spvzt.sweb.cz

Aktualizováno 14. 2. 2014 8:41

14. 2. 2014 8:41

Nový článek: 8. Milosrdná strava ženy-matky a dítěte během těhotenství a kojení zahrnující podčlánky Ženy jako ztělesnění hadů a Problém theodicea dle Filosofie rovnováhy.

(viz 
http://www.spvzt.cz/SPVZTprirucka.htm#8 )

Aktualizováno 16. 2. 2014 8:36

16. 2. 2014 8:36

New article: 8. Merciful diet of a woman – a mother and a child during pregnancy and breastfeeding including subarticles Women as the embodiment of snakes and The problem of theodicea according to the Philosophy of Balance.

(see 
http://www.spvzt.cz/SPVZTbooklet.html#8 )

Aktualizováno 16. 2. 2014 8:40

16. 2. 2014 8:40

POZOR ZMĚNA INTERNETOVÉ ADRESY PRO MÉ NÍŽE UVEDENÉ STARŠÍ PŘÍSPĚVKY (nově viz http://www.spvzt.cz/SPVZTprirucka.htm , http://spvzt.sweb.cz/SPVZTprirucka.htm ):

Nový článek: 15. Kolektivní odpovědnost a vakcinace proti virům.

Nový článek: 14. Vzdělávací politika dle Filosofie rovnováhy.

Nový článek: 13. Romská politika dle Filosofie rovnováhy.

STRANA ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ
A OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZA CO MOŽNÁ NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY EKONOMIKY

PROGRAM PŘEDNÁŠEK O FILOSOFII ROVNOVÁHY

Získejte obchodní označení spravedlnosti pro vaše výrobky či služby:

"NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY"

(slovensky: NAJMILOSRDNEJŠÍ PRODUKTY, anglicky: THE MOST MERCIFUL PRODUCTS, španělsky: LOS PRODUCTOS MÁS MISERICORDIOSOS, francouzsky: LES PRODUITS LES PLUS MISÉRICORDIEUX, rusky: наиболее милостивые продукты, německy: DIE BARMHERZIGSTEN PRODUKTE, italsky: I PRODOTTI PIÙ MISERICORDIOSI, מוצרים אולי הרחומים ביותר של הכלכלה: hebrejsky)

Mít či nemít ženu a děti za níže uvedené dosavadní situace, kdy lidé parazitují níže uvedeným způsobem na zvířatech, není podle mého současného názoru otázka bezvýjimečné osobní povinnosti člověka (viz Bible: A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte Zemi." (Gen 1,28), tato jeho bezvýjimečná povinnost je platná pouze v ráji a bude existovat po případném nastolení ráje v přírodě i vlastními silami živých tvorů, je-li to možné), nýbrž otázka osobní volby člověka mezi dvěma podle jeho okolností více či méně špatnými řešeními.

Nový přípěvek v diskusi na webu politické Strany za práva všech živých tvorů: 11. Dobří poradce, resp. advokát a jeho klient

Nový přípěvek v diskusi na webu politické Strany za práva všech živých tvorů: 9. Prognóza budoucnosti politické Strany za práva všech živých tvorů

Nově doplněný příspěvek v diskusi na webu politické Strany za práva všech živých tvorů: 8. Milosrdná strava ženy-matky a dítěte během těhotenství a kojení

Aktualizováno 14. 3. 2014 21:23

14. 3. 2014 21:23

Attention the change of web adress of my below mentioned older articles (newly see http://www.spvzt.cz/SPVZTbooklet.html http://www.spvzt.sweb.cz/SPVZTbooklet.html )

New aricle: 15. Collective responsibility and vaccination against viruses

New aricle: 14. Educational politics according to the Philosophy of Balance

New aricle: 13. Romany politics according to the Philosophy of Balance

THE PARTY FOR THE RIGHTS OF ALL LIVING CREATURES and THE ASSOCIATION FOR POSSIBLY THE MOST MERCIFUL PRODUCTS OF THE ECONOMY

THE LECTURES ON THE PHILOSOPHY OF BALANCE

Gain trade designation of rightness:

(Czech: NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY, Slovak: NAJMILOSRDNEJŠÍ PRODUKTY, Spanish: LOS PRODUCTOS MÁS MISERICORDIOSOS, French: LES PRODUITS LES PLUS MISÉRICORDIEUX, Russian: наиболее милостивые продукты, German: DIE BARMHERZIGSTEN PRODUKTE, Italian: I PRODOTTI PIÙ MISERICORDIOSI,מוצרים הרחומים ביותר: Hebrew)

To have or not to have a wife or a girlfriend and children for the above situation when people are parasites on animals as described above, it is not in my present opinion a matter of personal duty of human without exception (see the Bible: And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth," (Gen 1:28), this their obligation without exception is valid only in paradise and it will exist after any establishment of paradise in the nature also by own forces of living creatures if possible), but rather a matter of personal choice of human under his or her circumstances between two more or less bad solutions.

New aricle: 11. Good adviser, or solicitor and his or her client

New aricle: 9. Prognosis of the future of World politics and of political Party for the Rights of All Living Creatures

New aricle: 8. Merciful diet of woman – mother and child during pregnancy and breastfeeding

Aktualizováno 14. 3. 2014 21:28

14. 3. 2014 21:28

PHILOSOPHY OF LOVE OR ORDER OF VICTORIOUS ARMY:

„All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore everyone is still obliged to cause the least possible death and pain." All the rest consists more in views (speculations). It applies also to all my Philosophy of Balance.

(I.e. the maximum compliance of good and evil individuals, virtually good and evil)

Philosophy of Balance or ORDER OF VICTORIOUS ARMY as biblical paradise in the world for all living creatures by our own forces as commentary on Bible, Genesis, chapter 1-4

(see 
www.spvzt.cz )

Aktualizováno 8. 4. 2014 21:36

8. 4. 2014 21:36

FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:

"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory(spekulace). To platí i o celé mé Filosofii rovnováhy.

(tj. maximálního souladu dobrých a zlých, resp. dobra a zla)

Filosofie rovnováhy aneb ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY jako biblický ráj ve světě pro všechny živé tvory našimi vlastními silami jako komentář Bible, Genesis, kapitola 1-4

(viz 
www.spvzt.cz )

Aktualizováno 8. 4. 2014 21:38

8. 4. 2014 21:38

Pěstování vinné révy podle zásad symbiotického zemědělství Filosofie rovnováhy

Rozhodl jsem se pěstovat vinnou révu podle zásad Filosofie rovnováhy viz výše symbiotické zemědělství, tedy působení co možná nejméně smrti a bolesti. Důvodem tohoto mého kroku je, že nikdo nenavázal na můj úspěšný pokus pěstování brambor v tomto symbiotickém zemědělství. Dalším důvodem je, že jsem musel povolit použít postřik herbicidu sousedovi na mém vinohradu, který má zadarmo v nájmu, z důvodu, že:

1) Víno umožňuje zmenšení spotřeby masa, protože obsahuje volnou glukózu, která je rovněž konečným produktem trávení masa.

2) Kdyby musel soused průběžně kosit či okopávat můj vinohrad, tak by musel vzdát péči o můj vinohrad, protože má více vinohradů a fyzicky by to nezvládl, nestačily by mu na to síly, a kdyby mu stačily síly, tak by musel jíst maso, aby na to měl sílu, a zároveň bychom riskovali neúrodu vína a tím růst spotřeby masa, protože pro dobré víno k němu chodí řada lidí z našeho města.

3) Povolil jsem mu herbicidy, a to přestože tyto herbicidy škodí rostlinám a hmyzu, u kterých mohou vyvolávat závažnou alergickou reakci, viz včely, a zároveň takto škodí ptákům, kteří používají rostliny s postřikem k potravě či stavbě hnízd, a tito mne budou nenávidět pro mnou takto nepřímo způsobenou jejich smrt a bolest, což jsem se snažil minimalizovat tím, že soused trávu posekal a já jsem ji shrabal mimo postřikovanou plochu před postřikem herbicidy.

4) Protože chci, aby mne i rostliny plevele, hmyz a ptáci na mém poli měli rádi, budu nutit souseda k použití tohoto symbiotického zemědělství pro můj vinohrad.

5) Herbicidy v České republice jsou založeny zejména na účinné látce glyfosát (obchodní název Roundup) od americké firmy Monsanto, která by neměla škodit hmyzu, zvířatům ani lidem (viz 
http://www.glyphosate.eu/answers-key-questions/does-glyphosate-pose-risks-human-health , http://www.glyphosate.eu/impact-glyphosate-soil-dwelling-and-other-beneficial-insects , http://www.ceskapozice.cz/domov/ekologie/popularni-herbicid-roundup-jako-zdravotni-ohrozeni )

6) Glyfosát je možné používat po celou dobu vegetace, ale nejúčinnější je těsně před nebo na začátku květu, platí zásada, že plevele bychom měli zničit dříve, než vytvoří semena. (viz 
http://www.hubeniplevele.cz/page/dotazy )

7) Podle zásady symbiotického zemědělství dle Filosofie rovnováhy je třeba naopak vychovávat plevele a jiné stejně evolučně dokonalé škůdce, aby se nepřemnožili tím, že jejich hubící prostředky jako např. herbicidy, insekticidy použijeme pouze v případě jejich přemnožení, tedy nikoliv v případě herbicidu glyfosátu před nebo na začátku květu, ale až při přemnožení plevelů při ohrožení rostlin vinné révy v minimální nezbytné míře, abychom způsobili co možná nejméně smrti a bolesti a zachránili vinnou révu.

(viz 
www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Aktualizováno 17. 4. 2014 10:20

17. 4. 2014 10:20

The cultivation of the vine according to principles of symbiotic agriculture of Philosophy Balance

I decided to cultivate vines according to the principles of Philosophy of Balance, see above symbiotic agriculture, therefore to cause the least possible death and pain. My reason for this step is, that nobody continues with my successful experiment of growing potatoes in this symbiotic agriculture. Another reason is, that I had to allow the use of herbicide spraying by my neighbor on my vineyard, of which he is a free of charge tenant, on the grounds that:

1) Wine allows to reduce the consumption of meat, because it contains a free glucose, which is also the end product of the digestion of meat.

2) If the neighbor had to mow or hoe continuously my vineyard, he would have to give up the care of my vineyard, because he has more vineyards and he could not bear it physically, not enough of his power, and if he had enough strength, he would have to eat meat to gain the power for it, while risking poor harvest of wines and the growth in meat consumption, because for good wine many people of our city come to him.

3) I enabled him herbicides, even though these herbicides can harm plants and insects, to which they may cause a severe allergic reaction, see bees, and thus are also harmful to the birds, which use the sprayed plants as food or to build nests, and they will hate me for by me thus indirectly caused death and pain, which I have tried to minimize in the way, that neighbor had cut the grass and I had raked it out of a sprayed area before spraying it by herbicides.

4) As I want, that also plants of weeds, insects and birds in my field liked me, I will force the neighbor to use this symbiotic agriculture for my vineyard.

5) Herbicides in the Czech Republic are mainly based on the active ingredient glyphosate (trade name Roundup ) from the U.S. company Monsanto , which should not harm insects, animals or humans ( see 
http://www.glyphosate.eu/answers-key-questions/does-glyphosate-pose-risks-human-health , http://www.glyphosate.eu/impact-glyphosate-soil-dwelling-and-other-beneficial-insects , http://www.ceskapozice.cz/domov/ekologie/popularni-herbicid-roundup-jako-zdravotni-ohrozeni )

6) Glyphosate can be used throughout the vegetation, but is most effective just before or at the beginning of flowering, the principle is, that we should destroy weeds, before they create seeds. (see 
http://www.hubeniplevele.cz/page/dotazy )

7) On the contrary according to the principle of symbiotic agriculture according to the Philosophy of Balance it is necessary to educate weeds and other equally evolutionarily perfect pests, that they do not reproduce excessively in the way, that their exterminative agents such as herbicides, insecticides can only be used in case of their excessive reproduction, rather than in the case of glyphosate herbicide before or at the beginning of flowering, but only when the excessive reproduction of weeds when plants of vines are threatened and only in the minimum extent necessary to cause the least possible death and pain and to save the vines.

(see 
www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Aktualizováno 18. 4. 2014 21:48

18. 4. 2014 21:48

POLITICAL PARTY FOR THE RIGHTS OF ALL LIVING CREATURES (see www.spvzt.cz )

Philosophy of Balance or ORDER OF VICTORIOUS ARMY as biblical paradise in the world for all living creatures by our own forces as commentary on Bible, Genesis, chapter 1-4 (see 
http://www.spvzt.cz/paradisebible.htm )

Aktualizováno 26. 4. 2014 8:30

26. 4. 2014 8:30

STRANA ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ ( viz www.spvzt.cz )

Filosofie rovnováhy aneb ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY jako biblický ráj ve světě pro všechny živé tvory našimi vlastními silami jako komentář Bible, Genesis, kapitola 1-4 (viz 
http://www.spvzt.cz/rajbible.htm )

Aktualizováno 26. 4. 2014 8:33

26. 4. 2014 8:33

Nový článek: 2.3 Chov mléčného dobytka.

(viz 
http://www.spvzt.cz/symbiotickezemedelstvi.htm#z23 )

Aktualizováno 27. 4. 2014 19:27

27. 4. 2014 19:27

Nový článek: 3.3 Chov včel.

(viz 
http://www.spvzt.cz/symbiotickezemedelstvi.htm#z33 )

Aktualizováno 27. 4. 2014 19:30

27. 4. 2014 19:30

New article: 2.3 Dairy cattle breeding.

(see 
http://www.spvzt.cz/symbioticagriculture.htm#z23 )

Aktualizováno 27. 4. 2014 19:33

27. 4. 2014 19:33

New article: 3.3 Beekeeping.

(see 
http://www.spvzt.cz/symbioticagriculture.htm#z33 )

Aktualizováno 27. 4. 2014 19:34

27. 4. 2014 19:34

Koho bych volil v komunálních volbách Hustopeče 2014

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. zakladatel Strany za práva všech živých tvorů

V komunálních volbách Hustopeče 2014 doporučuji volit kroužkováním konkrétní kandidáty podporující zelenou politiku napříč všemi kandidujícími subjekty v Hustopečích. Mám na mysli v současnost zejména Hustopečské kandidáty Hustopečské ODS, která prosazovala zelenou politiku v radě města v tomto a minulém volebním období, a rovněž tak nově zakládané Hustopečské základní organizace Strany zelených Bořivojem Švástou, který se spolupodílel za sdružení nestraníků na zelené politice v radě města v minulém volebním období. Vše však může dojít vniveč bez lepšího přístupu ke zvířatům a podpory porážkové daně.

Životní prostředí (Přírodní podmínky, Památné stromy, Registrované významné krajinné prvky, Mandloňové sady , Mandloňová stezka, Hustopečské rybníky, Odpady-třídění, Bioodpady, Ovzduší, Náš zelený úřad – minulé a toto volebních období, viz 
http://www.hustopece-city.cz/zivotni-prostredi/ , Hustopečské listy na recyklovaném papíře-toto volební období)

(viz 
www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )

Aktualizováno 17. 5. 2014 7:19

17. 5. 2014 7:19

Whom would I vote in the municipal elections in Hustopeče 2014

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. founder of the Party for the Rights of All living Creatures

In the municipal elections in Hustopeče 2014 I recommend to vote by circling for candidates supporting green policy across all candidate entities in Hustopeče. … However everything can be wasted without better attitude to the animals and support of the slaughter tax. ...

(see 
www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )

Aktualizováno 17. 5. 2014 7:23

17. 5. 2014 7:23

Officials of the Party for the Rights of All Living Creatures will have to be members of the Society of Friends, i.e. friends of all living creatures and to comply with the eternal obligation of all living creatures, otherwise they lose their office without further.

Article I.
Eternal duty of all living creatures

(1) Fundamental duty of all living creatures is to cause the least possible death and pain. The perfect living creature eats then only plant fruits and plant seeds from all living creatures. (Further also eternal duty of members).
2) Any change of this eternal duty of all living creatures, who are members of this association (further also members), is inadmissible. In the event of any change or nullification of this eternal duty of members the extinction of association occurs automatically.
(3) By the interpretation of these articles it is impossible to entitle any elimination or threat of this eternal duty of members.
(4) Member has right also to eat only gradually in extreme emergency (especially from serious health reasons) eggs, in extreme emergency carrions of living creatures died of natural causes, on principle of old age, or in extreme emergency collected blood of non-slaughtered animals and humans and milk, or in extreme emergency plants, all always the most mercifully as possible bred and killed, and products purely from them.

(see 
http://www.spvzt.cz/SPVZTbooklet.html#stanovy )

Aktualizováno 21. 6. 2014 23:48

21. 6. 2014 23:48

Funkcionáři Strany za práva všech živých tvorů budou muset být členy Společnosti přátel, rozuměj přáteli všech živých tvorů a dodržovat věčnou povinnost všech živých tvorů, jinak bez dalšího ztratí svou funkci.

čl. I.
Věčná povinnost všech živých tvorů

(1) Základní povinností všech živých tvorů je působit co možná nejméně smrti a bolesti. Dokonalý živý tvor jí tedy ze všech živých tvorů pouze rostlinné plody a rostlinná semena. (dále též věčná povinnost členů)
(2) Změna této věčné povinnosti všech živých tvorů, kteří jsou členy tohoto sdružení (dále též členové), je nepřípustná. V případě změny či zrušení této věčné povinnosti členů nastává zánik sdružení.
(3) Výkladem těchto stanov nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení této věčné povinnosti členů.
(4) Člen je oprávněn také jíst pouze postupně v krajní nouzi (zejména z vážných zdravotních důvodů) vejce, v krajní nouzi chcípliny živých tvorů zemřelými přirozenou smrtí, zásadně na stáří, případně v krajní nouzi odebranou krev neporažených zvířat a lidí a mléko, případně v krajní nouzi rostliny, vše vždy co možná nejmilosrdněji chované a zabité, a výrobky výhradně z nich.

(viz 
http://www.spvzt.cz/SPVZTprirucka.htm#stanovy )

Aktualizováno 21. 6. 2014 23:50

21. 6. 2014 23:50

Zároveň v případě tohoto pokusu jde o nepřímé potvrzení možnosti existence svrchovaného dobrého Boha. Možná neplatnost zákona výlučné symbiózy (tj. harmonie) by totiž zřejmě nepřímo vyvracela možnost existence svrchovaného dobrého Boha, kdyby totiž svrchovaný dobrý Bůh stvořil svět, resp. přírodu, které by byly ve své podstatě byť částečně zlé, resp. strašné (viz shora uvedená paraziticko-predátorská představa o světě), pak by šlo o zřejmý spor s jeho výše předpokládanými vlastnostmi jeho svrchovanosti či jeho dobroty.

Zároveň i třetí možnost, že člověk nemůže žít v symbióze (i jinde rozuměj harmonii) s celou přírodou a vždy musí existovat živí tvorové, na jejichž úkor člověk a jím zvolená a chráněná smečka živých tvorů žijí, které by musel člověk nutně zabíjet ke svému přežití a s nimiž by nutně bojoval na život a na smrt (tzn. částečné nutné parazitování či predátorství), by znamenala, že údajně svrchovaný dobrý Bůh, potažmo jím údajně stvořená příroda jsou značně nemilosrdní.

V přírodě přichází v úvahu kromě platnosti zákona výlučné harmonie (tj. symbiózy) či zákona výlučné disharmonie (tj. paraziticko-predátorské představy o světě) dále platnost zákona převažující harmonie či zákona převažující disharmonie či zde nepřevažuje ani zákon harmonie ani zákon disharmonie. Pouze v případě platnosti výše uvedeného zákona výlučné harmonie (tj. symbiózy) není vyvrácena má Filosofie rovnováhy, tedy stálá povinnost každého působit co možná nejméně smrti a bolesti vynucovaná a trestaná samotnou přírodou, ve výše uvedených ostatních případech je podle okolností případu nutné vždy vhodně zvolit mezi harmonií a disharmonií, tedy nepůsobením či působením větší než co možná nejmenší smrti a bolesti.

Prokáže-li však tento vědecký pokus možnou symbiózu celé přírody, pak lze spíše předpokládat, že takovouto potencionálně obecně dobrou přírodu spíše stvořil svrchovaný dobrý Bůh, protože svrchovaným zákonem přírody by bylo rovněž dobro, resp. výše uvedená symbióza. Neúspěch tohoto pokusu by zřejmě s konečnou platností vyvrátil možnost symbiózy celé přírody a tím zřejmě i mou Filosofii rovnováhy.

(viz 
http://www.spvzt.cz/symbiotickezemedelstvi.htm )

Aktualizováno 1. 8. 2014 22:19

1. 8. 2014 22:19

At the same time, this experiment is the indirect confirmation of possiblity of the existence of sovereign good God. The possible invalidity of the law of exclusive symbiosis (i.e. harmony) would refute perhaps indirectly the possibility of the existence of the sovereign good God, if the sovereign good God made the world, or nature, which would be inherently albeit partly bad, or horrible (see above parasitic-predatory idea of the world), then there would be a clear conflict with the above expected characteristics of His sovereignty or His goodness.

At the same time the third option, that human cannot live in symbiosis (also elsewhere understood as harmony) with all of nature and living creatures must always be on the expense of which the human and his or her chosen and protected pack of living creatures live, that the human would have to necessarily kill to survive and with which he or she would necessarily fight on life and death (i.e. partial necessary parasitism or predation), it would mean that the supposedly sovereign good God, hence by Him allegedly created nature are very merciless.

In nature there is the question in addition to the force of the law of exclusive harmony (i.e. symbiosis) or the law of exclusive disharmony (i.e. parasitic-predatory image of the world) then the force of the law of prevailing harmony or of the law of prevailing disharmony or no the law of harmony or the law of disharmony prevails here. Only in the case of the above-mentioned law of exclusive harmony (i.e. symbiosis) the Philosophy of Balance is not refuted, thus the permanent duty of everyone to cause the least possible death and pain enforced and punished by nature itself, in those other cases depending on the circumstances of the case one must always properly choose between harmony and disharmony, therefore not causing or causing greater than the least possible death and pain.

However, if this scientific experiment proves to be possible the symbiosis of whole nature, then it can be assumed, rather, that such a potentially general good nature is created rather by the sovereign good God, because the sovereign law of nature would also be the good, or the above symbiosis. The failure of this experiment would probably definitively refute the possibility of symbiosis of the whole nature and thus also my Philosophy of Balance.

(see 
http://www.spvzt.cz/symbioticagriculture.htm#z31 )

Aktualizováno 1. 8. 2014 22:23

1. 8. 2014 22:23

New article: 2.4 Breeding fleas

(see 
http://www.spvzt.cz/symbioticagriculture.htm#z24 )

Aktualizováno 9. 8. 2014 0:40

9. 8. 2014 0:40

Solution of Iraq crisis according to Philosophy of Balance

quote:
Originally posted by Dalibor Grůza

In the attack as an appropriate response to attack by society of living organisms it should always be considered if:

1) We are able to stop the attack from the side of the living world, sooner or later, without us getting seriously hurt by the attacker and we cause the least possible death and pain of living creatures (see variable momentum vector p1 above in my diagram), or
2) We are able the attack from the society of living organisms only to hamper (see variable momentum vector p2 in my above mentioned diagram), without us getting seriously hurt by the attacker and we cause the least possible death and pain of living creatures, cessation of attacks by living organisms in this case, then we leave it to another living organism (see variable momentum vector p1 above, that in my diagram).

Hence, it is always necessary to choose a solution that causes the least possible death and pain.

Just west arming of Iraqi Kurds and Shiite Iraqi allies of Iran can so easily turn against the West, remember to Iran and the PKK. According to the rules of Philosophy of Balance it probably needs to be further accepted the division of Iraq into a Shiite, Kurdish and Sunni part represented by the Islamic State in Iraq and immediately, before the many victims among Muslims when against peace the Islamic law vendetta will stand in the way, to initiate multilateral negotiations between the West and all parties in the conflict also with the Islamic State in Iraq, which is generally accepted as the legitimate government of Iraqi Sunnis, and to guarantee their borders with the support of the Western Air Forces. Just arming and inciting the Shiites and Kurds in Iraq equal disproportionate counterattack of West against attack of Sunnis, which seems to bring great future victims (like now in Ukraine).

(see 
www.filosofierovnovahy.sweb.czwww.spvzt.czwww.spvzt.sweb.cz)

Above it is a temporary solution that does not solve the crisis, according to the Philosophy of Balance, that is to follow as revenge of living microorganisms for by us tortured living creatures especially different from humans, unless a change in our relationship to nature and living creatures.

(see 
www.filosofierovnovahy.sweb.czwww.spvzt.czwww.spvzt.sweb.cz)

Aktualizováno 28. 8. 2014 20:48

28. 8. 2014 20:48

Nový článek: 2.4 Chov blech

(viz 
http://www.spvzt.cz/symbiotickezemedelstvi.htm#z24 a http://www.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1727 )

Aktualizováno 28. 8. 2014 22:09

28. 8. 2014 22:09

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.

Problém Krymu na Ukrajině

Odkazuji zde na své řešení podobného problému ve své Filosofii rovnováhy:

Příkladem aplikace mé politické ekonomie je můj příspěvek do diskuse na:

http://www.novinky.cz/diskuse?id=134886&articleId=%2Fclanek%2F136005-srbsko-navrhlo-rozdelit-kosovo-na-albanske-a-srbske.html§ionId=742 .

Jde zde o článek na téma: Srbsko navrhlo rozdělit svou bývalou provincii Kosovo podél etnických hranic mezi většinové Albánce a menšinové Srby. Návrh byl předložen OSN, uvedla v pondělí srbská média. Kosovo se od Srbska odtrhlo minulý měsíc.

Podle mne je třeba vždy v politice zohlednit hledisko poklesu zločinnosti určité společnosti. S poklesem zločinnosti ve společnosti Srbů a Albánců v Kosovu souvisí růst svobody a ekonomiky v Kosovu, a to jak u Srbů, tak i u Albánců. Pokles zločinnosti v Kosovu zajistí podle mne pouze jeho rozdělení na Albánskou a Srbskou část s tím, že dojde k výměně obyvatelstva na základě dohody konkrétních Srbů v albánské a Albánců v srbské části Kosova, jejímž garantem bude OSN.

(viz 
http://www.spvzt.cz/FilosofieRovnovahyKniha.htm#w )

Výše jde o dočasné řešení, které nevyřeší dle Filosofie rovnováhy krizi, která má nastat jako pomsta živých mikroorganismů za naší společností umučené živé tvory zejména odlišných od člověka, nedojde-li ke změně našeho vztahu k živým tvorům a přírodě.

(viz 
www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )

Dotčená pravidla Filosofie rovnováhy:

quote:
Originally posted by Dalibor Grůza

2.) Člověk má povinnost zabít co možná nejméně (tj. při ochraně života) živých tvorů, a aby přirozeně co nejméně cítili bolest.1) (tj. podle mne člověk může zabít živého tvora jen při nejméně 95-100% pravděpodobnosti, že tím zachrání život jiného živého tvora, tak aby tím způsobil co možná nejméně smrti a bolesti)

(viz 
http://www.spvzt.cz/FilosofieRovnovahyKniha.htm#I )

30. 8. 2014 9:33

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.

Problem of Crimea in Ukraine

I refer here to my solution to a similar problem in my Philosophy of Balance:

Example of applications of my Political Economy is my contribution to the discussion on:
http://www.novinky.cz/diskuse?id=134886&articleId=%2Fclanek%2F136005-srbsko-navrhlo-rozdelit-kosovo-na-albanske-a-srbske.html § ionId = 742 .

The focus here is on Article on: Serbia has proposed to split its former province of Kosovo along ethnic boundaries between majority Albanians and minority Serbs. The proposal was submitted to the UN, Serbian media said on Monday. Kosovo from Serbia tore last month.

As to me it is always necessary to take into account the policy aspect of a decline in crime. With the decline of crime in society of Serbs and Albanians in Kosovo the growth of freedom and the economy in Kosovo, both of Serbs and Albanians is related too. The decrease in crime in Kosovo shall ensure, in my opinion, only the division of Albania and the Serbian part with the fact, that there is an exchange of population on the basis of concrete agreement Serbs in the Albanian and Albanians in the Serbian part of Kosovo, of which a guarantor would be the United Nations.

(see 
http://www.spvzt.cz/FilosofieRovnovahyKniha.htm#w)

Above it is a temporary solution that does not solve the crisis, according to the Philosophy of Balance, that is to follow as revenge of living microorganisms for by us tortured living creatures especially different from humans, unless a change in our relationship to nature and living creatures.

(see 
www.filosofierovnovahy.sweb.czwww.spvzt.czwww.spvzt.sweb.cz)

Concerned rules of the Philosophy of Balance:

quote:
Originally posted by Dalibor Grůza

2) A human has a duty to kill as few of living creatures as possible (i.e. for the protection of life) and if so then those naturally feeling the least pain.1) (i.e. according to me a human can kill any living creature only if the probability of at least 95-100 %, that he or she saves in this way the life of other living creature, so that in this way he or she caused the least possible death and pain).

(see 
http://www.spvzt.cz/BalancePhilosophyBook.htm#Imerger )

30. 8. 2014 10:31

Řešení irácké krize dle Filosofie rovnováhy

quote:
Originally posted by Dalibor Grůza

V případě přiměřeného útoku jako odpověď na útok ze strany společnosti živých organismů je třeba vždy zvážit, jestli:

1.) jsme schopni daný útok ze strany společnosti živých organismů dříve nebo později zastavit sami bez toho, aby nám útočník závažně ublížil, a abychom způsobili co možná nejmenší smrt a bolest živých tvorů (viz proměnná vektoru hybnosti p1 v mém shora uvedeném nákresu), nebo
2.) jsme schopni útok ze strany společnosti živých organismů pouze zbrzdit (viz proměnná vektoru hybnosti p2 v mém shora uvedeném nákresu) bez toho, aby nám útočník vážně ublížil, a abychom způsobili co možná nejmenší smrt a bolest živých tvorů, zastavení útoku ze strany společnosti živých organismů v tomto případě poté musíme ponechat na jiném živém organismu (viz proměnná vektoru hybnosti p1 v mém shora uvedeném nákresu).

Z čehož plyne, že je třeba vždy volit řešení, které způsobí co možná nejméně smrti a bolesti.

Pouhé vyzbrojení Západem Kurdů či šíitských iráckých spojenců Iránu se velmi snadno může obrátit proti Západu, vzpomeňme na Irán a Kurdskou stranu pracujících. Dle pravidel Filosofie rovnováhy je zřejmě třeba dále akceptovat rozdělení Iráku na šíitskou, kurdskou a sunnitskou část representovanou Islámským státem v Iráku a ihned, než bude mezi muslimy mnoho obětí, kdy se míru postaví do cesty islámský zákon krevní msty, zahájit mnohostranná jednání mezi Západem a všemi stranami konfliktu i s Islámským státem v Iráku, který je obecně přijímán jako legitimní vláda iráckými sunnity, a garantovat jejich hranice i s podporou západního letectva. Pouhé vyzbrojení a podněcování šíitů a Kurdů v Iráku se rovná nepřiměřenému protiútoku Západu proti útoku Sunnitů, které zřejmě přinese velké budoucí oběti (obdobně jako v současnosti na Ukrajině).

(viz 
www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )

Výše jde o dočasné řešení, které nevyřeší dle Filosofie rovnováhy krizi, která má nastat jako pomsta živých mikroorganismů za naší společností umučené živé tvory zejména odlišných od člověka, nedojde-li ke změně našeho vztahu k živým tvorům a přírodě.

(viz 
www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )

Aktualizováno 30. 8. 2014 12:41

30. 8. 2014 12:41

K paralele Ukrajiny, Krymu, Ruska, ruských menšin v okolních zemích, nacistického Německá, předválečného Československa a Polska a Mnichovské dohody lze uvést, že dle Filosofie rovnováhy nebyla zásadní chybou Mnichovská dohoda, která změnila území výše uvedených států na základě referend a národnostního klíče, což odpovídá pravidlu Filosofie rovnováhy k působení co možná nejméně smrti a bolesti, jmenovitě zde co možná největším předcházením občanské či mezinárodní války jinak neodvratitelnými.

(viz 
www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )

Dotčená pravidla Filosofie rovnováhy:

quote:
Originally posted by Dalibor Grůza

FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:
"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti."

1.) Člověk nesmí nikdy zabít žádného živého tvora, zejména člověka (ani sebe). (tj. podle mne při pravděpodobnosti 0-5% zabití člověka člověkém musí ten druhý člověk začít zachraňovat tohoto prvého člověka, v nejhorším případě pouze ustupovat)

2.1. V případě útoku ze strany společnosti živých tvorů na určitého jedince je rozumné, aby tento jedinec odpověděl v rozporu s bodem ad 1.1. nikoliv ústupem nýbrž přiměřeným útokem vůči této společnosti živých tvorů

2.) jsme schopni útok ze strany společnosti živých organismů pouze zbrzdit (viz proměnná vektoru hybnosti p2 v mém shora uvedeném nákresu) bez toho, aby nám útočník vážně ublížil, a abychom způsobili co možná nejmenší smrt a bolest živých tvorů, zastavení útoku ze strany společnosti živých organismů v tomto případě poté musíme ponechat na jiném živém organismu (viz proměnná vektoru hybnosti p1 v mém shora uvedeném nákresu).

(viz 
http://www.spvzt.cz/FilosofieRovnovahyKniha.htm#a , http://www.spvzt.cz/FilosofieRovnovahyKniha.htm#I )

Aktualizováno 30. 8. 2014 12:42

30. 8. 2014 12:42

Postoj Filosofie rovnováhy k izraelskému konfliktu

Originally posted by Dalibor Grůza

Dle Filosofie rovnováhy uznávám právo Izraele na obranu proti raketám, tedy i bombardování pásma Gazy, svět a USA by však měli na Izrael tlačit, aby maximálně minimalizoval při této obraně oběti ze strany Palestinců, vždyť i oběti raket Palestinců jsou minimální oproti tisícovkám civilních obětí Palestinců při náletech izraelských letadel, západní svět tj. zejména USA by měli poskytnout za tímto účelem Izraelcům sofistikované zbraně, např. dokonalé laserem naváděné co nejvíce pouze cíleně účinné bomby.

(viz 
www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )

Výše jde o dočasné řešení, které nevyřeší dle Filosofie rovnováhy krizi, která má nastat jako pomsta živých mikroorganismů za naší společností umučené živé tvory zejména odlišných od člověka, nedojde-li ke změně našeho vztahu k živým tvorům a přírodě.

(viz 
www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )

Aktualizováno 31. 8. 2014 12:33

31. 8. 2014 12:33

Attitude of the Philosophy of Balance to the Israeli conflict

Originally posted by Dalibor Grůza

According to the Philosophy of Balance I recognize the right of Israel to defend against missiles, including the bombing of the Gaza Strip, the USA and the world would have had to force on Israel to minimize when the defense maximally the victims of the Palestinians, because the victims of Palestinian missiles are minimal compared to the thousands of civilian victims of Palestinians at air raids of Israeli aircrafts, i.e. the Western world especially the United States should provide for this purpose for Israelis sophisticated weapons, for example. the complete laser-guided only most targeted effective bombs.

(see 
www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )

Above it is a temporary solution that does not solve according to the Philosophy of Balance the crisis, that is to follow as revenge of living microorganisms for by us tortured living creatures especially different from humans, unless a change in our relationship to nature and living creatures.

(see 
www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )

Aktualizováno 31. 8. 2014 12:40

31. 8. 2014 12:40

Podle Filosofie rovnováhy je třeba vždy na útok odpovědět přiměřeným protiútokem tak, aby nám útočník vážně neublížil a abychom způsobili co možná nejméně smrti a bolesti (viz dříve v tomto tématu citovaná pravidla Filosofie rovnováhy), proto je třeba zpřísnit proti Rusku ekonomické sankce, které je možno následně zmírnit, pokud Rusko nebude pokračovat ve vojenské ofenzívě do jiných států na západ od Ruska.

(viz 
www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )

Aktualizováno 1. 9. 2014 17:28

1. 9. 2014 17:28

According to the Philosophy of Balance it must always be responded to attack by appropriate counter-attack, without us getting seriously hurt by the attacker and we cause the least possible death and pain (see earlier in this topic cited rules of the Philosophy of Balance), therefore it is necessary to escalate economic sanctions against Russia, which may subsequently be mitigated if Russia does not continue military offensive to other states west from Russia.

(see 
www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )

Aktualizováno 6. 9. 2014 16:27

6. 9. 2014 16:27

Na ústup Ruska jeho podporou příměří na Ukrajině v době ofenzívy proruských separatistů na Ukrajině je třeba odpovědět bezprostředním ústupem Západu od části jeho ekonomických sankcí vůči Rusku.

(viz 
http://www.spvzt.cz/reseneprikladydleFR.htm#z41 , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )

Dotčená pravidla Filosofie rovnováhy za účelem působení co možná nejméně smrti a bolesti:

quote:
Originally posted by Dalibor Grůza

2.2. V případě ústupu ze strany společnosti živých tvorů vůči určitému jedinci je rozumné, aby tento jedinec odpověděl v rozporu s bodem ad 1.2. nikoliv útokem nýbrž přiměřeným ústupem vůči této společnosti živých tvorů.

(viz 
http://www.spvzt.cz/FilosofieRovnovahyKniha.htm#a )

Aktualizováno 6. 9. 2014 16:35

6. 9. 2014 16:35

To the retreat of Russia by its support for a ceasefire in Ukraine during the offensive of pro-Russian separatists in Ukraine it should be responded by immediate retreat of the West from a part of its economic sanctions against Russia.

(see 
http://www.spvzt.cz/solvedexamplesbasedonPB.htm#z4 , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )

Concerned rules of the Philosophy of Balance in order to cause the least possible death and pain:

quote:
Originally posted by Dalibor Grůza

2.2 In the case of retreat of society of living creatures due to a particular individual it is reasonable, that this individual responded in contrast to paragraph ad 1.2 not by an attack but by an adequate retreat due to the society of living creatures.

(see 
http://www.spvzt.cz/BalancePhilosophyBook.htm#a )

Aktualizováno 7. 9. 2014 21:17

7. 9. 2014 21:17

Pro zatímní zachování příměří by na Ukrajině mělo proběhnout vymezení oblastí pod správou separatistů a naopak Kyjeva na základě referend s tím, že dojde k výměně obyvatelstva na základě dohody konkrétních lidí v obou oblastech, to vše pod dohledem mezinárodního společenství (viz můj první příspěvek).

(viz 
http://www.spvzt.cz/reseneprikladydleFR.htm#z41 , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )

Aktualizováno 9. 9. 2014 21:06

9. 9. 2014 21:06

In order to maintain the ceasefire in meantime, in Ukraine the definition of the areas under the administration of the separatists and vice versa of Kiev should occur by referendums with the fact, that there is an exchange of population on the basis of concrete agreement of specific people in both areas, all under the supervision of the international community (see my first post).

(see 
http://www.spvzt.cz/solvedexamplesbasedonPB.htm#z4 , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )

Aktualizováno 10. 9. 2014 8:13

10. 9. 2014 8:13

Eskalace ekonomických Západu sankcí proti Rusku, které iniciovalo platné příměří na východní Ukrajině v době ofenzívy proruských separatistů, je v rozporu se shora uvedeným pravidlem působení co možná nejmenší smrti a bolesti a jeho dílčím pravidlem odpovědět na ústup proti ústupem, což může vést k znovu vypuknutí občanské války na východní Ukrajině, když snaha o mír ze strany Ruska je Evropskou Unií a USA takto trestána a Rusko znovu vypuknutím občanské války na východní Ukrajině nebude mít co ztratit, když ekonomické sankce stejně již platí, a proruští separatisté a Rusko mohou další válkou pouze získat další území podle nich prorusky smýšlejících obyvatel.

Místo toho je třeba navrhnout konání referend pod dohledem mezinárodního společenství za dodržení západních standardů zejména o tajnosti voleb o tom, zda obyvatelé oblastí východní Ukrajiny chtějí patřit pod správu proruských separatistů či Kyjeva a jedině tak je možno legitimizovat údajné nároky proruských separatistů potažmo Ruska nebo opačně Kyjeva potažmo Západu, zda jsou na daném území východní Ukrajiny osvoboditeli či agresory, fašisty, teroristy a okupanty, jak se obě strany vzájemně bez výše uvedeného důkazu ve své propagandě vzájemně obviňují. Evropská Unie a USA by neměly tlačit Kyjev k občanské válce na východní Ukrajině, k čemuž podle mne přispívá rovněž výše uvedeným způsobem eskalace ekonomických sankcí Západu proti Rusku, což je skutečně v rozporu s ideálem spravedlnosti a měly by požadovat konání výše uvedených referend, což je standardní způsob, jak se daná věc mírově řeší na Západě hrozí-li jinak neodvratitelně občanská válka.

Česká diplomacie by v zájmu míru měla dle mého názoru dle Filosofie rovnováhy za současné situace setrvat na svém postoji s výhradami vůči ekonomickým sankcím Evropské Unie a USA proti Rusku a opatrně navrhnout konání výše uvedených referend pod dohledem mezinárodního společenství, aby se skuteční obyvatelé východní Ukrajiny mohli sami vyjádřit ke své budoucnosti.

(viz 
http://www.spvzt.cz/reseneprikladydleFR.htm#z41 , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )

Aktualizováno 11. 9. 2014 20:24

11. 9. 2014 20:24

Spojené státy před zahájením další války v Iráku by se měli pokusit o jednání se sunnitským Islámským státem o uznání jeho dosavadních hranic, o standardech jeho chování k jeho menšinám a nevedení další útočné války, aby se vyhnuli americkému bombardování, protože jde zřejmě o obecně přijaté státní zřízení iráckými sunnity. A to dříve, než bude na obou stranách prolito mnoho krve, protože mezi muslimy, kde se dosud udržely kmenové a rodové vztahy, platí dle Koránu a tradice zákon krevní msty, tedy povinnosti příslušníků široké rodiny oplatit smrt každého jednoho muslima ze strany Američanů smrtí stejného počtu Američanů ze strany muslimů a stejně tak oplatit mučení, např. waterboarding stejným mučením, což mimo jiné vysvětluje stínání Američanů Američany bombardovanými příslušníky Islámského státu nebo brání dosažení vážně míněného míru mezi Palestinci a Izraelci, kde Izraelci zabili v minulosti velké množství Palestinců. Nenávist vůči Američanům ze strany muslimů podpořená výše uvedenou krevní mstou za jimi zabité muslimy v Libyi, Iráku či Afganistánu může v budoucnu přispět k sjednocení všech muslimů, a to jak v Africe, Asii, tak i v Evropě proti Západu a zejména USA.

(viz 
http://www.spvzt.cz/reseneprikladydleFR.htm#z31 , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )

Aktualizováno 11. 9. 2014 20:26

11. 9. 2014 20:26

Prior to the start of another war in Iraq United States should attempt negotiations with the Sunni Islamic State about recognition of existing borders, about the standards of its behavior towards minorities and about other offensive war in order to escape the American bombing, because it is probably the generally accepted state establishment of Iraqi Sunnis. And that is before it is shed much blood on both sides, because among Muslims, who are still maintained tribal and family relations, is in force according to the Qur'an and the tradition of law of blood vendetta, i.e. the obligation of members of the large family to take revenge on Americans for the death of every single Muslim by the death of the same number of Americans caused by Muslims as well as to repay torture, for example. waterboarding with same torture, which also explains the beheading of Americans by Americans bombed members of the Islamic State or which hinders the achievement of the seriously minded peace between Palestinians and Israelis, when the Israelis killed in the past a large number of Palestinians. Hatred against Americans supported by the above blood vendetta of Muslims for by Americans killed Muslims in Libya, Iraq and Afghanistan may contribute to the unification of all Muslims, both in Africa, Asia, and Europe against the West and especially the United States in the future.


(see 
http://www.spvzt.cz/solvedexamplesbasedonPB.htm#z3 , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )

Aktualizováno 11. 9. 2014 22:00

11. 9. 2014 22:00

The escalation of Western economic sanctions against Russia, which initiated the valid ceasefire in eastern Ukraine during the offensive of pro-Russian separatists, is contrary to the above rule to cause the least possible death and pain and its sub-rule to reply to retreat by an adequate retreat, which may lead to recurrence of civil war in eastern Ukraine, while attempt for peace by Russia is punished by the European Union and by the USA and Russia will not have anything to lose by the outbreak of civil war in Eastern Ukraine again, as well as economic sanctions are already in force, and separatists and Russia can only acquire additional territory of according to them Russian-minded people through further war.

Instead it is necessary to propose holding referendums under the supervision of the international community under compliance with Western standards, notably the secret election on whether the inhabitants of the regions of eastern Ukraine want to belong under the administration of pro-Russian separatists or Kiev and it is the only way possible to legitimize the alleged claims of pro-Russian separatists, virtually of Russia or vice versa Kiev, virtually of the West, whether they are on the territory of eastern Ukraine liberators or aggressors, fascists, terrorists and occupiers, how both sides are blaming each other without the aforementioned evidence in their propaganda. The European Union and the USA should not push Kiev to civil war in eastern Ukraine, to which above escalation of Western economic sanctions against Russia contributes also according to me, which is really inconsistent with the ideal of justice, and they should request the holding of above referendums, which is standard way to solve the matter peacefully in the West, where there is a civil war otherwise inescapable.

In my opinion Czech diplomacy should remain in the interest of peace according to the Philosophy of Balance for the current situation in its position with reservations about economic sanctions of the European Union and the USA against Russia and suggest with caution the aforementioned referendums under the supervision of the international community that the real residents of eastern Ukraine could express themselves to their future.

(see 
http://www.spvzt.cz/solvedexamplesbasedonPB.htm#z4 , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )

Aktualizováno 13. 9. 2014 0:56

13. 9. 2014 0:56

Jak by mělo na nespravedlivou eskalaci sankcí Západu dle Filosofie rovnováhy zareagovat na Ukrajině Rusko?

Západní eskalace sankci v době rodícího se příměří na východní Ukrajině iniciovaného Ruskem dle Filosofie rovnováhy hrozí způsobením další zbytečné smrti a bolesti obnovením válečného konfliktu na východní Ukrajině, tudíž je nespravedlivé. Rusko zde stojí jako slabší strana proti Západu, který se zachoval výše uvedeným způsobem nespravedlivě, proto by se Rusko mělo opřít o spravedlivost (tj. legitimitu), která by měla z dlouhodobého hlediska zvítězit nad silou Západu, kde díky demokratickému veřejnému mínění nakonec spravedlnost zřejmě musí převážit nespravedlnost a navazující propagandu.

Rusko by se mělo zachovat podle pravidla Filosofie rovnováhy, že je třeba vždy na útok odpovědět přiměřeným protiútokem tak, aby nám útočník vážně neublížil a abychom způsobili co možná nejméně smrti a bolesti (viz dříve v tomto tématu citovaná pravidla Filosofie rovnováhy).

Rusko by mělo v rámci své legitimity iniciovat na území ovládaných separatisty referenda o jejich připojení k Rusku či zachování jejich příslušnosti k Ukrajině dle západních standardů volebního práva zejména, co se týká záruky tajnosti těchto voleb, pod co nejširší mezinárodní kontrolou, např. OSN, OBSE, Hnutí nezúčastněných zemí (států) apod. Poté umožnit výměnu obyvatel pod tímto mezinárodním dohledem v oblastech, které se budou chtít připojit k Rusku, a oblastech, které budou chtít zachovat svou příslušnost k Ukrajině, to vše na základě dohod konkrétních obyvatel. Oblasti, kde se v referendech většina obyvatel vysloví pro připojení k Rusku, by měli být posléze připojeny k Rusku a oblasti, které budou chtít zůstat na Ukrajině ponechat Ukrajině pod správou proruských separatistů, aby mohli být v současnosti nabídnuty a později vyměněny za oblasti ovládané v současnosti ukrajinskou armádou, které se budou chtít připojit k Rusku na základě většinového souhlasu jejich obyvatel. Dále s podporou své legitimity by Rusko mělo uplatnit ekonomické protisankce vůči státům Západu, avšak výběrově, nemuselo by je uplatňovat např. proti Česku, Slovensku, Maďarsku a popř. i Německu, které se stavěly rezervovaně k zostření ekonomických sankcí Západu proti Rusku a k eskalaci válečného konfliktu na Ukrajině a pozitivně k hledání jeho diplomatických řešení s tím, že tato legitimita a tento selektivní způsob uplatňování ekonomických protisankcí Ruskem proti Západu ve spojení s demokracií na Západě by měl v kratší době vést k obrácení se veřejného mínění Západu ve prospěch Ruska a rozložení jednoty Západu v důsledku tohoto veřejného mínění ve vztahu k Ukrajině.

(viz 
http://www.spvzt.cz/reseneprikladydleFR.htm#z41 , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )

Aktualizováno 13. 9. 2014 0:57

13. 9. 2014 0:57

How should Russia respond in Ukraine to the unfair escalation of Western sanctions according to the Philosophy of Balance?

At the time of the nascent ceasefire on the eastern Ukraine initiated by Russia the Western escalation of sanctions threatens according to the Philosophy of Balance to cause further unnecessary death and pain through renewal of war in the eastern Ukraine, therefore it is unfair. Russia as the weaker party stands here against the West, which behave unfairly in the above manner, as the result Russia would have to rely on justice (i.e. legitimacy), which in the long time should win over the force of the West, where because of the democratic public opinion finally the justice must outweigh apparently the injustice and relating propaganda.

Russia should apply the rule of the Philosophy of Balance, that it must always be responded to attack by appropriate counter-attack, without us getting seriously hurt by the attacker and we cause the least possible death and pain (see earlier in this topic cited rules of the Philosophy of Balance)

Russia should initiate within its legitimacy on the territories controlled by the separatists referendums about their connection to Russia or maintenance their membership in Ukraine according to Western standards of electoral law, especially as regards the guarantee of secrecy of voting (i.e. balloting), under the widest possible international control, for example. UN, OSCE , Non-Aligned Movement (states), etc., then Russia should enable the exchange of population under international supervision in the following areas, that want to connect to Russia, and the areas, that want to maintain their membership in Ukraine, all based on the agreements of the specific inhabitants. The areas, where the majority of the people will express in referendums in favor of the connection to Russia, should then be connected to Russia and the areas, that want to stay in Ukraine, let Ukraine keep under the administration of pro-Russian separatists, that they could be currently offered and later exchanged for areas controlled currently by the Ukrainian army, which areas want to connect to Russia on the basis of the consent of the majority of the population. Furthermore with the support of its legitimacy Russia should apply economic counter-sanctions against the West, but selectively, Russia might not apply them eg. against the Czech Republic, Slovak Republic, Hungary and possibly Germany, which were with reserves to escalate economic sanctions of the West against Russia and to escalate conflict in Ukraine and positively to search its diplomatic solution with the fact, that this legitimacy and this method of selective application of economic counter-sanctions of Russia against the West in connection with democracy in the West should lead in a shorter time to a reversal of public opinion in the West in favour of Russia and the disintegration of the unity of the West as a result of public opinion in relation to Ukraine.

(see 
http://www.spvzt.cz/solvedexamplesbasedonPB.htm#z4 , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )

Aktualizováno 13. 9. 2014 0:59

13. 9. 2014 0:59

Jak by se měl Západ dle Filosofie rovnováhy zachovat na Ukrajině a vůči Rusku

Jestliže Rusko jako odpověď na nespravedlivé jednání Západu proti hlavní povinnosti každého dle Filosofie rovnováhy působit co možná nejméně smrti a bolesti spočívající v eskalaci ekonomických sankcí Západu proti Rusku zvolí rovněž v tomto smyslu nespravedlivou eskalaci vojenského konfliktu na Ukrajině, tak by Západ měl reagovat eskalací ekonomických sankcí proti Rusku a iniciací mezinárodního jednání o rozdělení Ukrajiny na základě referend pod dohledem mezinárodního společenství v důsledku etnické příslušnosti. Neměl by v případě úspěchu shora uvedených opatření v rámci výše uvedeného působení co možná nejméně smrti a bolesti vyzbrojit Ukrajinu modernějšími zbraněmi, jinak se vojenský konflikt s Ruskem vysoce pravděpodobně přenese do pobaltských států, kde jsou rovněž velké ruské menšiny obyvatel. V případě války s Ruskem v pobaltských státech bude potřeba poté v rámci výše uvedeného působení co možná nejméně smrti a bolesti zřejmě navrhnout rozdělení území pobaltských států na základě referenda pod dohledem mezinárodního společenství v důsledku etnické příslušnosti a nebo vyzbrojit pobaltské státy a poslat Západní vojáky bojovat na toto území, což zřejmě nebudou USA a Západní státy ve větší míře ochotny. V důsledku výše uvedeného rozsáhlého válečného konfliktu bude hrozit militarizace a fašizace evropských velmocí, zejména Německa a Francie, které si vytvoří vlastní sféry mezinárodního vlivu, aby čelily Rusku. Rusko dále v případě válečného konfliktu v Pobaltí může usilovat o válečnou ofenzívu do východní Evropy do států bývalého východního bloku. Může rovněž dojít v rámci výše uvedeného působení co možná nejméně smrti a bolesti k rozdělení sfér vlivu mezi militarizovanými a fašizovanými evropskými velmocemi Ruskem, Francii a Německem, které budou disponovat atomovými zbraněmi.

Proto doporučuji Západu v rámci výše uvedené hlavní povinnosti každého dle Filosofie rovnováhy působit co možná nejméně smrti a bolesti stanovit ihned jasný a určitý termín zrušení eskalace ekonomických sankcí proti Rusku při dodržení příměří na Ukrajině do tohoto termínu a. nebude-li válka jinak odvratitelná, iniciací mezinárodního jednání o rozdělení Ukrajiny na základě referend pod dohledem mezinárodního společenství v důsledku etnické příslušnosti, v ostatních případech vysoce pravděpodobně hrozí velká zbytečná smrt a bolest při eskalaci válečného konfliktu minimálně na Ukrajině.

(viz 
http://www.spvzt.cz/reseneprikladydleFR.htm#z41 , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )

Aktualizováno 13. 9. 2014 21:43

13. 9. 2014 21:43

How should the West act according to the Philosophy of Balance in the Ukraine and in relation to Russia

If Russia chooses as a response to unjust acts of the West against main obligation of everyone according to the Philosophy of Balance to cause the least possible death and pain involving an escalation of the West's economic sanctions against Russia also in this sense unjust escalation of the military conflict in Ukraine, so the West should respond with the escalation of economic sanctions against Russia and initiation of international negotiations on the division of Ukraine on the basis of a referendum under the supervision of the international community due to ethnicity. In case of success of the above measures within the above causing the least possible death and pain the West should not arm the Ukraine with more modern weapons, or the military conflict with Russia will highly probably be transmitted to the Baltic States, where there are also large minorities of Russian population. In the event of war with Russia in the Baltic states then need will be apparently within the above causing the least possible death and pain to suggest the division of the territory of the Baltic States on the basis of a referendum under the supervision of the international community due to ethnicity or to arm the Baltic States and to sent to fight Western troops on this area, which will not probably the United States and Western countries be willing in a greater extent. As the result of the above extensive military conflict the militarization and fascism of European powers, especially Germany and France will threaten, which will create their own sphere of international influence in order to defend against Russia. In case of war in the Baltic States Russia may also strive for a military offensive in Eastern Europe to the countries of the former Eastern Bloc. Within the above causing the least possible death and pain the division of spheres of influence among militarized and in this way fascist European powers Russia, France and Germany can also occur, which will have nuclear weapons.

Therefore I recommend the West within the above main obligation of everyone according to the Philosophy of Balance to cause the least possible death and pain to establish immediately clear and specific date of withdrawal of the escalation of economic sanctions against Russia in case of observance of the ceasefire in Ukraine until that time and in case of otherwise unavoidable war the initiation of international negotiations on the division of Ukraine on the basis of a referendum under the supervision of the international community due to ethnicity, in other cases there is highly probably a big unnecessary death and pain in case of the escalation of military conflict at least in Ukraine.

(see 
http://www.spvzt.cz/solvedexamplesbasedonPB.htm#z4 , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )

Aktualizováno 13. 9. 2014 21:47

13. 9. 2014 21:47

Как должна Россия реагировать на недобросовестную эскалацию западных санкцией в соответствии с Философией баланса в Украине

Западная эскалация санкцией во время зарождающейся перемирия на Восточной Украине инициированного Россией в соответствии с Философией баланса угрожает причинить дальнейшие ненужные смерть и боль возобновлением войны на Восточной Украине, поэтому это несправедливо. Россия выступает здесь как более слабая сторона против Запада, который имеет выше способом несправедливо, потому России придется полагаться на справедливость (то есть легитимность), которая должна в конечном счете победить над силой Запада, где благодаря демократическому общественному мнению наконец справедливость по-видимому должна перевесить несправедливость и продолжающийся пропаганду.

Россия должна держать под правилом Философии баланса, что всегда должно адекватно реагировать на атаки контратаками, чтобы злоумышленник серьезно не повредил нас и чтобы мы запричинили наименьшую возможную смерть и боль (см правила в соответствии с философией баланса ранее в этой теме).

Россия должна в ее легитимности инициировать на территорию контролируемом сепаратистскими референдума о их связи с Россией или сохранению их членства в Украине в соответствии с западными стандартами избирательного законодательства, особенно в отношении гарантией тайного выбора, с можно более широкым международным контролем, например. ООН, ОБСЕ , Движение неприсоединения (государства), и т.д. Потом дать возможность обмены населения под международным контролем в следующих областях, которые хотят подключиться к России, и тех областях, которые хотят сохранить свое членство в Украине, все они основаны на специфическых договоров популяции. В области, где большинство людей будет выразить в референдуме в пользу подключения к России, ты должны быть соединены с Россией и области, которые хотят остаться в Украине удержать Украина под правительством пророссийских сепаратистов, которые могут быть в настоящее время предложены и позже обменяны на областей от в настоящее время украинской армии, которые хотят соединиться с Россией на основе согласия большинства населения. Кроме того при поддержке своей легитимности Россия должна использовать экономические против санкции отношению Запада, но выборочно, это может не относиться например против Чехии, Словакии, Венгрии и возможно Германии, которые оставлялись с оговорками против эскалации экономических санкцией Запада против России и эскалации конфликта Украины и положительно искали его дипломатическое решение с тем, что эта легитимность и этот метод избирательного использования экономических против санкцией России против Запада в связи с демократией на Западе по коротком времени причинит разворот общественного мнения на Западе для России и распад единства Запада в результате общественного мнения по отношению к Украине.

(См 
http://www.spvzt.cz/solvedexamplesbasedonPB.htm#z4 , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )

Aktualizováno 14. 9. 2014 9:48

14. 9. 2014 9:48

Steps of Ukraine according to the Philosophy of Balance

On Tuesday the Ukraine's parliament approved at its closed session a bill on the special status of the separating regions in the east of the country. Parts of the Donetsk and Luhansk region should have the self government in the next three years. Kiev also offers amnesty for separatists on condition, that they will lay down their arms. (see 
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/347816-kyjev-schvalil-zvlastni-status-povstaleckych-oblasti-a-amnestii-pro-separatisty.html )

According to the Philosophy of Balance and according to me Ukraine partially correctly (see sub-rule of the Philosophy of Balance in relation to its main rule to cause the least possible death and pain, i.e. to respond to retreat by adequate retreat, not with attack) responded by the disproportionate, virtually insufficient retreat to the in spite of all violations after all still retreat of pro-Russian separatists in Ukraine, who at the time of their offensive negotiated the ceasefire with Ukraine and they suspended so their ongoing offensive. Sufficient retreat would require, that Ukraine proposes and Ukraine initiates, that the West approves withdrawal of the latest escalation of Western economic sanctions against Russia in a specific date in case of observance of the ceasefire by the pro-Russian separatists until that time.

(see 
http://www.spvzt.cz/solvedexamplesbasedonPB.htm#z4 , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )

Aktualizováno 16. 9. 2014 21:54

16. 9. 2014 21:54

Postup Ukrajiny dle Filosofie rovnováhy

Ukrajinský parlament v úterý na svém neveřejném zasedání schválil návrh zákona o zvláštním statusu odštěpeneckých oblastí na východě země. Části Doněcké a Luhanské oblasti mají mít v příštích třech letech vlastní samosprávu. Kyjev také nabízí separatistům amnestii za podmínky, že složí zbraně. (viz 
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/347816-kyjev-schvalil-zvlastni-status-povstaleckych-oblasti-a-amnestii-pro-separatisty.html )

Ukrajina dle Filosofie rovnováhy a podle mne částečně správně (viz dílčí pravidlo Filosofie rovnováhy k jejímu hlavnímu pravidlu působení co možná nejméně smrti bolesti, tj. odpovědět na ústup přiměřeným ústupem, nikoliv útokem) reagovala nepřiměřeným, resp. nedostatečným ústupem na přes veškeré porušování přece jenom stále ještě ústup proruských separatistů na Ukrajině, kteří v době své ofenzívy sjednali příměří s Ukrajinou a pozastavili tak svou probíhající ofenzívu. Dostatečný ústup by vyžadoval, aby Ukrajina ještě navrhla a nechala schválit Západem zrušení poslední eskalace sankcí Západu proti Rusku k určitému termínu, bude-li do tohoto termínu dodrženo ze strany proruských separatistů příměří.

(viz 
http://www.spvzt.cz/reseneprikladydleFR.htm#z41 , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )

Aktualizováno 16. 9. 2014 21:59

16. 9. 2014 21:59

Západ by se před zahájením další války v Iráku a Sýrii, která způsobí mnoho smrti a bolesti a aplikaci zákona Koránu o krevní mstě vůči Západu ze strany muslimů obdobně jako v Libyi či Afganistanu, měl pokusit o diplomatické řešení rozdělením území a garantováním práva na život jejich obyvatel na základě dohod garantovaných mezinárodním společenstvím mezi Sunnity a šíity v Sýrii a Iráku, a to i bez či s Islámským státem, který je zřejmě legitimním státním zřízení iráckých a syrských Sunnitů. Hranice těchto území a garanci práva na život jejich obyvatel by měl Západ zejména vůči agresi Islámského státu garantovat, a to i hrozbou náletů popř. následné pozemní vojenské operace v Iráku či Sýrii při dodržování hlavní povinnosti dle Filosofie rovnováhy působit co možná nejméně smrti a bolesti, což zejména znamená politiku zadržování agrese na daných územích s minimálními nutnými vojenskými zásahy na území agresora pro ochranu života jeho obyvatel s co největší minimalizací obětí na životech, a to i agresorů.

(viz 
http://www.spvzt.cz/reseneprikladydleFR.htm#z31 , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )

Aktualizováno 17. 9. 2014 9:21

17. 9. 2014 9:21

Kroky Západu v Afganistánu dle Filosofie rovnováhy

Západ by neměl tříštit síly svým válečným angažováním v celém muslimském světě a měl by se omezit na Afganistan, odkud by v dohledné době neměl stahovat své vojáky, aby zde zajistil mír silou a předešel zbytečnému zabíjení vypuknutím válečného chaosu obdobnému jako v Iráku a Libyi po stažení západních vojsk, protože z Afganistanu vzešel jediný skutečný útok ze strany muslimského světa vůči Západu atentátem v Americe, při kterém zahynuly tisíce lidí, a jde tak o skutečnou obranu Západu. Což je v souladu s hlavní povinností dle Filosofie rovnováhy působit co možná nejméně smrti a bolesti.

Výše jde o dočasné řešení, které nevyřeší dle Filosofie rovnováhy krizi, která má nastat jako pomsta živých mikroorganismů za naší společností umučené živé tvory zejména odlišných od člověka, nedojde-li ke změně našeho vztahu k živým tvorům a přírodě.

(viz 
http://www.spvzt.cz/reseneprikladydleFR.htm#z6 , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )

Aktualizováno 17. 9. 2014 9:23

17. 9. 2014 9:23

Prior starting another war in Iraq and Syria, which causes a lot of death and pain and application of the Koran law of the blood vendetta against the West by Muslims such as in Libya or Afghanistan, the West should try a diplomatic solution by the division of territories and the guarantee of right to life of their population on the basis of agreement guaranteed by the international community between Sunnis and Shiites in Syria and Iraq, even without or with the Islamic state, which is apparently a legitimate form of government of Iraqi and Syrian Sunnis. The boundaries of these territories and guarantee of the right to life of their population the West should guarantee in particular against aggression of the Islamic state, and even by the threat of air raids of aircrafts, virtually of subsequent ground military operation in Iraq and Syria in compliance with the main obligation according to the Philosophy of Balance to cause the least possible death and pain, which means in particular politics of containment of aggression on those territories with the minimum necessary military actions on the territory of the aggressor to protect the lives of their inhabitants with the greatest minimizing victims on lives, even of aggressors.

(see 
http://www.spvzt.cz/solvedexamplesbasedonPB.htm#z3 , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )

Aktualizováno 17. 9. 2014 9:26

17. 9. 2014 9:26

Steps of the West in Afghanistan, according to the Philosophy of Balance

The West should not fragment forces by its war engaging in the whole Muslim world and the West should be limited to Afghanistan, where the West should not soon withdraw its troops here to make peace by force and to prevent unnecessary killing by an outbreak of similar war chaos as in Iraq and Libya after withdrawal of Western troops, because from Afghanistan the only real attack by the Muslim world against the West by assassination in America emerged, which killed thousands of people, so it is the real defence of the West. This is in compliance with the main obligation according to the Philosophy of Balance to cause the least possible death and pain.

Above it is a temporary solution that does not solve according to the Philosophy of Balance the crisis, that is to follow as revenge of living microorganisms for by us tortured living creatures especially different from humans, unless a change in our relationship to nature and living creatures.

(see 
http://www.spvzt.cz/solvedexamplesbasedonPB.htm#z6 , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )

Aktualizováno 17. 9. 2014 9:28

17. 9. 2014 9:28

7. Problém Číny

Zatímco Čína si ve středu připomíná výročí vyhlášení lidové republiky v roce 1949, tisíce dalších lidí se v Hongkongu přidaly k masovým protestům. Demonstranti požadují, aby Peking zrušil plány předem vybrat kandidáty a omezit jejich počet ve volbách vedení Hongkongu v roce 2017. Chtějí také, aby vůdce autonomie Leung Čchun-jing podal do čtvrtka demisi. V opačném případě hrozí obsazením vládních budov.

(viz 
http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/349261-cina-slavi-vyroci-hongkong-vre.html )

Podle pravidel Filosofie rovnováhy, že na útok je třeba odpovědět přiměřeným protiútokem tak, abychom způsobili co možná nejméně smrti a bolesti a aby nám útočník vážně neublížil, a že člověk nikdy nesmí zabít člověka, je správné nenásilně demonstrovat, ale je třeba, aby demonstranti v Hongkongu jednali s vůdcem autonomie Leung Čchun-jingem, i když to zatím odmítají, aby se předešlo krveprolití ze strany Číny. V případě vyšší pravděpodobnosti hrozícího krveprolití pak má vůdce autonomie Leung Čchun-jing morální povinnost podat demisi, a to i proti vůli Číny.

Výše jde o dočasné řešení, které nevyřeší dle Filosofie rovnováhy krizi, která má nastat jako pomsta živých mikroorganismů za naší společností umučené živé tvory zejména odlišných od člověka, nedojde-li ke změně našeho vztahu k živým tvorům a přírodě.

(viz 
http://www.spvzt.cz/reseneprikladydleFR.htm#z7 , www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )

Aktualizováno 1. 10. 2014 22:35

1. 10. 2014 22:35

7 China problém

While on Wednesday China commemorates the announcement of the People's Republic in 1949, in Hong Kong thousands of other people have joined the mass protests. Protesters demand that Beijing canceled the plans pre-select candidates and limit their number in the leadership election of Hong Kong in 2017. They also want that autonomy leader Leung Chun-ying handed in his resignation till Thursday. Otherwise they threaten by occupation of government buildings.

(see 
http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/349261-cina-slavi-vyroci-hongkong-vre.html )

According to the rules of Philosophy of Balance, that it must always be responded to attack by appropriate counter-attack, we cause the least possible death and pain and without us getting seriously hurt by the attacker, and that the human must never kill the human, it is right to demonstrate peacefully, but it is necessary, that in Hong Kong the demonstrators hold talks with autonomy leader Leung Chun-ying, although they have rejected it yet to prevent bloodshed from China. In the case of a higher probability of threatening bloodshed then the autonomy leader Leung Chun-ying has moral obligation to resign, even against the will of China.

Above it is a temporary solution that does not solve according to the Philosophy of Balance the crisis, that is to follow as revenge of living microorganisms for by us tortured living creatures especially different from humans, unless a change in our relationship to nature and living creatures.

(see 
http://www.spvzt.cz/solvedexamplesbasedonPB.htm#z7 , www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )

Aktualizováno 1. 10. 2014 22:37

1. 10. 2014 22:37

Koho bych volil v komunálních volbách Hustopeče 2014

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. zakladatel Strany za práva všech živých tvorů: 
www.spvzt.cz

V komunálních volbách Hustopeče 2014 doporučuji volit kroužkováním konkrétní níže uvedené kandidáty podporující nějakým způsobem politiku Strany za práva všech živých tvorů napříč všemi kandidujícími subjekty v Hustopečích nebo členy Strany zelených (Mám na mysli v současnosti zejména Hustopečské kandidáty nově zakládané Hustopečské základní organizace Strany zelených Bořivojem Švástou, který se spolupodílel za sdružení nestraníků na zelené politice města v minulém volebním období.) a dále ve zbytku jako stranu ODS, která prosazovala zelenou politiku v radě města v tomto a minulém volebním období. Vše však může dojít vniveč bez lepšího přístupu ke zvířatům a podpory porážkové daně.

Životní prostředí (Přírodní podmínky, Památné stromy, Registrované významné krajinné prvky, Mandloňové sady, Mandloňová stezka, Hustopečské rybníky, Odpady-třídění, Bioodpady, Ovzduší, Náš zelený úřad – minulé a toto volebních období, viz 
http://www.hustopece-city.cz/zivotni-prostredi/ , Hustopečské listy na recyklovaném papíře-toto volební období)

Kandidátní listina: číslo, název, poř. číslo, Kandidát: příjmení, jméno, tituly, věk, Navrhující strana, Politická příslušnost.

7 Zdravé Hustopeče 20 Burget Petr 52 NK BEZPP

7 Zdravé Hustopeče 1 Florusová Ingrid 39 SZ SZ

8 Česká str.sociálně demokrat. 10 Jergl Jaroslav 61 ČSSD ČSSD

9 Občanská demokratická strana 8 Kadrnka Jiří Ing. 44 ODS ODS

9 Občanská demokratická strana 17 Kolegár Zbyněk 41 ODS BEZPP

4 ANO 2011 1 Konečný Kamil 39 ANO 2011 ANO 2011

6 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 Košulič Pavel 36 KDU-ČSL BEZPP

7 Zdravé Hustopeče 12 Machová Lenka 39 SZ SZ

9 Občanská demokratická strana 9 Svoboda Marek 43 ODS BEZPP

7 Zdravé Hustopeče 8 Švásta Bořivoj 54 SZ SZ

8 Česká str.sociálně demokrat. 2 Vincour Ivan 69 ČSSD ČSSD

(viz 
www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Aktualizováno 10. 10. 2014 17:25

10. 10. 2014 17:25

Filosofie rovnováhy a Šumava, resp. nár. parky a příroda obecně

Postoj dle Filosofie rovnováhy k aktuálnímu zákonu o národním parku Šumava a k národním parkům a k přírodě (viz 
http://www.hnutiduha.cz/srdce/ ) je následující. V národním parku, avšak nejen v národním parku, by si člověk měl počínat jako Adam v níže uvedené rajské zahradě, kterou měl dělat a ostříhat, což na jedné straně vylučuje bezzásahové území, kdy v případě vysoce pravděpodobné možnosti záchrany života většího množství živých tvorů nebo evolučně dokonalejších živých tvorů, kteří díky své dokonalejší nervové soustavě více cítí bolest, má podle Filosofie rovnováhy člověk povinnost co možná nejmilosrdněji zasáhnout proti škůdcům. Na druhé straně však by jako Adam v rajské zahradě, kterou měl dělat a ostříhat, člověk měl usilovat především v národním parku o podobu s rajskou zahradou, tedy člověk má povinnost zabít co možná nejméně (tj. při ochraně života) živých tvorů, a aby přirozeně co nejméně cítili bolest.

(viz 
www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )

quote
:________________________________________
Originally posted by
Dalibor Grůza

Dotčená pravidla Filosofie rovnováhy k národním parkům a k postoji člověka k přírodě:

... 26. Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zeměplazem hýbajícím se na zemi.
27. I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.
28. A požehnal jim Bůh, a řekl jim Bůh: Ploďtež se a rozmnožujte se, a naplňte zemi, a podmaňte ji, a panujte nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad všelikým živočichem hýbajícím se na zemi.
29. Řekl ještě Bůh: Aj, dal jsem vám všelikou bylinu, vydávající símě, kteráž jest na tváři vší země, a všeliké stromoví, (na němž jest ovoce stromu), nesoucí símě; to bude vám za pokrm.
30. Všechněm pak živočichům zemským, i všemu ptactvu nebeskému, a všemu tomu, což se hýbe na zemi, v čemž jest duše živá, všelikou bylinu zelenou dal jsem ku pokrmu. I stalo se tak.
31. A viděl Bůh vše, což učinil, a aj, bylo velmi dobré.

... 15. Pojav tedy Hospodin Bůh člověka, postavil jej v ráji v zemi Eden, aby jej dělal a ostříhal ho. (nebo jiný překlad 15 Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. viz 
http://www.biblenet.cz/app/b/Gen/chapter/2 )
(viz 
http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Gn4.php )

...

FILOSOFIE ROVNOVÁHY

FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:

"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti."

Vše ostatní jsou více názory(spekulace). (tj. maximálního souladu dobrých a zlých, resp. dobra a zla)

...

Povinnost nezabít nic živé kromě případů, kdy je to naprosto nezbytné:

1.) Člověk nesmí nikdy zabít žádného živého tvora, zejména člověka (ani sebe). (tj. podle mne při pravděpodobnosti 0-5% zabití člověka člověkém musí ten druhý člověk začít zachraňovat tohoto prvého člověka, v nejhorším případě pouze ustupovat)

2.) Člověk má povinnost zabít co možná nejméně (tj. při ochraně života) živých tvorů, a aby přirozeně co nejméně cítili bolest. (tj. podle mne člověk může zabít živého tvora jen při nejméně 95-100% pravděpodobnosti, že tím zachrání život jiného živého tvora, tak aby tím způsobil co možná nejméně smrti a bolesti)

3.) Z toho plyne, že pro mě jako člověka je zdravé (tj. pokud nezvracím a nemám podváhu či alergický šok) jíst ze všech živých tvorů pouze nevzklíčená rostlinná semena (dále jen rostlinná semena, vzklíčená semena jsou už mladé rostliny) a rostlinné plody se semeny, jejichž oddělení od rostliny ji nemůže usmrtit a zároveň jde o způsob rozmnožování těchto rostlin s maximálním zdraví nepoškozujícím množstvím soli, popř. příslušným množstvím jiných minerálů a vody (tj. např. pro dospělé a děti ve věku nad 11 let maximální denní dávku šesti gramů soli, pro menší děti pět gramů, pro kojence jediný gram soli. Mělo by zřejmě jít o semena rostlin (sója, hrách, fazole, obilí apod.) a plody rostlin se semeny, zejména stromů (např. jablka, hrušky, datle).

...

Použijeme-li pro vysvětlení shora uvedených fyzikálně matematických definic obecného českého jazyka lze říci následující:

ad 1.)

1.1. V případě útoku na určitého jedince ze strany společnosti živých tvorů nutí tento útok ze strany společnosti živých tvorů tohoto určitého jedince k ústupu vůči této společnosti živých tvorů.
1.2. V případě ústupu společnosti živých tvorů nutí tento ústup ze strany společnosti živých tvorů jedince k útoku vůči této společnosti živých tvorů.


ad 2.) Rozumné jednání:

2.1. V případě útoku ze strany společnosti živých tvorů na určitého jedince je rozumné, aby tento jedinec odpověděl v rozporu s bodem ad 1.1. nikoliv ústupem nýbrž přiměřeným útokem vůči této společnosti živých tvorů (Např. při svádění osobou stejného pohlaví je možno odpovědět vlastní představou jejích pohlavních orgánů) a
2.2. V případě ústupu ze strany společnosti živých tvorů vůči určitému jedinci je rozumné, aby tento jedinec odpověděl v rozporu s bodem ad 1.2. nikoliv útokem nýbrž přiměřeným ústupem vůči této společnosti živých tvorů.


ad 3.)

3.1. Přiměřený útok určitého jedince jako odpověď na útok společnosti živých tvorů vůči tomuto určitému jedinci oba tyto útoky dříve nebo později (tedy výchovně, nikoliv ničivě) neutralizuje (resp. nuluje).
3.2. Přiměřený ústup určitého jedince jako odpověď na ústup společnosti živých tvorů vůči tomuto určitému jedinci oba tyto ústupy dříve nebo později neutralizuje (resp. nuluje).

Výsledkem tohoto postupu je dříve nebo později stabilní vývoj společnosti všech živých tvorů.

...

(viz 
www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )________________________________________

Aktualizováno 26. 10. 2014 21:01

26. 10. 2014 21:01

Philosophy of Balance and Šumava, virtually national parks and generally nature

Attitude according to the Philosophy of Balance to the current bill on the Šumava National Park and national parks and nature (see 
http://www.hnutiduha.cz/srdce/ ) is as follows. In a national park but not only in a national park the human should behave like Adam in the Garden of Eden mentioned below, which he should dress and keep, which on the one hand excludes non-intervention area, when in the case of highly probable life-saving possibility of more living creatures or evolutionarily more improved living creatures, that feel more pain because of their superior nervous system, the human has the obligation according to the Philosophy of Balance to intervene against pests in the most merciful way as possible. On the other hand like Adam in the Garden of Eden, which he should dress and keep, the human should seek primarily in a national park the image of Garden of Eden, i.e. a human has a duty to kill as few of living creatures as possible (i.e. for the protection of life) and if so then those naturally feeling the least pain.

quote:
________________________________________
Originally posted by Dalibor Grůza

Concerned rules of Philosophy of Balance to national parks and to attitude of man to nature:

... 26 And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.
27 So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.
28 And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth.
29 And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in the which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat.
30 And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat: and it was so.
31 And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good.

15 And the Lord God took the man, and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it.

(see 
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+1%3A1-4%3A26&version=KJV )

...

PHILOSOPHY OF BALANCE (HARMONY)

PHILOSOPHY OF LOVE OR ORDER OF VICTORIOUS ARMY:

„All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore everyone is still obliged to cause the least possible death and pain."

All the rest consists more in views (speculations). (I.e. the maximum compliance of good and evil individuals, virtually good and evil)

...

The obligation not to kill anything alive unless it is absolutely necessary:

1) A human must never kill any living creature, especially human (or him- or herself). (i.e. according to me for the probability of 0-5 percents, that a human kills the human, the first human must begin to save this second human, i.e. at worst case only to recede)

2) A human has a duty to kill as few of living creatures as possible (i.e. for the protection of life) and if so then those naturally feeling the least pain. (i.e. according to me a human can kill any living creature only if the probability of at least 95-100 %, that he or she saves in this way the life of other living creature, so that in this way he or she caused the least possible death and pain).

3) Regarding for me as a person it is healthy (i.e. if I am not vomiting and underweight or in allergic shock) to eat from all living creatures only non-sprouting plant seeds (hereafter referred to only as plant seeds, sprouting plant seeds are already young plants) and plant fruits with seeds, of which separation from the plant cannot kill it, while the reproduction of these plants with the maximum health not damaging amount of salt or appropriate quantity of other minerals and water (e.g. for adults and children aged over 11 years the maximum daily dose of six grams of salt, for smaller children five grams, for suckers one gram of salt.) It would probably be concerned seeds of plants (soya beans, peas, beans, corn, etc.) and fruits of plants with seeds, especially trees (such as apples, pears, dates).

...

Applying for an explanation of the above-mentioned general physical and mathematical definitions the general English language, we can say the following:

ad 1)

1.1 In the case of an attack against a particular individual from the society of living creatures makes this attack from the living creatures retreat this particular individual due to the society of living creatures.
1.2 In the case of retreat of living creatures makes this retreat from the living creatures the individual to the attack against living creatures.

ad 2) Reasonable behavior:

2.1 In the case of an attack by the living creatures against a certain individual it is reasonable, so that this individual responded in contrast to paragraph ad 1.1 not by a retreat but by appropriate attack against the society of living creatures (Eg. the seduction of a person of the same sex can be responded by own idea of his or her genital organs).
2.2 In the case of retreat of society of living creatures due to a particular individual it is reasonable, that this individual responded in contrast to paragraph ad 1.2 not by an attack but by an adequate retreat due to the society of living creatures.

Ad 3)

3.1 Reasonable attack of certain individuals as a response to the attack of the living creatures against the particular individual neutralizes (or zero) both attacks, sooner or later (i.e. educational, not destructively).
3.2 Reasonable retreat of some individuals in response to the retreat of living creatures due to the particular individual neutralizes (or zero) both retreats sooner or later.

The result of this procedure is sooner or later, stable development of all living creatures.

...

(see 
www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )________________________________________

Aktualizováno 26. 10. 2014 21:09

26. 10. 2014 21:09

5. Chybná, tj. proti lásce část Nového zákona

Tato část Nového zákona je chybná, protože odporuje lásce, tj. není od Boha a v souladu s Ježíšem Nazaretským, možná Kristem, kteří by měli být láska:

Skutky apoštolů 5 (Ananiáš a Safira , viz 
http://www.biblenet.cz/app/b/Acts/chapter/5 )

1 Také nějaký muž, jménem Ananiáš, a jeho manželka Safira prodali svůj pozemek. 2 Ananiáš si však s vědomím své ženy dal nějaké peníze stranou, zbytek přinesl a položil apoštolům k nohám. 3 Ale Petr mu řekl: „Ananiáši, proč satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu svatému a dal stranou část peněz za to pole? 4 Bylo tvé a mohl sis je přece ponechat; a když jsi je prodal, mohl jsi s penězi naložit podle svého. Jak ses mohl odhodlat k tomuto činu? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!“ 5 Když to Ananiáš uslyšel, skácel se a byl mrtev; a na všechny, kteří to slyšeli, padla velká bázeň. 6 Mladší z bratří ho přikryli, vynesli a pohřbili. 7 Asi po třech hodinách vstoupila jeho žena, netušíc, co se stalo. 8 Petr se na ni obrátil: „Pověz mi, prodali jste to pole opravdu jen za tolik peněz?“ Ona řekla: „Ano, jen za tolik.“ 9 Petr jí řekl: „Proč jste se smluvili a tak pokoušeli Ducha Páně? Hle, za dveřmi je slyšet kroky těch, kteří pochovali tvého muže; ti odnesou i tebe.“ 10 A hned se skácela u jeho nohou a zemřela. Když ti mládenci vstoupili dovnitř, našli ji mrtvou. Vynesli ji a pohřbili k jejímu muži. 11 A velká bázeň padla na celou církev i na všechny, kteří o tom slyšeli.

quote:
Originally posted by Dalibor Grůza

Proč jsem římský katolík?

Protože základ mé Filosofie rovnováhy (tj. "Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory(spekulace). To platí o celé mé Filosofii rovnováhy.) je totožný, resp. vychází z mého osobního výkladu základu katolické víry obsažené v Novém Zákoně Bible.

Matouš 22:36„Mistře, které přikázání je v zákoně největší?“ 37On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ 38To je největší a první přikázání. 39Druhé je mu podobné (tj. jsou si podobní věřící a nevěřící v Boha, kteří dodržují toto druhé přikázání): ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ 40Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“

Marek 12:28Přistoupil k němu jeden ze zákoníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“ 29Ježíš odpověděl: „První je toto: ‚Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán; 30miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!‘ 31Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ Většího přikázání nad tato dvě není.“

Lukáš 10:25Tu vystoupil jeden zákoník a zkoušel ho: „Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“ 26Ježíš mu odpověděl: „Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?“ 27On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí‘ a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.‘“ 28Ježíš mu řekl: „Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš živ.“ 29Zákoník se však chtěl ospravedlnit, a proto Ježíšovi řekl: „A kdo je můj bližní?“ 30Ježíš mu odpověděl: „Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů; ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. 31Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. 32A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. 33Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem; 34přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o něj staral. 35Druhého dne dal hostinskému dva denáry a řekl: ‚Postarej se o něj, a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet.‘ 36Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče?“ 37Zákoník odpověděl: „Ten, který mu prokázal milosrdenství.“ Ježíš mu řekl: „Jdi a jednej také tak.“ (tzn. bližní nemusí být pouze člověk, ale i jiný živý tvor, např. hospodářské zvíře, či živá buňka těla člověka, rozhodujícím znakem bližního je, že mi prokazuje milosrdenství, tedy, že mne např. živí nebo napojí atd., což dělají, jak hospodářská zvířata, tak i buňky mého těla)

Matouš 5:43Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.‘ 44Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, 45abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. 46Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž? 47A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní totéž? 48Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. (jestliže mým bližním nemusí být jenom člověk, ale i jiný živý tvor, může být i mým nepřítelem rovněž i jiný živý tvor než člověk, a mám milovat všechny živé tvory, a to jak ke mně přátelské, tak i ke mně nepřátelské, tedy mám milovat všechny živé tvory jako jsou např. viry, bakterie, živé buňky, houby, rostliny, hmyz, zvířata, lidé, živé stroje apod.)

Matouš 9:9Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: „Pojď za mnou!“ On vstal a šel za ním. 10Když potom seděl u stolu v domě, hle, mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky. 11Farizeové to uviděli a řekli jeho učedníkům: „Jak to, že váš Mistr jí s celníky a hříšníky?“ 12On to uslyšel a řekl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. 13Jděte a učte se, co to je: ‚Milosrdenství chci, a ne oběť.‘ Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“

Matouš 12:7Kdybyste věděli, co znamená ‚milosrdenství chci, a ne oběť‘, neodsuzovali byste nevinné. (Milovat bližního tedy znamená především ho zbytečně nezabít, nezabít-neobětovat tedy zbytečně žádného živého tvora, dané úryvky se týkají Ježíšova odmítnutí celopalů - tj. obětí zvířat za židovství, místo toho požaduje milosrdenství)

Jan 4:31" Mezitím ho prosili jeho učedníci: "Mistře, pojez něco! 32On jim řekl: Já mám k nasycení pokrm, který Vy neznáte." 33Učedníci si mezi sebou říkali:"Přinesl mu snad někdo něco k jídlu?" 34Ježíš jim řekl: "Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal, a dokonal jeho dílo. (Jestli Ježíš Nazaretský možná Spasitel zabil nějakého živého tvora, aby ho snědl, např. velikonočního beránka, je sporné)

(Jestliže Ježíš Nazaretský zbytečné nezabil žádného živého tvora, pak podle mne zřejmě je Spasitel.)

Matouš 13:9Kdo má uši, slyš!“ 10Učedníci k němu přistoupili a řekli: „Proč k nim mluvíš v podobenstvích?“ 11On jim odpověděl: „Protože vám je dáno znáti tajemství království nebeského, jim však není dáno. 12Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc; ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. 13Proto k nim mluvím v podobenstvích, že hledíce nevidí a slyšíce neslyší ani nechápou. 14A plní se na nich proroctví Izaiášovo: ‚Budete stále poslouchat, a nepochopíte, ustavičně budete hledět, a neuvidíte. 15Neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže neuvidí očima a ušima neuslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se – a já je neuzdravím.‘ (Ježíš Nazaretský možná jako spasitel nám tak zřejmě dal prostor k vlastnímu poznávání světa)

Výše uvedené nedokazuje, že Ježíš Nazaretský byl spasitel, avšak vzhledem k totožnosti mnou pochopeného výše uvedeného základu jeho učení a základu mé Filosofie rovnováhy, která nepřepokládá nutně existenci Boha či Spasitele, je to o něco málo více pravděpodobné než nepravděpodobné. Všechno, co skutečně v Novém Zákoně Bible nebo tradici církve odporuje výše uvedenému základu považuji za nepravdivé a neautentické doplňky Ježíšových následovníků.

(citace z Bible viz 
http://www.biblenet.cz/ )

(viz 
www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )

Aktualizováno 6. 12. 2014 20:48

6. 12. 2014 20:48

5 Wrong, i.e. against love part of the New Testament

This part of the New Testament is wrong because it contradicts love, i.e. it is not from the God and in accordance with Jesus of Nazareth, perhaps Christ who should be love:

Acts 5 King James Version (KJV) (Ananias and Sapphira , see 
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Acts+5&version=KJV )

5 But a certain man named Ananias, with Sapphira his wife, sold a possession, 2 And kept back part of the price, his wife also being privy to it, and brought a certain part, and laid it at the apostles' feet. 3 But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost, and to keep back part of the price of the land? 4 Whiles it remained, was it not thine own? and after it was sold, was it not in thine own power? why hast thou conceived this thing in thine heart? thou hast not lied unto men, but unto God. 5 And Ananias hearing these words fell down, and gave up the ghost: and great fear came on all them that heard these things. 6 And the young men arose, wound him up, and carried him out, and buried him. 7 And it was about the space of three hours after, when his wife, not knowing what was done, came in. 8 And Peter answered unto her, Tell me whether ye sold the land for so much? And she said, Yea, for so much. 9 Then Peter said unto her, How is it that ye have agreed together to tempt the Spirit of the Lord? behold, the feet of them which have buried thy husband are at the door, and shall carry thee out. 10 Then fell she down straightway at his feet, and yielded up the ghost: and the young men came in, and found her dead, and, carrying her forth, buried her by her husband. 11 And great fear came upon all the church, and upon as many as heard these things.

quote:
Originally posted by Dalibor Grůza.

Why am I a Roman Catholic?

Because the foundation of my Philosophy of Balance (i.e., "All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other therefore everyone is still obliged to cause the least possible death and pain." All the rest consists more in views (speculations). It applies to my entire Philosophy of Balance.) is identical, virtually based on my personal interpretation of the basis of the Catholic faith contained in the New Testament of the Bible.

Matthew 22:36 Master, which is the great commandment in the law? 37 Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. 38 This is the first and great commandment. 39 And the second is like